سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- حزب توده ایران سومین پلنیوم کمیته مرکزی خودرا تشکیل داده است-قبلا بقول یک دوست من درانگلستان جزو حزب توده بود وبعدا مائویست شد وبه المان رفت که ان حزب را یاری دهد-میفرمودند حزب توده زغال همه را بادمیزند- حال ا زغال حزب توده را باد میزند- الا ماشالله کمیته فعالدارد؟؟!! ونسبت به اسلام هر دروغی را با اب وتاب بیان میکند- وقرا میفرماید دروغگویان رستگار وپیروز نخواهند شد- بهنحوی ترسیم میکند هرروز کارگران وزحمتکشان اول شلاق میخورند وسپ سر کار میروند میفرماید بعنوان نمونه کارگران معدن ": اق دره:"- اضافه کرده هم چنین رویداد های خطرناک ونگران کننده در مرز های ایران وبرخورد اخیرا درکردستان میان نیروها ی نظامی سرکوب گر و واحدهای –پیشمرگه حزب دمکرات کردستان---- سپس ادامه میدهد-در سیاست های روزحزب وضرورت سازماندهی کار زار های تبلیغاتی مناسب با رخداد های عمده در میهن اتخاذ کرد- این چنین وانود میکند که تا به حال درخواب بودن؟؟!! هیچ کار مثبتی انجام نگرفته است- درست مانند تبلیغات شاه وتبلیغات انگلستان برای شاه- شاه به نظرحقیر وقتیکه غرب  حزب ایران نوین راه انداخت- که یک اب ورنگی به ا یران بزنند- ویک تغیرات جزئی درایران وارد کنند هم دیپلمات انگلستان وهم دیپلمات امریکا فرمودند نفت چهل دلار شد اول بخاطر ایران- نتجه ان این بود تعداد زیادی از دانشجویان سرکرده کمونیست در اروپا از کنفدراسیون  انقلابی دانشجوئی بیرون امدند- که من از طرف یک گروه کنفدراسیون المان باچهار نفر دیگر به دانمارک برویم وسرکرده انقلابی انجا را متقاعد کنیم که به کنفدارسیون برگردد ومن نرفتم-تز ایشان بودن- که حال نفت چهل دلار شده است وشاه میخواهد ایران را صنعتی کند نباید اقدامی کرد زیرا اگرانقلاب پیروز شود وضع عوض خواهد شد ودیگر به ما صنعت مدرن نمیدهند وما مجبور هستیم- صنعت عقب افتاده روسیه راباقیمت زیاد بخریم ومسلما مردم ایرا ن نخواهند پذیرفت وامریکا هم انگولک میکند – اوائل حزب ایرانوین توجه مردم بخودشان جلب کرد ولی بازی بود ولی نقش یک حزب نسبتا مترقی غربی بازی کند شاه کارشکنی میکرد به موقع تکنیک را یاد گرفت حزب رستاخیز به اسم خوداش ایجاد کرد که بسیارمترقی تر از حزب ایران نوین بود- برای تمام فرهنگیان نامه امده بود که برای اوقات فراغات دانش اموزان طرح بدهید ویا دربارکتب درسی نظربدهید بهترین طرح استانی به تهران ارسال میشد دراصناف همین طور ودرارتش همین طور ولی همه بازی بود-چرا شاه به چند حزبی بازگشت نکرد چون طرح این بود یک حکومت محلل که اثبات اش بسیار اسان است بنام رهبری شاپور بختیار رل بازی کند- جالب است که برخورد فیزیکی ما بخاطر عملکرد حزب دمرات برعلیه ایران عزیر است ما درموضع دفاعی هستیم-چه استبدادی- رویدادخطرناک برای چه کسی است برای کسی هجوم فیزیکی میکند رویدادخطرناک معنا میدهد- ایشان نمیداند که اگر حزب کمونیست جبهه ازادیبخش دارد- اسلام چهارده قرن قبل جبهه ازادی بخش را شروع کرد وداعیه ورسالت ازاد کردن جهان از احمقها ونادانها وظالمین دارد وباید این دین گستره جهان را دربربگیرد به محض فراهم شدن شرایط بایداقدام کند- بقول