سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- به بهانه دیدگاه غرب در باره انقلاب شکوهمند شیعیان ومردم عربستان- باانکه برای سرکوب کردن شیعیان ومردم عربستان مدال طلا به اقای عبدالله داده نخواهد شد ولی تبلیغات شیعیان عربستان هم کار امد نیست ولی میبایست از شهامت واگاهی ودرک روشن رهبران شیعیان عربستان ومردم زنده دل واگا وعاشق حق بشدت قدر دانی کرد وامید پیروزی وصلح را برای انها از خداوند منان وجل وجلاله الشریف درخواست کرد که انشاالله این قلمه به ثمر برسد- ونکته حائز اهمیت ان است که غرب در مقابل انها سکوت اختیار کرده است وهیچ گونه اخبار میتن وتفسیر درست درباره انها ارائه نمیدهد-مانند انکه یک جریان بسیار خصوصی وسری درکار است واز راهپیمائی ها هم که بخشی ازان است خبری نقل نمیکند- وانرا در پتوئی پیچیده است- مسئله بخوبی روشن است دریان وضعیت که یک اعتصاب بزرگ نماینده افکار عمومی حداقل شیعیان است ومردم وحکومت بر سر دوراهی هستند پاسخ ان یا رفرندام عمومی است ویا یک انتخابات جدید میباشد که هردو امکان ناپذیر است-/؟؟!!!لذا سیاست مداران غرب در این شرایط بیادحس عمومی را یانادیده بگیرنند ویااز مسیر خوداش بیرون ببرنند وازجریان وحرکت بیاندازنند وسیاست را ادید وچشم شخص عبدالله توجیه کنند وبایک سیاست خاص انگلیسی که یک جریان عدالت رقیق مخفی درحال حرکت است وانمود کنند ودر این مورد روش غیر معمول کهدرک شخص ونه رسمی موجود است وانهم بخاطر دوستان استراتژیک ماانرا به جناب اقای عبدالله محول کردهایم ونگاه دیپلماتیک تبدیل به یک نگاه شخصی رهبر انجا میشود- تمام درگوشی ها ی سران غرب هم نشان از یک اتئلاف بزرگ ومحکمی است که یک استراتژیک یکسانی را اخذ کردهاند وهمه به یک توافق ویک نتجه رسیده اند وهمگی در زیر یک چتر میباشند نشان از اهمیت مسائل مالی واقتصادی – امنیتی- وپایگاهی است- که اخلاق وحقوق بشریت را به زیر کشیده است وتحت الشعاع خود قرارداده است که کفر سران رابخوبی به تمام مقدسات ومعنویات نشان میدهد- وفریادحقوق بشر به خس خس افتاده است وبه راحتی میتوان گفت درمواردی ابوجهل یک جوغیرت بهتر ازایشان داشته است استصحاب گذشته ایشان زمان حکومت حزب کارگر انگلستان باانهمه شعارهای پر طمطراق وسیاست های نوین عصر جدید درمقابل سیاستهای عربستان به یک سکوت مرگبار دچار شد که کارشناسان غرب نوشتندکه ته مانده ابروی انگلستان به اشغال دور ریختنی تبدیل شد وهمچنان بایدگفت چون جزیره اتلانتیس انگلستان درحال فرو رفتن درمرداب است وافول سریع ضعفهای مزمن گذشته فرا رسیده است انشاالله از سال2009 به بعدسکولار کراتها روند عدالت رادارند دریک سیر مخفی ورقیق طی میکنند وهرچه مطابق میل انها نباشد چون بر ادران وهابی مشکوک وغی قابل باور میدانند حتی اگر شکنجه بهد عیان مشخص باشد در کتاب تحقیقاتی مشعشع؟؟!! عربستان 72 خلاصه نتجه از مام زمان علیه السلام ذکر کرده است که بعضی انها درست است وبعضی ازانهاجعلی است ولی سند وهابی ایشان همگی بر خلاف سندهای شیعه است وبقول خانم استادانگلیسی کاسهای زیر نیم کاسه است که تنها سیاست های عفن امویان دلیلی دیگرندارد واز سقیفه بنی ساعده تاامروز همین روش ادامه پیدا کرده است واستصحاب( پیش گوئی) برای اینده که اگر بدتر نشود بهتر نخواهد بود وچنین دشمنی درهیچ قوم وملتی وجود ندارد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- بخش دوازدهم – کتاب-عجیبترین دروغ تاریخ-اقایان میفرمایندکه امام زمان علیه السلام نایب وسفیر ندارد وچه خاص وچه