سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- گفتمانی با صاحب مجله –چارلی هب دو- این مجله درتقسیم بندی نوع ان- چپ وانارشسیت تعین شده است وجالب است در فرانسه به انارشیست اجازه بیان میدهند؟؟؟- یک فیلسوف غربی میگوید ما هر ایده را درقله ان باشکوه ونورانی اغاز میکنیم ودر پایان به یک مرداب عفن تاریک ختم میشود- دلیل اش روشن است که میکربها قوی تر از سلولهای سفید هستند وبخصوص زمانی که هیچگونه حفاظ وهمکاری باانها نشود- اقایان باید بدانندکه تمدن بشری وارد دوره جهانی شده است واین امر یک امر ضروری وموردنیاز است ومیبایست درمرحله اول اخلاق جهانی را تفسیر وتعیین کند بهترین اخلاق را مشخص وملاک قراردهد ممکن است دراوائل یک نامعادله وجود داشت باشد که پلی اف ان به نفع شما باشد ولی سرانجام بازنده کسی است حق وحقیقت را نمیپذیرد- ومیبایست انجمن اسلامی درغرب بیشازهمه کوشش درشناخت اخلاق پرعظمت اسلام رابه خارجیان معرفی کنند وبدانند دوران شوالیه گری وصلیبی گذشته است-این مجله دو دوران داردکه از سال 1969 تا1981 که توسط پرفسورشورن برنیه وفرانسیس کاوانا بوجودامد ونام اش هاریکیری؟؟ یعنی خودکشی بسبک ژاپونی این نشان دهندفرهنگی است درحال سقوط است درهمان زمان بقدر ی نامه های تند از خوانندگان امد که انها را کر وکور ولال واضافه کردن شیطان ونامطبوه وکثیف لقب دادند که این لقب ها رسمیت برایانها پیدا کرد وبه همه زبانهای ملت فرانسه ترجمه شد- درغرب درعلوم انسانی وتجربی تحقیقاتهای گسترده انجام میشود وبقول هم استاد امریکائی در شیراز وهم استادانگلیسی در انگلستان برایهر رشته کوچک 5000 مقاله در سطح جهانی هر ساله تهیه میشودکه پانصدعددان وارد حوزه دانشگاهی میشود ولی هرگز در بسیاری ازجهات برعکس ان عمل میشود وبسیاری ازانها فقط تعدادخاصی مطلع میشوند مانند عملکردامریکا درایران- این مجله مداوم رهبران جدیدی پیدا کرد ولی عجیب است زیادتغیرات پیدا نکرداینجا است میبایست یک کاسه زیر نیم کاسه باشد ویک کارکتر شن ماسه ای ساخت به این مفهوم که شما که سرتان فقط از شن بالاتر است لطفاانرا به پائین سوق دهید- حضرت عظمت شهید بزرگوارحضرت ایت الله دستغیب رحمت الله میفرمودند میدانیدبالاترین بدبختی بشر چیست ان است که بگوید دلم میخواهد این دل اتش بگیرد این دل باید خانه الله باشد مطیع الله باشد وگرنه خانه الله نمیشود خانه شیطان میشود وسپس این مجله متوقف شد در سال1991 مصادف جنگ خلیج ازمابهتران افرادی دیدند که انمجله را بااسم چالری هبدو برای مبارزه با ترویستهای اسلامی تشکیل دهید واینان مسلم بود که یکمجله فراکشوری هستند-ادامه دارد

 

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99