سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-جناب استاد معزز اقای فرشادمومنی رحمت الله علیهدر سخنرای برای شهیدحضرت اقای مصطفی یوسفی- رحمت الله علیه که سخنرائی ایشان در مجله چشم انداز ایران- شماره 96 را مطالعه کنید- ایشان شهید را مانند ذکر یاد اوری صفات الهی  مینماید شهدی هم چون ذکر موضوعات بسیار مهم را یاد اوری میکند- که ایشان تاثیر شهادت را در علم توسعه کلان کشور مورد توجه قرار دادند- من با اجازه ایشان مسائل در ابعاد دیگر به ان توجه میدهم-معنای ذکر تنها یاد اوری نیست اگپر چنین بود زیاد ارزشمند نبودبلکه کاربرد گرفتن وجهت پیدا کردن است وسیرسلوک خاصی را تعقیب کردن است-وسیر وسلوک فراهم اوردن موتور حرکت است- بسیاری هستند که تجربیات دیگران وعبرت های تاریخ رابخوبی میدانند ولی برای انها ارزشی قائل نستند ومداوم تجربه ازمون وخطا میکنند ودچار خطا میشوند- ویا ازتجربیات دیگران مطلع نیستند- درست است شهید عزت وحریت میاورد ولی بالاتر- تحقق ایمان وباروری ان ونابودی باطل است که بهترین هدف های استراتژیک انسانی است ایمان درجاده عدالت وکمال گام میزند وباطل در مسیر  طغیان وجهل  وبی عدالتی گام میزند- مهمترین خصلت انسان درتمام تمدنهایادگیری است- بعداز قیام کربلا در زمان امام صادق علیه السلام تعداد طلبه به ششهزارنفر رسید-درست است- که شهیدمیزان زیادی از فرصت های مادی را ازدست میدهد وفرصت های زیادی برای کسب معنویت را ازدست میدهد ولی خداوند منان انهارا جبران به نحوی متعالی ذمیکند همه برای شهید وهمبرای خانواده شهید وهمه برای دوستان شهید اما جامعه فرصت بدست اوردن اوردن  ارزش های مادی  ومعنوی خواهد شد که باقات وصالحات شهید خواهد شد همیشه پیشرفت جامعه بر پیشرف فرد درشرایط خاص ارجحیت دارد اولین قطره خون شهید که هنوز به زمین نرسیده است تمام گناهان  شهید پاک میشود وجز حق الناس ودرقیامت خداوندمنان واسطه ودلال میشود برای حل رمشکلات حق الناس شهیدمیشود وبه محض انکه اولین قطره خون شهید به زمین افتادهرکس دعا کند ودعا برحق باشد مستجاب میشود- ویک بلوغ فکری اعجاب انگیزی ایجاد میکند که باطل گرایان بهذ عقب نشینی ولو باقدرت فیزیک هم وارد شده باشند وامیدارد ودرانها هم تاثیرت خاصت میگذارد- البته امروزه همه دنیا وجهانیان به هم محتاج هستند ولی بدبختی دروابستگی تام وتمام است سیاست استعمار گر بران است که جامغهدوابسته کمترین نیروی های مولد داشته باشضد وبیشترین نیروی ها واسطه ودلال ومصرف گرا داشته باشد درحالیکه  وسیاست خودشان درست برعکس است- وبه استعدادها وامکانات درون کشور وابسته برای پیشرفت توجه ای نمیکند- وپاره کردن این حلقه وابستگی تنها از طریق شهادت امکان پذیر است- وضعیت نفترا که همه میدانید- مهمترین محصول غیرنفتی قرش بود- که روبه افول گذاشته بود- پشم ایران بعلت شسشتوی زیاد درجه سه تشخیص دادند پنبه ایران راهم همنیطور درجه سه- تنباکوی ایران درجه سه شد وجبور شدندذ گندم ازخارج بیاورند پوست ایران بسیار دورریزداشت بین درجه دو وسه