عام- نایب داشتن چه خاص وچه عام یک بحث عقلانی است به این معنا هیچ پیامبری وامامی نمیتواند بودن نایب خاص وعام دین خودر ا به مردم برساند مگر پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم سر اسر عربستان را طی ارض کرد تا دین خودرا به مردم بر ساند ویا بعداز رحلت جانسوز ان عظمت بیان دین وتبلیغ دین دستور داشته بود که متوقف شود حضرت صالح علیه السلام بنابر روایتی بر بیست وپنچ قریه پیامبر بودند وتحقیقات اخیر نشان میدهد که درز مان حضرت موسی علیه السلام یهودیان از مصر تا فلسطین ودرتمام جزایر اطراف پراکنده بودند که بعضی از انها یکسال راه بوده است وسالی به فلسطین میامدند ودوماه میماندند وحضرت عیسی علیه السلام هم باوجودانکه ایشان سفر های نزدیک زیاد میرفتند به همه جا سر نزدند وبعد از ایشان حواریون مذهب ایشان را درجهان پراکنده ساختند—اسلام دینی است که درتمام مسائل وموضوعات دستور دارد وهیچ وموضوعی نیست که حداقل چند دستور ولو کلی نداشته باشد وهدایت باخداوند منان است ونسبی نفرمودند کلی فرمودند یعنی درتمام ابعاد باید انسان هدایت الهی داشته باشد واین معنای احسن خالقین یکمورد اش همین موضوع است ابعاد اش گسترده تر از فرشتگان است-عجیب است شما میفرماید 313 نفر ریسمنطقه ویاشهر هستند واین عدد مشهور است وبه تواتر درشیعه رسیده است وبه احتمال زیاد درکتب تسنن به تواتر رسیده است وبنا بر اجتهاد عالمی عدد 6000 تا ده هزار نفر که درمرحله اول بعد از سیصد وسیزده نفر در مکه به ایشان میپویندند جزوکارمندان دولبت هستند که درعربستان زیر نماینده خاص حالا یکنفر باشد ویاانجاهم 313 نفر باشد دولت ان کشور خواهند بود ومابقیه بخصوص مردان جزو سپاه حضرت هستند که انان درحقیقت نقش اولشان مبلغ بودن است انها درحقیقت سوپر من هستند وهمین سوپرمن بودن انها اعجاز انها هست در ورایت داراد به اشارهاغنها دشمنان زنجیربسته میشوند ودرهای بسته باز میشود وروی صندلی که نشسته هستند در هر طبقه اسمان خراش که خواستند بالا میروند وپنچره باز میشود وهمه مردم اظهار ایمان میکنند وعقل انها وعلم انها حال برای خوش ایند شما بیش از پیامبران ال یهود اظهار میکنند ودر هیچ موضوعی وانمی مانندوباعث بهت واعجاز مردمان میشوند ود ر روایتی دیگر نایب خاص وعام در زمان غیبت امام زمان علیه السلامتا حدودی از این هوش وعدالت عظیم بر خوردارهستند وامام علیه میفرماید من بر هجت بر النها هستم یعنی انان بخوبی من را درک میکنند ومن راهنمای انان هستم  یکی از علما میفرموند در قران خداوندمنان وجل وجلاله الشریف میفرماید- شما بچه های خودتان را نکشید ما انهارا وشمارا روزی میدهیم ایا کسی دیده است روزی از اسمان با سبد برای کسی امده باشد وپس خداوند به نایب خاص وعام نیاز دارد ولی طراح شخص خداوند است ولی ما درک نمیکنیم زیرا پشت پرده را نمیبینیم


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-افطاریه خانم لیلاعلی اوف-خیریه اقای حیدر علی اوف در فدراسیون روسیه در یک مراسم افطاریه بی همتا که همراه بابرنامه های فرهنگی در اسمانه رمضان بوسیله بنیادشورای مفتیان روسیه با همکاری دولت روسیه ترتیب داد واز طرف خیریه اقای حیدر علی اوف خانم لیلا علی اوف که هم به مناسبت ماه رمضان وهم روز اذربایجان بر پا شده بود وهر سال برای مدت مدیدی این برنامه درمسکو اجرا میشده است- نکته حائز اهمیت پوشش ولباس خانم لیلا علی اوف میباشد که مورد پسند خانم کلینتوه وموساد میباشد وحجاقب در اسلام واجب است وافطار وبعضی را نمی پذیرنند