سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-غدیر بعنوان یک ایه ایدلوژیکی وسیاسی- پیامبر اکرم لواته الله علیه واله والسلم یک رهبر هدایت وایدولوژیکی است گرچه جنبه سیاست درا ن مستتر است بقول جناب پوشکین ولی کفار فقط حضرتش صلواته الله علیه واله والسلم از جنبه سیاسی شخصی نگاه میکردند وهیچ جا موافق سیاست انها بنظر می رسید که نبود وخداوند ترس وغصب خودر ا اشکار کرد خود این امر یک ملاک است- در سوره کوثر باز حضرت فاطمه سلام الله علیها والها والسلمه  یک محور ونشانه ایدلوژیکی باز کفار جنبه سیاسی ان نگاه کردند وانرا کوبیدند وباز خداوند غضب وخشم خودرانشان داد در غدیر خم باز این موضوع تکرار شد درانجا کار کفار یکسره شد ولی کارمنافقین میتوانست ادامه پیدا کند وباز خداوند منان شاره فرمودند به پیامبر اکرم صلولته الله علیه والسلم نترس غضب من بر انها فرود خواهد امدواین ترس درمنافقین الابد خواهد بود وباز منافین بادیدسیاسی به جای دیدایدولوژیکی به جریان غدیر نگاه کردند وبقول جناب پوشکین عداهای دربهشت واکثریتی درجهنم بودند همان هائیکه انکه سروصدا میکردند- خیلی صسطحی نگری خواهد بود که برای ایه درباره پیامبران اعظام رحمتالله علیهم اجمعین گردهمائی نشود بر ای نخوردن گوشت خوک وخون چنین برنامه عظیمی اجراشود خود حرت فاطمه سلام الله علیها خودیک ایه ومحور میشود چطور ممکن است که فردی رهبر شود و1ضد پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلام وحضرت فاطمه سلام الله  باشد فقط در ایدولوژی کمونیستی امکان رخ دادن دارد که خلاف عقل ودرک عمیق است انشاالله باکمی عقل مسائل بخوبی روشن است وباز بقول جناب اقای پوشکین صحنه بسیار تامل بر انگیز و به تفکر زیادی دارد-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نقدی به جناب اقای کانت—انارشیستهای سوئد که تصور میکردند صدنفر از حکومت فاسد رابکشند مابقه جا میزند وضع بهتر میشود دانشمندان روی حماقت انها مطالبهای اکادمیکی زیادی گفتند- وانها پس از مدتی متوجه شدند که درنزد مردم نقش طالبان راپیدا کردند ودست از کار کشیدندولی پایه گذار انتقادسازنده شدند که تصورمیکند جناب چامسکی وراسل باهم انراتبدیل به یک مکتب علمی کردند ایشان درجوانی نوشته است کخمن نو-انارشیسم که در دبیرستان یاد گرفتم درمن تاثیر بسز ا گذاست این نو انارشیسیم یعنی انتقاد سازنده- دراوپا بر خلاف امریکا اجازه رشد به یک مکتب تازه وارد نمیدهند وبه اصطلاحات تازه اجازه رشد نمیدهند باید دریک جنگ گلادیورها پیروز شودن که سالها طول میکشد که از بعدی خوب است واز بعدی بعد است حال من هم به جناب کانت  یک انتقاد سازنده دارم-جناب استاد معزز اقای دکتر حدادعادل درترجمه کتابی درباره اقای کانت مینویسد کانت فاهمه وعقل را ازهم جداکرد- ایوالله داشت مسلمانان درزمان ابن رشد  این کار بخوبی انجام دادند به اندیشه دراوردن( فاهمه) یک شی یعنی درنفس ویا ذهن درک کردن همان عبارت استصور حکم؟؟ درباره انچهدر زمان ومکان بر مه معلوم میشود حکم بقول همه فلیسوفان کار عقل است نه کار فاهمه دقت کنیددوبعد را ایشان کرده است یعنی شرایط زمان ومکان وخودشی دران واحد فاهمه کرده است تا ان حکم به میانجیگری( بقول شخصیتی – پل زدن) مقولات  جمه اورده است هربعد ان شی تک تک فاهمه میشود وبعد جمع ان یکجا حاصل میگرد حکمی درباره شی بدل میشود عمل فاهمه است پس عمل عقل کدام است؟ به عبارت دیگر وحدت درکثرت ایجاد میشود این حرف ملاصدااست وایشان نظریه ملا صدرا میدانسته است یک قدم ماننده است که اثبات کند روح غیر مادی است ولی انراانجام نداده است- بقول ظریفی- یا فراماسونری بوده است ویاتبلی ذهن داشته است ویا ترسیده است-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم— نظریات شخصی است-دراخباربود که فرانسه سفیر امریکا برای ره گیری مکلمات ومخبرات هفتادمیلیون فرانسوی را پیگیری میکرده است واز بعضی موبایل های خاص؟؟ کنترول میکرده است- ایا این امر بدستور شخص شمانبوده است؟؟ ویا ناتو دخالتی نداشته است- همانطور که هوا دارد گرم میشود فضای سیاسی هم دارد گرم میشود – تحقیقات سیاسی ومردم شناسی امروزه کمتر از علوم اتمی پزشکی نیست به ازمایشگاه های بسیار مجهز نیار دارد که درپنج بخش وده هزار واحد جز به  خیالیسرپرستی ان پنج ریس بخش که یکی از انها ریس انجام میشود یکنفر کم داشته باشد کار تعطیل میشود وهمه بایدجزو شیفتگان علم باشد- یعنی تمامعمر درهذ سمتی که باشند علاوه برهوش زیاد میبایست برای روز امتحان سخت ومخفی اماده باشند چون به محض استخدام حقوق انها سه برابر میشود وبایدتقریبا دویست ازانها غول به معنای اتم کلمه باشند وبعد از پنچ سال نیمه حرفهای شناخته میشوند حقوق انه تا پانزده برابر بالامی اید ودرزمان حرفهای درامریکا تا سی پنج برابر بالامیرود وتعداد انها دراوپا بعلت مشاغل های مختلف درضعف است ومیابیست با سخت گیری سازمانهای اطلاعاتی از اروپا تهیه شود که کاری مشکل است وراه حل تنها امریکا است- شما غربیان  اولا به نقاط ضعف وقدرت خیلی علاقمند هستید ودوم سیر حرکت به کدام سمت است ول یباید گفت طوفان درحال ایجاد شدن برای وزیدن به خانه عنکبوت است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- سلام بر معمار فلسفه پوپر در ایر ان-در غرب میفرمایند مذهب بریا ساعات تنهائی ودچار مسائل شدن است- علم هم وضعش امروزه شسته ورفته شده است وظاهر وباطنش بخوبی مشخص است پس مسئول وجوابگوی مسائل عدیده انسان کیست- پاسخ فلسفه اچار فرانسه است ومداوم ببحث میکنند نگرش اول باید درست شود؟   یک روزنامه ای درانگلستان است- بنان دیلی میرور( ایبنه روز) واقعا اسم بامسمائی است هرتیکه ان برای قشری است شناسنامه ملت انگلستان است گرچه مردم به ان نام مستهجن دادند ولی نباید با معنای ان درایران انراتلقی کرد بسیار اطلاعات وتفاسیر این روزنامه موردتایدحکومت والیتها وروزنامه نگاران دیگر است وبریاهرموضعی یک فلسفه من دراوردی واز یک زاویه بکر وخلاق در داستان نویسی جادویکه فرد نمیتواند از ان چشم بر دارد یک دانشجوی ایران به من گفت این روزنامه بخر یکساعت قبلاز مطالعه انر بخوان شارژ میشوی وهمه میکنند ولی درظاهر انکار میکنند یعنی باان حال میکردند- بالاترین تیرارژرا دراورپا دارد- اما درایران فلسفه- یک میلیونمعتا ونصف ملت بی