میجرخید- خشکبارایران کشور چکسلواکی هربیست ودوتن خشکبار یک تراکتور متوسط میداد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- درکشور چک- انها برا ی جلب توریست- تصور میکنم-مدل فرانسه را اتخاب کردند- که روستاه شیک ولوکس میسازند وهمین چنین شهرهای-کوچک بین  راهی  در فرانسه روستاها  شروع کردند به ساختن خانه های کوچک دوطبقه که هر اطاق به یک خانواده میدادند وافراد  روزها در مزارع هایمختلف وجنگل وچشمه سارها که درست کرده بودند واسب سواری ودین مزارع های مختلف ومرغداری ودام داری وغیره وازهمان محصولات خودمیچیدند وحتی شیردوشی غذا خودرا تهیمه میکردند وبعد هر پنچ روستا یک روستاربزرگتر را مجهز به سوپر مارکت بزرگ وسینما وتائر وغیره  فراهم اوردند که روز اخر هفته توریستها به انجا میرفتند وبسیار شهرت دارد تاحدی هم کره جنوبی کرده است ولی هنوز با فرانسه فاصله زیاد دارد- چک به سرعت وبسیار متنوع وخلاق دراین مورد کار میکند وتعدا توریست اش باسرعت زیاد میشود-برای جلب مشتری در طول جاده ها وشهرک های بین راه قدم به قدم بیل بورد کار گذاشته است که چند شرکت معظم انرا تهیه میکنندکه مثلا درفلان روست فلان هتل خصوصیات وقیمت وغیره مشخص میکند نیاامدند- که یک نیمدایره بگیرنندکه ماشین ها- انجا توقف کنند ویا مجلات زیادی تهیه کرده باشند درنتیجه نزدیک هربیل بورد تعدادی ماشین توقف میکند- واین باعث بعضی تصادفها شده است مخصوصا درجاده های باریک وداخل شهرک ها وداخل شهرک ها بایدیک پارک درست کنند که بیا بورد ویا مجلات درانجا توزیع کنند اخیر دستور جمع اوری همه بیل بوردها  را صادرکردند- اعتراض  شرکت بیل بورد شروع شده است- اما سکس را ازاد کذاشتند- اقایان سن بالا که مثلا از زنشان طلاق دادند ویا زن انها مرده است  با تکتیک که میخواهند باخانمی ازدواج کنند مدتها با ایشان هستند ویک دفعدغیب میشوند – کم کم این مطلب مسئله شده است-در کشور چک استثنا هرکس مرتکب چنین عمل شود اسم انرا تجاوزبه عنف گذاشه اند .فرد زندان دارد- اخیرا فردی را که باهفت زن این بازی را دراورده ذاست وزن هفتم شکایت کرده است زندانی کرده اند-حال اگر بگویم بهترین راهحل مال اسلام است وانسان هم  باخداوند منان قرار میبندد وحضرت علی علیه السلام فرمودند الله الله الله فی النسا یعنی ازخداوند منان درمورد زنان بترسید- اینراقبلا مسخره میکردند حداقل چند مورد-از حکمت های اسلام بیان درغرب شود که تاثیر گذار است بلافاصله- داعش را راه میاندازند- که تاثیرات اسلام را نابود کند وازهمین جا میتوان فهمید که چه عنادی با اسلام عزیز دارند- ومیخواهند فسادرا در کشورهای اسلامی بعنوان تجدد توسعه دهند- وهمان سرنوشت ما پیدا کنیم- به نظر میرسد اخیرا کشورچک با انگلستان درساختن یک ابجو شریک میشود- این ابجو مواد اش نه فیلتر شده است ونه اشعه خورده است بایانکه ارزان تمام شود .