امام راحل رحمت الله علیه بگرد تا بگردیم تا ثابت شود خداوندمنان با کسی است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- علت استفاده از پایگاه هوائی نوژه توسط روسیه—مسئله حلب از طرح های تاکتیکی به طرح های استراتیژیکی رسیده است- وجنگ درواقع بین دوبلوک در حال انجام گرفتن است- داعش در اخرین نقطه مقاومت رسیده است- بر د وباخت برا ی او حیاتی است زیرا شهری بزرگ در عقبه ندارد- پایگاهی زمینی استراتژیک هم دربیابان های عقبه ندارد پس دراین نقطه اخرین قدرت نمائی خودرا میکند- وبلوک طرفدار داعش هم تمام سعی تاکتیکی برای مقاومت وشکست ارتش سوریه راهنمائئ  به او کرده اند در ان نوع نبرد حجم سنگینی از نیروها بکار میرود چندین لشگر واتش افروزی درسطح عظیمی رخ میدهد درست ماند فتح خرمشهر است یا گرفتن سایگون توسط اتش ویتنام شمالی است-مشکل بزرگ این است که داعش درشهر میجنگند واین امر باعث میشود دقت زیادی بایدانجام بگیرد- اولا هواپیماهای روسی از ایران فاصله زیادی باهواپیماهای امریک پیدا میکند که احتمالا بدنبال بهانه هستند واز مرز ترکیه دور میشوند- سرعت رفت وامد هم درفاصله نزدیک اهمیت زیادی دارد دراین نبردها بیش از هزار ساعت بایدمواضع داعش را کوبید که مواضع مستحکمی رانداشته باشند وروحیات انهارا ضعیف کرد ومداوم عکسبرداری میشود وبه کارشناسان اطاق فکر کمک میکند که نقاط ضعف ونقاط قدرت پید ا کند  وتا بتواند یک طرح کارامد را طرح ریزی کند که بیشتر ایران وروسها در طراحی دخالت دارند وتمام حدس ها از تحرکات وجابجائی درحین نبرد را بتواند دقیقا مشخص کند که روی انها حجم اتش سنگینی باشد که نتواند مقاومت کند لذا بهترین کار همین روش انتخاب شده است که میتواند انشا اله به خواست خداوندمنان کارا یکسره کند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-در اصلاح واحیای دین اسلام برادران سنی هر اندیشه ای را که جدید باشد احیای دین  واصلاح دین مینامند که متولی ان سرانجام به شکو ظعف در اثبات حقایق خود بادیگران میشوند منجمله جناب اقای غزالی از جهتی که شجاعت کم نظیری دربیان این حقایق گفته است- وشگفت است که راه حل بازگشت به بیانات رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم میدانند  ونه تنها مسائل حل نمیشود بلکه اختلاف بیشتر میشود-علت ان است که دانشمند باید ذهن را از اندیشه های زمان خالی کند- وهرقدم باید مستدل ومحکم عقلانی بر دارد ودرهر قدم به یقین عقلانی برسد- ه انکه ماندجناب غزالی پایه را عقایدکلی سنی بگذارد- ایشان درمهار نفس – با توجه به حدیثی از پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله السلم- ترس از خداوندمنان را ملاک میاورد پس درتفکرعلمی هم میبایست ترس از خداوندمنان عامل اساسی باشددرطول تاریخ برادراناهل تسنن درشناخت مذب ناجیه به بن بست رسیدند بطریکه جناب غزالی انرا از راه عقل غیرممکن داست وبه تصوف واشراق  روی اورد- لذا یک حلقه مفقود رانتوانستند بیابند وان امامت است وبر ای خود فلسفه ها وعلم کلام ها وتفسیر قران علم حدیث ها ساختند کهدردی را دوا نکرد  وبه قول امامغزالی به تهافت  یعنی بی خردی این علوم اشارهمیکند به اضطراب در اندیشه