سواد واستعمار حاکم شددرایران باید تفسیر حدیثی کرد- جناب کسروی این مطلب را درک نکرد ونفهمید این همه فحشا که ناصرالدینشاه برای بهائیت ساخت میزان زیادی خودانها ساختند ولی حاضربه تغیر نشدند که کفر کسرروی سر منبر در اورد وازتعجب نزدیک بود غش کند زیرا انگلستان وارد صنعت مدرن شد وچون میخواست درداخل وخارج چپاول کند اول میبایست کمی ایران رابغلطاتند وکمی تعمیرکاری یاددهد وبه انگلیسیها  بگوید ایران پانزده مرتبه رشد کرد ماچقدر رشد میکنیم- والسلام


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-اصول اساسی درقران-بخش دوم-جناب دکترماهرعبدالله حق در کتابش باعنوان فلسفه اموزش قران مجید ایات را بطورخلاصه به جای انکه تمام ایه رابنویسد ایاتی که به عنواهای خاص هماهنگی دارد دریک طبقه اورده است که این مقاله باانتخاب دستوراتی که ایشان درباره قران عمل کرده است بخش انتخاب شده است سبک زندگانی بادوستان –همسایگان- فامیل واشنایان وخارجیان است که بنحوی جز حقوق بشر اسلامی محسوب میشود اولین نکته حائز اهمیت ان است – رنگ –نژاد طبقه مالی-خصوصیات های خاص وجنسیست وهرنوع تقسیم بندی قراردادی این قوانین واصول درباره انها بایداعمال شود- وبقدری روشن وبدون ابهام وبا تمثل ها بیان شده استکه احتیاج به معلومات زیادی ندارد- -1- ارزش صلح وادب وخوشحالی—ایه- هرگاه با ادب به شما سلام شد وخوش امد گفته شد شما خوش امد وسالام بهتری رایاحداقل برابر باان بیان کنید- اینعمل هرگاه وارد یک منزل میشوید  بریال صاحب خانه عمل کنید-ایه- هرگاه به منزل دیگران میروید این دستور راعمل کنید-ایه حتی فردی ناشناس شمارا خطاب کرد( شما این دستور ا عمل کنید)- ایه این دستور سلام رابه کسی که نه گوئید که درجواب شما بگوید شما (به ‌بت) ایمان ندارید-ادامه دارد

 

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم- بخش دوم- ایا شیعه هم مسلمان نیست- اقای چونگ-درمیان شیعیان اعرابی نبودند= اقای- زین- البته که بودند بعنوان مثال اعراب شیعه امروز درعراق اکثریت دارند- درمالزی اکثریت مسلمانان سنی هستند- هدایت کامل ورهبران مذهبی همگی سنی هستند-ووسطح وریشه رابخوبی حفظ وحمایت میکنند—زمانیکه استعمار انگلستان قدرت را درمالزی رهاکرد ودور شد رهبران راهی دیگری را رفتند وقت خودر را صرف حمایت ازمذهبشان وسنتهایشان کردند(ناسیونالیسم) بنا بر گفته خودشان-( امروزه ه بخوبی روشن شده است ناسیونالیسم نمیتواند مخالف عقگرائی باشد) وبرای نخبگان راهی دیگری نبود- ولی امروزه موید به علما هستند وبیش از اندازه طرفرداری از عقاید ناسونالیستی خودشان میکنند وهنوز هم ادامه دارد بعنوان مثال برای یک مدیریت دولتی اسان وبدون درد سر ازنوع قوانین سنی خاصی استفاده میکنند-که درجامعه درحال عمل وپراکتیس است وبعضی ها به این اسلام –اسلامی که پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بر پا کردند ادعا میکنند وسازمانی بنام شورای فتوا ملی( خود این سازمان گویای خیلی مسائل است) رابوجود اوردند که توجه به حکم های حکومتی دارد که نادرافراد جرئت چالش بان راخواهند داشت—اقای ازمان- بله همینطور است انها معبد یسم وهمچنین ورزش وفلسفه یوگا والبته شیعیزم را ممنوع کردند—اقای موهان-پس بنابراین رهبران مذهبیدارند تلاش میکنند یک اسلام یک پارچه وصلب دراین کشور بوجوداورند- ایا اینطورنیست –جناب؟