اسلام انها را منافق میشمارد وعاب الیم را بشارت میدهد امید است مسلمانان راستین در زندانهای اذر بایجان بزودی ازاد شوند وحجاب دوباره بر قرار شود ومسلمانان دوباره در ادای تکالیف خودشان ازاد باشند این است ایمان راستین وخداپسندانه -انشالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- ساواک و سازمان های اطلاعاتی شوروی- انچه درکتاب ده ساواک امده است من رد نمیکنم ولی اطلاعات من کمی مغایر است- روزی جناب سرهنگ مرکز زرهی من را درمیدان بکناری کشید وگفت ارتش وساواک بدستور انگلستان تمام اطلاعات نظامی وغیر نظامی را به شوروی دادند وحتی به جاسوسان شوروی هرجا که به ان بدگمان هستند اجازه بازرسی دادند منجمله دانشکده پیاده شیراز که روسها تصور میکنند که درانجا بمب اتمی است ومن این مطلب را مستشاری امریکائی در مرکز گفته م که دلیلاش چه بوده است؟ ایشان گفته است ازاین که انگلیسیها موذی هستند حرفی نیست ولی این مورد بنفع شما است زیرا ضشما پول نجومی دلاری نداریدکه در شما وکل ایران درمقابل روسها تجیهزات لازم را داشته باشید؟؟؟!!! وماهم ان قدرت سابق نداریم ( عجب اعترافی) البته دراین مورد راست میگفت وزمانی ما به دادشما میرسیم که نصف ایران به تسخیرروسها درامده است ودرنبرد نابود میشود؟؟؟!!! ومن در انگلستان با یک دانشجوی که ازجنوب تهران بود که برادرش ودائی اش جزو حزب توده بودند ولی ایشان کمونسیت راقبول نداشت ولی انها سعی کرده بودند که بدون شوروی امکان مقابل با امریکا نیست وبه همین دلیل سمپات حزب توده بود گرچه اشکلات زیادی به ان میگرفت وچون در انگلستان کار کردند دائمی نبود وایشان نمیخواست فشاری بر خانواده بیاید به المان رفت که مرکز کار ودرس بود ودرانجا سرانجام به حزب کمونیست المانی طرفدار روسیه پیوست واطلاعات های جالبی درباره ایران بدست اورداز طریق ان حزب برای یک مسافرت تحقیقاتی چند ساعته به المان شرقی رفت المان شرقی اجازه انکه به یکی از ایرانشناسان المان شرقی را ملاقات کند رانداد زیر ا میترسید ساواکی باشد ورابطه انها باایران که برای انها سودمند بهم بخورد ولی ایشان هم نامه تضمین از حزب الامان یداشت که نپذیرفتند وگفتند انها به راحتی گول میخورند ولی اشان گفته بوده است برادرمن ودائی من جزو حزب توده هستند ظرف دوساعت تحقیقات به اواجازه داده بودند بایک ایرانشناس که استاد دانشگاه بود بعنوان تحقیق درباره ایران ملاقات داشته باشد وان جناب اطلاعات بسیار سری را دراختیار ایشان گذاشته وفقط بخشی از ان اجازه نشر داده بود وایشان بلندن امد وبخانه من امد ان بخش رابیان کرد ومن به ابادان امدم در ابادان همه به حساس ساواک واقف بودند وازترس انکه دستور بدهند ابادان را ترک کنید هیچگونه راهنمائی جز انکه سایه راشما ساواک میپاید نیمی گفتند- خیلی زود من فهمیدم که ابادان یکی از مراکز مهم جاسوسی غرب وشرق است- عراق هفت سونار بسیار مجهز روسی داشت که درکنار اروند رود کار گذاشته بودودر لنج هم سونار ورادار قوی داشت که زمانرا تقسیم کرده بودن هر چهار ساعت نوبت یکی میشد که لنج بر سراروند رود بگذارد وفلیتر کند وایران سونار ورادربسیار قوی در یک ناوی که همیشه در اروند رود لنگر انداخته بود رودخانه کنترول میکرد که ماهی های بسیار ریز میدید واگر لنجی کنار نمی رفت ودیگر باحمله به ان وتیراندازی هوائی ودریائی انرا عقب میراندوتجهیزات نظامی در نگهبانی مرزها وغیره مدرن بود ومیخواستند طرفین اطلاعاتی بدست بیاورنند امریکائی از لحاظ مدیریت غربیان بر نفت که همه کار بودند