های فرق  اشارت میکند مید پس از چهارده قرن تجربه برادران سنی ر اه وطریقت علم جوئی را بیابند انشالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- بنام خداوند منان- بحث ولایت فقیه مطلقه – بعضی از بزرگان میفرمایند که ما حدیثی درباره ضرورت ولایت فقیه مطلقه نداریم-عجب- از ائمه اطها رعلیهم السلام- سئوال میشد که شنا به حکومت میرسید میفرمیدند ولایت مطلقه ما زمان ظهور امام زمان علیهم اسلام است- وهرکس چینن ادعائی کند- دروغگو میگوید- برای انکه امامز مان علیه السلام اقیانوس عقل واقیانوس وحی هستند وهیچکس نمیتواند چنین ادعائی داشته باشد امام هرفرد به اندازه معلومات تخصصی اش درباره هرعلم مسئول است علم تفنن- بخصوص در مسائل اسلامی فقیه هم به اندازه درک عقلانی و وحیانی مسئول است- عده ای خدمت امام باقر علیه السلام رسیدند وگفتند وما یک روستا کوچک ودریک مکان صعب العبور هستیم واکثریت فقیر هستند زیادخدمت شمانمیتوانیم برسیم- درمسائل اگر دچار شک شدیم چه کنیم- امام باقرعلیه السلام فرمودند من شخصی عالم نزد شما میفرستم درست مانندانکه من انجا امدم-ایشان احترام میکنید واطاعت میکند و امام به انعالم نفرمودند شمادرباره بعضی احکام چیزی نگوئید وچهاذچوب تعین کنند هیچکدام از ائمه اطهارعلیم برا یتبلیغ چهار چوب معین نکردند- ولیامام علیه السلام به انعالم فرمودند حکم بده واستنباط کند واستنباط  خود هروقت فردی به نزدما انر بفرست- چناچه دست بود که هیچ واگر مناسب بود ماحکم را میفرستیم انرا پیاده کن- امام صادق علیه السلام به جناب  ابان علیه السلام  فرمودند درمسجدنبی  بنشین حکم بوده وحکم را نمیدانستی استنباط بگو- وبعدا استنباط خودرا نزد من ار اگر دست بود که هیچ واگر غلط  اگران فرد مراجعه کرد وانگاه حکمرا بگو- برای تبیلغ هممین دستور را میداند ولی بهنحوی عمل میکنند که حکام جور تصور میکردندکه شیعه تبلیغ ندارد- حال همین طور است فقط مقداری پیچیده است—دوم بزرگان فرمودند که ولایت فقیه از لحاظ امور حسبه درست است  یکی از زیبائی ها ومئرن بودن وعظمت اسلام دراین مورد حسبه است- حسبه یعنی تخصص- در زمان ائمه اطهار علیم السلام یک عده مانند حال طلبه همیشگی بودند- عدهای به مراتب بیشتر بعلل مختلف مثلا سالی دوماه خدمت امام صادف علیه السلام میرسید وفقط درباره مسئله حج سئوال میکرد شخصی درباره بازرگانی ویا  خرید فروش پرندگان وحلا وحرام ان وبعضی رید وفروش حیوان وحی وپوست ویعضی خرید ومسافران به سرزمین شرک وکفر وبعضی فقط نماز وغیره اینان هم درموقع خودشان محل رفت وامد سئوال بودند- عباسیان روی کار امدند این علوم را دوقسمت کردند یکی علوم مذهبی کهفقط مخصوص روحانیت بود وکسی دیگری نمیتواسنت دخالت کند جریمهم یشد ودیگر علوم  ومسائل غیرمذهبی که به ان امورحسبه میگفتند درحالیکه درشیعه یکی است کم کم در شیعه هم این سبک بوجود امد-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- تکمله ای بر مقاله":قران وعلم:" روز نامه اطلاعات ان لاین-شنبه23مردادماه-نویسنده م-شمشیر علی- ترجمهاقای محمد حسین وقار- درباره تشویق به علوم تجربی وعقلانی بحث هایفراوان شده استکه خود رشته ای درجهت شناخت ومعرفت توحید و