- اقای زین- من هم همینطورفکر میکنم یک تعهد بسیار سخت وخشن ونارسا- اسلام همانطور که همه افراد میدانند یک ایمان یک پارچه نیستدرخود برادران اهل سنت- چهار مکتب عمده وجودارد- شافعی- مالکی –حنفی- وحنبلی- واغلب مسلمانان مالزی پیروان مکتب شافعی هستند- اما- دیگر مذاهب اهل سنت موردقبول رهبران مذهی میباشد- اقای ازمان- درباره قادیانی چطور؟_- اقای زین- یک جامعه بسیارمحدود وبسته از پیروان انها من مطمن هستم که جود دارد( یکی از علمای قادیانی اخیرا از پاکستان به امریکا رفته است عکس خوداش در روزنامه چاپ کرده است که بنده از طرف سازمان قادیانی برای حل مشکلات فقهی واعتقادی احباب امده هستم ادرس منزل وساعتهای ملاقات رانوشته است)- جنبش توسط میرزاغلام احمد در قادیان تاسیس شد-که یک دهکدهای 1889 وبعدا انرا جنبش احمدیه نامیدند وپیروان ان خودرا احمدیسم بیان کردند- اقای چونگ- مشکل مذهبی جنبش قادیانی چیست؟- از عقاید احمدیسم این است که رهبر انان بنام شخص مسیح وحضرت مهدی علیه السلام رجعت خواهد کرد واین موضوع قابل قبول نیست- اقای سلوک- درجنبشی که رهبر ان اقا خان چهارم است بفرمائید—اقای زین شیعه امروزه انشعاباتی دارد که انها خودرا اسماعیلیه وپیرو اقاخان چهارم میدانند- اسماعیلیه امروزه49همین امام خود را که ادعا میشود از نسل حضرت زهرا علیها السلم است که ایشان دختر پیامبر اعظم اسلام صلولته دالله علیه واله والسلم است که همسر ایشان حضرت علی علیه السلام واله والسلم است–شامل میشود اقا خان دارای یک فامیلی بسیار ثروتمند میابشد که ان ثروت را برای ارتقا ونشر هنر وارشتیکت در سراسر جهان وهم چنین برای بهبود تصویر اسلام در سر تاسر جهان بکار میبرد که قابل قبول نیست—اقای چونگ- مندربعضی جاهاخواندم که ایشان کنفرانس های بسیارباشکوه ومجلل بسبک امریکائی واروپائی وکارهائی از این قبیل که بسیار جذاب است برای پیشرفت اسلام انجام میدهد- اقای ازمان- وسپس ما- دروزی وعلویان را داریم که انها گاهی خودرا ناصریز وانصاریز بیان میکنند-ح- اقای زین- این مطالب بهخوبی نشان میدهد که اسلام یک پارچه نیست که رهبران مذهبی ما سعی میکند که انرا نشان دهند وفردی فرموده است که علمافرموده اند پلورایسم بریا مملکت خوب نیست بلکه بدهم است

 

 

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نگرشی به مقاله"| ایا شیعه هم مسلمان نیست؟؟!!": مقاله از گروه رستوران سید .پی.جی- اقای سلوک- من کمی گیچ از بعضی کارهای مسئولین دولتی شدم که شرکت شیعیان برای عبادتدریک خانه که در اطراف کوالالامپوردر ماه گذشته تعطیل کردند- مطابق اخبار گزارش شده که درانجا تعدادی  خارجیان هم بودندوپسازنکه موردبازجوئی واقع شدند ازاد شدند که سری به انجا بزنند وچنین شانسی برای افراد محلی وبومی نیست ومن درشگفتم هستم  چرا اینطور هست- ایا انها مسلمان نیستند_ ( اقایان بایدبدانند که دمکراسی به این معنا نیستکه هرنوع قانونی به راحتی بیاورنند وجا بیاندازند این امر درحقیقت دیکتاتوری است نه دمکراسی- زیرا دمکراسی تعریف مشخصی دارد وقوانین کلی مشخصی دارد)-چونگ- وهمچنین یک بیانیه از طرف مسئولین اموزش وپروش صادر شد که اخطار میدادبرعلیه دانشجویانی که به ان گروه ملحق میشدند- سلوک- اما چرا؟