سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-چهل تیکه از شناخت جلال ال قلم- جلال ال احمد-نظریات شخصی است علت انگیزه نوشتن من مقاله فاخر رهبر انقلاب در باره جلال ال احمد در مجله نه دی- شنبه 18 شهریور بود- روش نگارش مقاله ایشان بسیار درغرب مو ردتوجه است البته این تنها موردنیست درباره نحونوشتن وتهیه کتاب هم طبق بالاترین روش نگارش دنیا که متعلق به شرکت فویلز انگلستان بود روش نگارش ایشان بقول استادمن در دانشگاه لندن تلگرافی حاوی نکات کلیدی راهگشا برای کشف حقایق پیچیده است که مشهور به سبک جعبه سیاه هواپیما است جعبعه سایه شخصیت جلال ال احمد است- دونکته اولیه که شناخت ان نسل بسیار اهمیت است وکمتر در جهان سوم به ان توجه شده است برخوردفرهنگها است تحقیقات درغرب نشان میدهد که فردی از هوای بیسار گرم که به ان عادت دارد به مکان بسیار سرد ببرید ویا فردی از ثروت به فقر ویا بلعکس ویا ازمحیط جنگلی به محیط بیابانی ببرید تاثیرات ان بسیارناچیز است برخورددوفرهنگ است که درحد خوردکننده است وایشان هشدارمیدادکه فکر نکنید-که درلندن هستید کار اسان است وبیشتر بچه ها اوائل لندن بر امریکا ترجیح میدادند زیرا نزدیک تر است به ایران تا امریکا- ومتاسفانه درکشورهای جهان سوم این فرهنگهای بیگانه بودن هیچگونه پاسپورتی و ویزائی وارد شدند ودرنتجه استاد فرووزانفر سبک دانشگاه را غربی بر سبک حوزه ترجیح میدهد وازاسلام عرفان رامیذیرد که برای غربی ها جاذبتر است ومیخواهند در ان مطلب کار کنند درحالیکه امت اسلامی به فقه توجه زیادی داشته است ودارد- در هرعلمی وفنی وموضوعی انسان دنبال دوچیز است یکی انکه سئوال ذهن خودرا پاسخ دهد دم به نکته جالب وبسیار بارارزش که به اصطلاح استادفقه مزه زیردندان داشته باشد ودقیقا غربی ها هم به همین موضوع رسیدند ومداوم سوال میکنند- جناب استاددرفقه میفرمودند که زمانی درحوزه قم بودم مسئلهای من بهخوداش گرفتار کرد ومن مداوم از خودم یپرسیدم که انرابا حواشیه اش درست میفهم ویانه وخدمت بزرگان میرفتم ومطلب را باانها درمیان میگذاشتم تا خدمت ایت الله العظمیمرعشی رحمت الله علیه رسیدم ومسئله رامطرح کردم وجریانراگفتم وایشان برقی چشمانش زد وخندهای برلب اورد وفرمودند که این مطلب یک نکته دیگری هم دارد که مزه زیر دندان است ومنرا تا این سن رها نکرده است وروزی جناب استادفرمودند که در درس امروز مزه زیر دندانی وجودندارد ویکی از اقایان فرمودند استادیکی هم خودش ما اضافه کنید- ایشان فرمودن چشم اگر چیزی به ذهن من رسید- بشر طبع اش براین است درتضاد رشد کند زمانی بی خدایان زیاد هستند مبحث توحید پر هیجان وپر مشتری است ولی اگر کسی مخالف توحید نباشد سریع ازان میگذرد درحالیکه مهمترین وجذابتراین بحث- بحث توحید است- دردوره نسل جناب جلال الاحمد بعضی موضوعات درحدی که لب زیر دندان باشد به زبان فارسی موجودنبود وبرعکس فرنگهای بیگانه درانموردها کار کرده بودند- وانهارا لب زیردندان کرده بودند- از عظمتهای جلال ال احمد مانندکوه میماندکه از فاصله دور عظمت خوداش را اشکار میکند- هیچگونه خودباختگی ندارد ویک انسان جاری است وبدنبال ارمان است وارمان رادرافق میبنید ویک اختلاف فاحش با ببعضی از روشنفکران که درضمن دیدن افق دره وپرتگاه بین راه هم میبیند کاری که قران وبخصوص علی علیه السلام درنهج البلاغه بخوبی انراتبین میکند ومانند غربی هانیست که به سمت پرتگاه میرود وسعی میکند راه حل پیداکند ویا پل بزند ویا ارام ارام بالا وپیائین برود وسرانجام هم دیر ولی به ته پرتگاه برسدوبقول حضرت رهبر علیه السلام اهل توبه نیستند- ار بحث های جناب جلال ال احمد بخوبی روشن میشود که مسئله جبر واختیار وسرنوشت را ازدیگاه اسلامی دراوائل خوب درک نکرده است زیرامطالبی که سئوالات روز پاسخ دهد موجود نبوده است ونکته ازادبودن از قید تعصب مذهبی است که دلیل انرابیان کنند جناب خانم استاد میفرمودند که روشنفکر تعصب دارد زیرا پله کانی برای پیشرفت میخواهد وبقیاد به ان پله کان یقین داشته باشد همانطور که فرد دراهنما ورانندگی به چراغ قرمز وسبز ایمان دارد وتعصب دارد واما تعصب سنتی ایشان میفرمود فرض کنید اول یک رودخانه زندگانی کند وهرگز طول رودخانه رانپیموده باشد تا انجا که رودخانه میبیند یکسان میبیند وفکر میکند که درطول رودخانه این چنین است ولی کسی جاری شده است میفهمد که درطول رودخانه یکسان نیست وبایدان فرد راجاری کرد حالاچرا بعضی روشنفکران ما جاری نمیشوند موردبحث انشاالله قرارخواهیمداد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99