تاحدی معارف اسلامی است وبهره های دیگر هم دارد- که مقاله به اختصار انرا بیان کرده است- ولی نکته حائز اهمیت این است که قران به علمی بنام فرقان توجه کرده است که به معنای تشخیص حق وباطل و راست وغلط وخیر وشر درموضوعات- که بستگی تامی به معرفت الهی دارد- که بعنوانمثال –ایا جهان رابت ساخته است یا خداوند منان ویا جهان بلذات وجود داشته است- ایا پیامبران بایدمی امدند ویا نمیامدند- بیادمعجزه داشته باشند ویانباید داشته باشند- وحی باید نازل میشد ویا نمی شد این قران بایانازل میشد ویانمی شد- ضراط المستقیم خداوندمنان باید تبین میکرد ویا دیگران- بیاد همه چیز براساس عقل باشد وحکمت ویا بیاد لهوولعب وبازی وبدون هدف باش- دراین موارد قران میفرماید عقل وتجربه علمی هم میتواند موثرباشد روی این مطالب تفکر کنید وحتی از طریق غلم بشری هم کنکاش وجستجوی علمی کنید وبعد میفرماید این قران ایاتش محل چالش وازمایش وامتحان شما است سرسری نگیرید!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- تعامل در نظام جهانی که به معنائی ورود به بازی بزرگ سیاسی برای کسب موقعیت  استراتژِک نیست واین برداشت غلط است- بسته باورها واعتقادات سازنده موقیت استراتژیک است بخصوص زمانی که تصور شود بر ای بدست اوردن موقعیت استراتژیک بایدهمگام با سنت های جهانی شد- درقران خداوند منان میفرماید رسول الله نرمش وادب وگذشت که دشمنان به ان لقب گوش مطلق بودن داده بود- برای همه بکارنبر- انهائیکه ظرفیت ندارد وبدبنال تحمیل عقاید ودستورات خود هستند-  ابهت اقتدار واراده خودرا در  راستای باورهای خود حفظ کن زیرا تاثیرات نا مطلوب درمومنین واصحاب خواهد گذاشت پاردوکسی بوجود میاید بدین طریق حل میشود تعامل لازم است که انسان بهره هائی از جهان بگیرد ویابدهد ولی بسته باورها واعتقادات  تغیری نبایدبکند این جهان است که باید دربسته باورها واعتقادات ماهضم شود نه مادر اعتقادات وباورهای انان هضم شویم- امروز قدر پند عزیزان شناختم- یا رب روان ناصح ما ازتوشاد باد- مبتلا گشتم درین بند وبلا- کوشش ان حقگذاران یادباد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- نیم نگاهی به مقاله- اردوغان درتنگنای                           گزینش- از سایت- صدای مردم- طبق سنت حزب کمونیست- بسیار جاها از خوداش فرضیه سازی وسپس استنباط سازی میکند وحقایقی را جعل میکند- بعنوان مثال میفرماید اقای گولن با اقایان علوی وشیعه مخالف هستند- درحالیکه اقای گولن فرمودند دوستی باعلویان از نقش های محوری ایشان است وسپس گفته اند با اهل کتاب رابطه ویژه خواهد داشت براساس تسامح وتساهل که اصل امهات اسلام است وبا غیراهل کتاب هم رابطه مسالمت جوی خواهد بود واسلام دین خشونت نیست دین مهربانی واصل بسیارمهم ایشان-( هزیمت) یعنی خدمت کردن است وسرویس دادن است- نظر من این است که غرب دارای اختلافات درمحور های سیاسی هست از رادیکال ترین تامرتجع ترین اندیشه سیاسی رادارا است ولی درعمل تابع امریکا است مگر بر سر منافع مادی بشرطی که امریکا باج دهد سکوت میکند وگرنه مخالفت میکند ولی درضمن هوای امریکا را داردا- در امریکا گروه های مختلفی هستند ولی مثلا در مسئله ایران