- ایا انها یک گروه منحرف هستند؟ ایا انها با امت اسلامی فرق اساسی دارند؟اقای موهان- ایا انها زیادهستند؟اقای ازمان توسط بعضی تخمین هادرحدود 40000ویا 50000 نفرشیعه هستند ( بعدا بیان خواهد این عددرا بسیار زیاد توصیف کردند؟؟!!)-موهان-ان عدد زیاد است!! گرچه ما هفده میلیون هستیم ولی پنجاه هزار هنوز عدد کوچکی نیست-من درشگفت هستم که  چگونه انها در هفده میلیون ما وارد شدند- شما چگونه جناب فکر میکنید؟؟!!- اقای زین البته این تعدادهستند ولی من تصور نمی کنم که مسئولین مذهبی از عدد واقعی انها مطلع باشند- یک خبر نگار که از دوستان من است زمانیکه دکترماهتیر محمد از ایران بازدید میکرد- چندین سال قبل ایشان گروهی ازدانشجویان مالیزیائی را درقم مشاهده کردکه منتظرملقات باایشان بودند که همراه خود هدایائی داشتند( بعداز چهارده قرن هنوز شیعه امری عجیب است) انها به ایشان گفتنددر حوزه دینی شیعیان درحال تحصیل هستند- بعدا اقای ماتیر محمداز مقام پوسات رهبری اسلام که از همراهان پرسیدند که ایا ایشان مطلع بوده است که دانشجویان مالزیائیدرحال تحصیل درحوزه های مذهبی هستند-مسئول گفته بود که ازان مطلع نبوده است- البته انها  انچه را یادگرفته اند منتشر خواهند کردزمانیکه برگردند-موهان-امامن تصور میکنم بخاطر ممنوع شدن شیعه برای انها- انهافورا نمیپذیرنند که شیعه هستند- سلوک- اما ایا انها مسلمان نیستند؟ - اقای زین- البته که هستند- سلوک -اما چرا بر علیه انها عمل میکنند؟- ازمان- البته انهائیکه عمل میکنند انچنان فکر نمیکنند- اما من میدانم که انها درحدودچهار صد میلیوندرجهان هستند که اغلبانها تمرکز درایران وعراق دارند ومسلما انها بخشی ازیک ملیاردوششصدمیلیون مسلمان جهان هستند که دومیلیاردودویست میلیون مسیحی وجود دارد که به سه وهشت هزار تیره ومذهب تقسیم میشوند-چونگ- طبعیتا دیگر مسلمانان این حق را ندارند که بخواهند شیعه از امت اسلامی خارج ومحروم کنند زمانی که نان انها وتعداد انها ثبت شده است ودرامار ها امده است- ازمان- طبیعی است-چونگ- بنابر این اگر انها مسلمان هستند چرا مسئولین نسبت به انهاتبعیض قائل میشوند وبین انها ودیگر مسلمانان فرق قائل هستند جناب لطفا؟-زین -دوست من- این موضوع یک داستان دراز دارد هم از لحاظ تاریخی  وهم از لحاظ ایدئولوژیکی- مختصرا- پس از رحلت جانسوز پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم امت اسلامی بدودسته تقسیم شد سنی وشیعه- ونسل های بعدی انراتبدیل به ایدلوژی کردندکه فرزندان پیامبراکرم صلواته الله علیه واله والسلم جزو این گروه ودرمقابل حکرانان مقاومت میکردند وبین انهاهم حتی کشتار شد واین گروه پشتیبانی از ایرانیان پیدا کردند که کم وبیشیک سنت رالی مقابله  قدرت کردنبرعلیه انها دراعراب شکل گرفت-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0