یک عکس سکسی هم پشت قوطی انداختند- کشورچک اعتراض کرده است وانگلستان با کمال وقحات انرا رد کرده است وروی قوطی نوشته است ابجو مخصوص خانمها- که درپاریس محبوبیت پیدا کرده است-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن  الرحیم-نظریات شخصی است-ار جناب اقای بهلول پرسیدند سیاست شما راما درک نمیکینم؟؟ فرمودند اشارات مارا عاقلان فهمند-؟ حال چریان اقای ترامپ ورسانهای امریکا-= بخصوص نیویرو ک تایمز- یک ظریف اهل نیریز که مدتها امریکا بوده است- از ایشان پرسیدم که کدام ایالت امریکا شمارا جذب کرد- ایشان فرمودند—نیویورک-که خوداش را مستقل کرده است یویورک- حال نوبت کالیفورنیا است وسپس تکزاس بعدا بقیه ایالات امریکا- است- اقای ترامپ المانی است که کابوی شده است واصلا ریشه کابوی درامریکا مال المانها ست- یک تحقیقات در امریکا شده است- کدام نژادها چه میزان درتمدن امریکا نقش داشته اند—اول انگلیسیها وایرلندی ها هستند- تعداد انها هم بیشترین بوده است- بعد فرانسوی ها- تعداد انها بعد از لنگلیسی ها بوده است وسوم المانها هستند بادویست خانواده از اسپانی هاوپرتقالی ها ودیگرنژآاده که ازانها به مراتب بیشتربودند جلوتر هستند- دلیل ان این است که درالمانها جنگهای قومی شدید بوده است

 وقوم های ضعیف ازالمان فرار میکردند  وتمدن دیگرانرا  یاد میگرفتند وتعدادی از انها به المان باز گشت میکردند وتعلیم میدادند ومهترین انها در اندلس بودند ود راندلس رمز وحدت را درک کردند در داشگاه فلوریدا- یک خانم غول زبان شناسی وادیبات شناسی امریکا دران دانشگاه است- ایشان به این نتجه رسیده است- که ادبیات بسیات کند پیشرفت میکند همین طور زبان شناسی  دوقرن است که ادبیات امریکا درجا میزند ایشان راه چاره را شناخت تمدن ادبی جهان میداند0 به اصطلاح ادبیات وزبان شناسی تطبیقی ایشان امده است نبوغ های  امریکا تا انجا میتوانسته است دراین دانشگاه جمع کرده است وبورسیه کرده است وباتمام نبوغ امریکا در مکاتبه است ویک کنفرانس دوساله دارد ازنبوغ جهان دعوت میشود این نبوغ دو دسته هستند یک عده سخنرانی میکندکه به کشفیات بالائی رسیده اند ویک نبوغ  این سخنراین هار گوش میکنند ومسائل در طول دوسال حل میشود مه بعدع انها کشفیات بالائی بکنند واین روش نتجه خوبی داده است- دلیل ضعف ادبیات تطبیقی دراین است واژه ها بخوبی درک نمیشود وزبان شناسی ها در دستورزبان بخوبی ترجمه نمگیردد ومطالب با ارزش بخوبی درک نمیشود ودرنتجه کار ایشان از زبان کشورهای افریقلائی که به یک زبان اروپائی اشنا هستند هردوطرف ازهم الهامات زیای گرفته اند-نیو یروکی 0ا استاد به میخ بزن وبه نعل زن هستاند یک جاده سومی وسط کوهستان درست میکنند که نمیشود درباره انها قضاوت دقیق کرد وقرا ن ونام انرا نفاق گذاشته است حال هردوطرف باند اقای ترامپ وروزنامه هاینیویروک بدون سند همدیگر  محترمانه که هردوگروه طرفدار ئمخالف اقای ترامپ را جذب کنند شعارمیدهند حا ببینیم سرانجام چه میشود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- چرا دو خدای با ذات بی نهایت نمیتواند باشد؟ دلیل ان این است –هر خدا همه جا باید باشد وخدای اول ودوم نمیتواند با فاصلهدرجائی باشند پس درهم باید ذوب وممزوج باشند وچنین چیزی در ذات غیرمادی امکان ندارد- دقیقا استدلال حضرت علامه حضرتایت الله العظمی  محمد حسین طبا طبائیرحمت الله  مثال ایشان بااندکی دقت قابل درک است تصور کنیم دودایره با مرکز واحد وشعاع واحد لاجرم بررو ی هم قرار میگیرد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-برا اساس اظهار نظرهای متخصصین  سایت راشیا تودی- متعلق به روسیه-کارشناسان سیاسی  نفتی انگلستان وسپس غرب براین باوربودند برای مهار خاورمیاته مداوم دربین انها جنگ باشد وصلحی درکار نباشد قرار داد  فیصل و- ویز من از انگلستان وسپس لورنس عربی مداوم بین  کشورهای خاور میانه واعراب واسرائیل مداوم جنگ را توصیه کردند واکنون همین سیاست در امریکا درحال  اجر ااست زیرا افراد دیگر قدرت انکه از حقوق خودشان دفاع کنند بدست نمیاید ولی مداوم شعار حرکت به صلح را بیان میکند زمانی که درعراق کارها میخواست درست شود گروه بلک واتررا وارد کردند وبا کشتن مردم باز جنگدر گیرشد وسپس القاعده وبعد داعش را وارد کارزار کردند ومسلمان با شکست داعش گروه دیگری را علم خواهند کرد هم در امریکا وهم در خاور میانه میبایست با دقت وکاردانی  این اتش را خاموش کنند وبه صلح برسند که بتوانند حقوق شهروندی احیا کنند ودرضمن درهمین حال هم باید ازحقوق شهروندی خود دست برندارند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-سوره مائده از ایه نود—ترجمه – ای کسانیکه ایمان  اورده اید—که این ایمان ازروی خرد باشد نه جبری وهوسی ومنافعی – به انها خداوند منان صاحبان خرد میگیود  وطبقه باطل را بی خردان مینامد- که گاهی ازحیوانات پستر هستند—چه زمانی این دستور رسیده است که مقداری تجربه کردند وحال درستی قوانین الهی را درک میکنند—که مشروبات-وقمار-  بت پرستی که منشا جنگ میشد- وقرعه کشی پولی – بسیار پلیدند ضررر مطلق هستند که از عمل شیطان است- یعنی شیطان یاانهارا تولید کرده است- ویادربسط وتوسعه ان شرکت موثر دارد از انها بشدت دوری کگنید که شما که میخواهید درجاده کمال وپیشرفت وصلح وانسانیت  عبدالهی بودن ولقا الله حرکت کنیدکه راه رهائی  ونجات از گناهان راهم ارزو میکنید—شیطان میخواهد در میان شما بوسیله شراب وقمار عداوت ایجاد کند- درشراب اولین اختلاف درخود خانواده رخ میدهد که شراب نخور چون حالت خماری رخ میدهد  ایجا ترس میکند ودرخوداش فرد ادرار میکند وحرف های پرت وپلا  میگیود وزود به خشم میاید واولش  شنگول است وبعد خشمگین میشود- قمار پول رنج کشیده را بیجهت میبازد- وغالبا  تقلب هم جزو قمار است- وازهمه مهمتر ازذکر خداوندمنان ونماز وکارهای مثبت اسنان را باز میدارد-  وسپس میفرلید از اطاعت خدا واطاعت پیامبر کنید ایا خود داری  خواهید کرد؟؟ با جود انکه صاحبان خرد مورد خطاب خداوند منان است ولی بقول روانشنان عقل انسانی تا دوازه ده سالگی بیشتر رشد نمیکند یعنی رشد اش نمیدهد لذا خط قرمز ها را خداوند منان سخت گیری کرده است  این موضعات واقلام اول بعنوان تفریحوارد جامعه میشوند بخصوص جامعهای تفریحات مثبت ندارد وان زمان هم کارز یادی نداشت خلا زمانی ایجاد میشود شیطان از ان فرصت استفاده میکندمیخواهد به ظاهر اقلام تفریحی شادی اور ایجاد کند ویا انکه سمبلی بنام بت ددرست کنند که هم پرست ش کنند وبعد ازاو حاجات بخواهند سر برتری بتها هم باهم درگیر شوند—واطاعت خدا ووپیامبر کنید واز مخالفت فرمان او بترسید واگر روی بر گردانید ومخالفت نمائید- مستحق مجازات خواهیدبود- وبدایند بر پیامبر ما جز ابلاغ اشکار چیزی دیگری نیست بلاغ مبین هم بلاغ وپیام اشکاری است وهم دران تاریکی نیست وهمه چیز بخوبی روشن است بین است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-در دانشگاه شیراز گروه ای بودن که ادعای اسلامی میکردند- ولی ریش هارا میزدند ولباس های اروپائی داشتندبسار ساکت با کسی ارتابط نداشتند ودرنماز خانه ومراسم اسلامی شرکت نمیکردند وهمیشه باهم بودند وخیلی ارام باهم صحبت میکردند- که کسی متجه نشود-در سرکلاس استادان ازلحاظ علمی سئوال پیچ میکردند- که باعث فرار انها ازدانشگاه میشدوان استادان  به اصفهان وتهران منتقل میشدند- روز ی به کی از انها گفتم کار شماددرست نیست- نه عقلانی است ونه شرعی است ایشان گفت شرعی است- من از سرگروه خود سئوال کردم که منظورانه از شرعی بودن چیست؟ ایشان فرمودند انها زیر نظر حجت السلام حجتی عمل میکند- وفرمودند دفعه بعدمنشمارا با ایشان اشنا میکنم- مدتی گذشت یکروز به من گفتند منزل یک بزرگوار بروید واز طرف سازمان شما نماینده تام الختیار هستند ورای ونظ ر سازمانمطرح کنید ونتیجه گروه هارا به سازمان منتقل کنید-من رفتم دم دیوار یک میز بود ویک کتاب در روی میز بود چند گروه ای امده بودندکه سن انها بیشاز پنچاه سال بود وجوان دران منزل من بودم هرگروه درقستمی از فرش نشسته بود وداغ بحث بودند- من کتاب را مطالعه میکردم ارام به سمت چپ نگاه کردم- یک خیابان باریک دیدم که دو طرف ان مغازه هائی داشت که خیلی مرتب پراز اجناس ویکخانم بالباس پوسیده ویکروسری داشت به سمت پایئن خیابان میرفت ویک نفر داشت به سمت بالا می امد ویکنفر کنار مغازه که چاروب میفروخت ایستاده بود- دوباره من مشغول خواندن کتاب شدم در همین موقع صدائی  از بالای سر من رامتوجه کرد  من جناب اقای حجت اسلام جتی رادیدم که قدی بلند مانندمرحوم حضرت ایت مجدالدین محلاتی داشت وچشم درشت وتمام سیاه منخواستم بلند شوم نگذاشت وشانه های منرا به سمت پایئن فشارداد وفرمودند شما گفته اید دلیل شرعی انها کدام است گفتم بله این موضوع- را درخواست کرده بودم - ایشان فرمودند دردانشگاه حال شمارا نگرفته اند-حال مارا که خیلی گرفته اند- باید حا لشان را گرفت- شما نمیخواهد با انها باشید شما طرفدار حضرت ایت الله مرحوم شهید دست غیب رحمت الله علیه باشید- وکاری به ایت الله الاعظمی حضرت شیخ بهاالدین محلاتی نداشته باشید من با ایشان چالش میکنم وهروقت به شیراز می ایم با ایشان چالش میکنم درحالیکه مطیع علما بودم وسپس ایشان از ان خیابان رفتند


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0