وحدت نظر پیدا میکند که یک دیپلمات امریکائی بنام اقای سیای برای فریب مردم خودشان وایران وجهان است که مثلا ایرانیان ازغرب مایوس نشوند یا کمونیست درایران رشد نکند وماندان ویک رنگ لیبرالیسم و مدافع حقوق بشر هم به غرب بزنند- چناچه تاریخ مصرف شاه تمام شد جای گزین داشته باشند- درکل غرب اول از ایدهای خوداش دفاع میکند وتحمیل میکند وچناچه نشدبعضی را میپذیرد وبعضی را نمی پذیرد واگر نشد ومجبور شد که بپذیرد موقت میپذیرد ولی بدنبا ل ان است که سیکل رابه چرخش دراورد وروز از نو وروزی ازنو تابه اهداف خوداش برسد وبایجند محور مختلف ومتضاد عمل میکند—جهموری اسلامی- یک محور تعامل باجهان دارد ویک محور حرکت بر اساس انقلاب اسلامی دارد- چناچه ما بین انها تضاد ایجادشد محور انقلاب مقدم است- با کمی دقت مشخص میشود دکترین اقای اردوغان درست مانند دکترین امریکا است- تز صوفیانه اقای گولن که ترکیبی از تسامح وتساهل به همراهپیشرفتهای علمی سطح بالا که به غرب نزدیک شود وتجه به نظریات مردم وبخصوص به بازی گرفتن جوانان است و وحدت جوامع ترکیه را که از هم دارند دور میشود وباهم دارای- ستیز هستند وحدت بدهد- دونقش در ترکیه پیدا شد نقش ظاهری را اقای اردوغان بازی میکند که اصل مهم احیا وپیشرفت اقتصاد ترکیه است- وانچه ازدست اش برامده است کرده است- وبامحور های مختلف سعی میکند که جلب توجه تمام ابرقدرتها ومراکز قدرت را بکند وهرجا تنواست باج بگیرد انرا انجام دهد بعنوان مثال- نفوذ واقتصاد ایران را درکشورهای سنی  سابق شوروی قفل کند هچنان که کرد ولی درتاجیکستان موفق زیادنبود- ولی سعی خوداش را کرد- وسعی میکند که درمنطقه حرف اولرا بزند وازهمه هم باج گرفت- حرکت ضد امریکا درترکیه اجتاب نا پذیربود تظاهرات ومقلات اکادمیکی بسیارقوی برعلیه اقای اردوغان درحمایت از غرب وضد امریکا بسیارقوی تر از ایران بود وتاثیر گذارتر- درنتجه کشورهای رادیکال منطقه بسیار دلگرم شدند وغرب مجبور بود این روند را تغیر دهد اهرم داعش وهابیت دیگرتاریخ مصرف ندارد لذا اقای گولن بعنوان توریسین اسلامی مطرح میشود ایشان کتاب های بسیار زیادی نوشته است درتمام ابعاد نظریه کلی داده استطرفدران ایشان این نظریات را تبدیل به برنامه عملی باجزیات کردند که هز حز کمونیست وجبه ملی دیگر گروهک درایران نکردهاند- وانراتبدیل به دروس دبیرستانی ودانشگاهی کردند که مثلا درامریکا دانشگاه شیکاگو همکاری کرده است ودرانگلستان دانشگاه منچستر وهزر دبیرستان درجهان هرجا که طالبان قبلا حضور داشته است ودرغرب بوجود اورده است که مسلما نسل مسلمانان درین منطق به این دبیرستا ن هاروی میاورند به خاطر سطح علمی ومدرن بودن انان است ودراینده نسل مسلمانان از داعش جدا میشوند- ولی نکته مهم این است این است به ایشان لقب امام دادند وکم کم خلف عثمانی به صورت مدرن مطرح کردند که ایشان اولین خلیفه اسلامی درترکیه ومناطق سنی نشین شود وعلت کوبیدن مجلس هم به همین علت است وحمایت ارتش از این نظریه نشان بر ان لست کهغرب این تصمیم راگرفته است درحالیکه اقای اردوغانمخالف این دکترین است ودرباطن باهم همکاری داشتند تا قبلاز کودتا-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0