ومن درلندن متوجه شدم که رهبراصلی ایران یکی جناب اقای روحانی است ایشان فرموده است در شرکت نفت بسشاز پنچا ه وچهار بهائی نباشد نه جناب شاه وتمام معاون های شرکت نفت باید زنان بهائی باشد که همه بورس شرکت نفد داشتند که درانگلستان تحصیل کنند وپس از مدتی به منشی دربار برسند وبعضی ازانها قوم وخویش جناب روحانی بودند قبائل اعراب در طرف بسیار مهم بود وحزب کمونیست عراق درحال پیشرفت امریکائی تاثیرات انها بر روی ابادانیها وخوزستان شگرف تشخیص دادبودند که ممکن است یک کشور مستقل طرفن ایجاد کنند ومدیرت نفت را بعهده بگیرند انگلیسی زنان جاسوس خودرا که به راحتی فارسی صحبت میکردند وعربی انها بسیار قوی تر بود بعنوان انکه خانم انگلیسی به ابادان نیامده است بعنوان خواهر زن به ابادان میامدند وگوئی صدسال در ایران بودند با ماشین درجادهای کمی حتی خطرناک به اطراف ابادان وبخصوص قبائل عرب سرکشی میکردند وبه تنهائی دراین جاده ها رانندگی میکردند وبیشاز صد چمدان با خود اورده بودند که در بگشت ناوهای انگلیسی در کویت بعضی مواقع به ابادان میامدند وانها با خود میبردند- وبدست اوردن کتب نظامی پیچیده اب خوردن بود-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-قهرمان – قهرمان یکجهان و فضای قهرمانی با صدها ابعاد باشکوه را می افریند- قهرمان روحیه قهرمانیدارد نه انکه جملات قهرمانی را جمع کرده وبیان میکند- بعضی ها گاه گاهی روحیه قهرمانی دارند ولی نجبا همیشه روحیه قهرمانی دارند- روحیه قهرمانی رابیاد از خداوند وام گرفت وهمیشه بهان وفاداربود ومدیون او بود- جنگ امریکا در ویتنام ودیگر کشورها ادای وژست قهرمانی است بخصوص خلبانهای انها که مدال قهرمانی دریافت کردند قصد انان یک جنگ دائمی در منطقه بود تا امیپرلیسم درمنطقه حاکم شود—مادران وهمسران وبسیاری از زنان در مرکز بحرانها هستند ومقاومت میکنند وبیشاز همه این روحیه قهرمانی رانشان میدهند بر مردان برتری دارنند—قهرمانان درباین حقایق ترسو نیستند وادب انان خورشید اسمان تمدن است وبهترین مضفا وصیقل ساز انسانها به طرق مختلف میباشد زیبائی قهرمانان در فضای وحشی گری ودروع وجنایت ونامردمانی زمانی ارکان شرافت وصداقت وکمال وانسانیت در حال فرو ریختن است ظهور وبروز درخشان پیدا میکند- فیلسوفان دمکراسی وحقایق رابیان ومعنا میکنند وقهرمانان با رنج وسختی ان ایده ال هارا رنگ واقعیت میدهند- قهرمانان هیچ گاه پله های فرش شده را گام نمیزنند- علی علیه السلام در طول زندگانی اش بخصوص درمحراب دراوج قهرمانی است بالاخص در اخرین محراباش- قهرمانان سرانجام بر تاریکی ها وددمنشی ها را وادارا به تسلیم میکنند- قهرمانان چه جمع با انها باشد وچه فرد باشند قهرمان هستند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمنالرحیم-سوره های قران بعضی ایات ان تکراری است وبعضی خاص است بهترین روش یادیگری هم همین روش است که مداوم مطالب به نحوی تکرار شود وهرچقدر تکرار شود یادگیری بهترانجام میگیرد ودر من مطالب مهم باید زیادتر ازدیگر مطالب تکرار شود- یکی از ایات مهم این است که": خداوند کسی است که مالک اسمان وزمین است وهرشی راخلق کرده است اندازه گیری دقیقی کرده است- شی در قران شامل همه چیز میشود مانند میزان مرگ وحیات –فقر وغنی وغیره یعنی مشیت ومدیریت خداوند هم در بر میگیرد وتمام انها از روی برکت است تبارک الذی--- خیلی عجیب است برادران اهل الکتاب بعنوان مثال حضرت مسیح علیه السلام وحضرت جبرائیل علیه السلام خداوند میدانند – اول از کجا فهمیدند که حضرت جبرائیل خداوند است؟؟؟ هیچگونه دلیلی قانع کننده ندارنند وخلقت حضرت مسیح علیه السلام بوسیله حضرت جبرائیل علیه السلام مطابق دستور خداوند منان بوده است واین عمل راهمه فرشتگان میتوانستندانجام دهند وفرشتگان که مخلوق خداوند هستند قدرت عظیمی درخلقت دارنند وپدران معمولی باز طبق دستورالهی وقدرت الهی میتواند تولید نسل کنند اگر حضرت جبرائیل علیه السلام خداوند باشد دیگر طبق دستور خداوند منان عمل نمیکند یکخدا که از خدای دیگر تبعیت نمیکند مگر امریکا از ایران ویا روسیه تبعیت میکند –پس مستقل نیست وخداوند منان به رسولان سابق وعده امدن حضرت مسیح علیه السلام دادهاند- ومادرایشان معرفیکردند وتولد ایشان را معجزه برای مردمان قرار دادند معجزه نشانه برای درک وفهم مطلب عمیقی است نه برای ایجاد شبهه وایجاد فتنه- حضرت علی علیه السلام از خداوند میخواستند که ایشان فتنه برای دیگران نکند درحالیکه وجود حضرت برای ان است که فتنه ها رابرطرف کند- واین قدرت شیطان است که ورق را بر میگرداند وغیبت امام زمان علیه السلام به همین نحو است وباز شیطان از ان فتنه ساخته است- امید بزر گواران با کمی دقت پی به مطلب ببرنند


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم-خصوصیات اخر الزمان-در اخر زمان حکومت ها بجز ایران وعراق وتاحدودی لبنان بعضی ها درمرحله دجال هستند وبعضی ها درمرحله طاغوت هستند- در مرحله دجال وعده وعید میدهند که میتوانیم مسائل مادی شما را حل کنیم- درمرحله طاغوت میفرمایند مانند یزید که مامنافع خودمان میخواهیم بدست اوریم که امروزه به انها مافیا میگویند وهمین که هست وما قدرت را دراختیار داریم-شما برئید از هر راهی که بلد هستید گلیم خودتان را از اب بیرون بکشید و مردم گروه وگروه میشوند وبریا بدست اوردن منافع هرکاری که ازدستشان بر میاید عمل میکنندولو با کشتن در حالیکه افکار نسبی روشنفکرانه هست ولی ابدا به ان توجه نمیکنند تا انکه مردمان ناامیدمیشوند ومایوس واز زندگانی سیر میشوند ومردن رابرزنده ماندن ترجیح میدهند ولی کم کم نان شیعه وامام زمان علیه السلام بشدت منتشر میشود وطاغوت سعی فراوان میکنند که انرا از بین ببرد ولی نمیتواند ونمیداند که اراده الهی پشت ان است- امریکا پانزده هزار ملیارد دلار بده کار است ویک پنچم انر که سه هزار ملیاردلار برای جنگ افغانستان وعراق قرض کرده است علاوه بر بودجه نظامی که داشته است- جهان سوم سه هزار ملیارد دلار اسلحه ندارد و فوقاش ده درصدانهم پولش به جیب افغانی وعراقی رفته باشد ومابقیه به جیب کمپانی مافیائی رفته است مردم سئوال میکنند چقدر انها مالیات دادند جوابی نمیدهند تحقیقات نشان میدهد که انها هر اسلحه پنچ برابر فروختند وپول انرا یا سهام بانک خریدندویا سهام تکنولوژی برتر خریدند که تکنولوژی برتر سود وحشتناک دارد وبانکها که ضرر کردند دولت پول انها را داد- اما امام زمان علیه السلام با تمام ائمه اطهار علیهم السلام درتکالیف فرق دارنند وایشان تکلیف ویژه دارنند- اولا ائمه دیگر به ظاهر میتوانستند محدودیت برای انها ایجاد کنند ودر ظاهر برای گروه های که با ایشان در ارتباط بودند امام بودندولی بعضی روایت های مردمی نشان میدهد امام محرمانه کاهرائی انجام میداده است که برخی ازانها افراد اشکار کردند ولی وظیفه نداشتند که مداوم سدها را بشکنند وبر کله کره زمین حاکم شوند ولی وظیفه امام زمان سلام اله علیه واله والسلم شکستن سده ها وحاکم شدن بر کل جهان است


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0