سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- ایا درغرب هنر بزرگ نقاشی – هنر برای هنر است ؟؟ د ر روزنامه سابق ایران مداوم پتک میزدند بعضی هنرمند ان که درغرب هنر برای هنر شاخص ترین هنر است بعلت تاثیر هنر مشخص بود فراماسونری درهنر باید بعداز سیاست مداران باشد- به اصرار دانشگاه پهلوی که گفتند میلیون ها تومان پول گرفتیم وهمچنین میزان زیادی دلار که بخش کمک اموزشی ویادگیری هنر بر پا کنیم وهردانشجو بادی دریک رشته نری ثبت نمام کند وگرنه مدرک تحصیلی نخواهیم داد وبایدچهارده واحد گذرانده باشید راحت ترین انها نقاشی بودومن ثبت کردم وخوشبختانه کلاس ان دیر تشکیل شد وفرمودند وفقط بر ای دوکلاس جا است ولی ی متاسفانه چهارنفر ثبت کرده بودند کلاس تشکیل شد یک فرد دانشجوئی که تصور میکنم درفامیلی او کلمه خواجه داشت وبه ظن قریب به یقین ساواکی بود بسیار متفرعن وریاست مابق واز بالا به پائین به دانشجو ها نگاه میکرد ودست درجیب جلیقه میکرد ومیفرمودند من اجازه نمیدهم ومن اینطور نمیخواهم- وفرمودن تنها یک سبک انهم سبک هنر برای هنر خواهد بود بچه ها اعتراض کردند که سبک معنی دار میخواهیم وایشان فرمودن بهترین سبک هر درغرب سبک هنر برای هنر است چون محدودیتی ندارد ومن از خانم امریکائی سئوال کردم که راست میگوید وفرمودند مگر مردم امریکا خر هستند ان یک مسئله خاصی ندارد ومن هم ان چنان دانشجوئی بودم که درهمیه چیز کنجکاوی کنم وبر ای استعفا دادن خدمت ایشان رسیدم همان زمان یک خانم هنرمند دکتری گرفته ازغرب است دانشگاه تران امده بود وبسیار جوان ویک ارایش رنگ پریده غربی که به قول بچه ماست مالیده امد هیچگونه ابهت یک استاد نداشت وخوداش را درمقابل دانشجویان باخته بود که بعضی اطلاعات خوبی داشتند وبه انگلیسی مسلط بود با کمی لبخند سرتکان میداد وتصدیق میکرد ایشان فرمودند هرچه اقای خواجه گفت من همان میکنم چنان قای خواجه مداوم لوله خمیرها روی بورم میریخت وکمی با کاردک انرا پهن میکیرد وسپس فرمودند این نقاشی هشتاد هزارتومان ارزش دارد ومن حاضر هستم بانصف قیمت بفروشم وپول انرا به بخش نقاشی بدهم وما چهار نفر برگشتیم- وان ولی نتواستند جا به اندازه معین تهیه کنند وهمان اسم نویسی کافی شد- تا من به انگلستان رفتم – حال جریان چیست- مقدمه اولقایان غرب همچنان عظمت دکتر علی شریعتی فرموده است- یک تاریخ بر ای بشریت ساختند- که اساس ان فراموسنری نوشته است ضد دین وخداوند منان که میخواهد درحقیقت اثبات کند که نه خدائی است ونه دینی است انسان رها است از نسل میمون در این دنیای پیچیدهه وبسیارخطرناک رها وبا کمک ازمایش وخطا خودرا به اینجا رسانده است ومن در سرکلاس گفتم کار لائیک وفرامسونری است- خانم استا د تائید کرد درنوشتن کتاب فرامسونری قهاری هم دست داشته اند- این انسان تکامل پیدا کرد با ازمایش خطا یک میوه میخورد بعددل درد میگرفت ودیگر ان میوه را نمیخورد ومانند دوحالت بوجود امد- یکی علم بر ای هدف- یکی علم بر ای شناخت- که میتوانیم بگویم – علم بر ای علم- علم برای هدف بخش ناچیز انسان بود وعلم برای علم بخش بزرگ انسان بود وکم کم نبوغ توانست از علم بر ا ی علم در جهت علم بر ای هدف کابرد بگیرد که امروزه به ان تکنولوژی گفته میشود در ادبیات ودرتمام علوم این سیر وجود داشته است وامروز وجود دارد- درقرن بیستم نقاشان غرب به این نتجه رسیدند که نقاشی بسیار عقب تر از ادبیات وعلوم وفنون مختلف است دلیل ان این داستند نقاشی توسط حکمرانان ومردم ثروتمند بوجود امده است وهمیشه نقاشی برای هدف است- هیچگاه نقاشی بر یا کشف هنری نبوده است یعنی مردم هیچگاه علوم پایه نقاشی نداشته است وبر ای انکه نقاشی رشد کند بایدعلوم پایه نقاشی داشته باشد وچون کاری مهم دراین باره نشده است باید شناخت این پایه ازاد باشد واسم انرا گذاشتند هنر برای هنر یعنی کشف ازاد بر ای قوانین نقاشی تا بعد اتبدیل شود بر ای نقاشی بر ای هدف- بسیارنقاشان دراین جهت کار کردند وزمانی که باغنی رسیدند بدنبال نقاشی برای نشان دادن هرچه بهتر طبیعت گام زدن وسپس بر ای رقابت باعکاسی- دراین زمان یک شانس بزرگ اوردند وان این بود رنگ سازی جزو ده تکنولوژی مهم غرب شد وبیشتر برای مسائل مخفی- من دردانشگاه مات ومبهوت بودم ونمیدانستم چه کاربردی دارد- یکی از دانشجویان فرمودند که دانشجوی ارانی که من دقیقا نمیدانم درچه رشته دکتری میگرفته ایشان یک حدیثی میزندکه استادمیفرماید درست درست حدسی من نزد اورفتم- ایشان گفتما نقشه شهر سازی دینا میخواندیم وبعضی تصویر ها مال ماهواره بود وسهم من تصویر شهر مسکوبود وما از روی طیف رنگ تشخیص میدایم که نوع بتون چگونه داستدومن رسیدم یک ساختمان معظم طیف بتون اش نداریم اتادچیزی نگفت ومن گفتم شاید یک بتون جدید باشد واستادخندید وگفت هدف هم همین بود- از تمام رنگ های طبیعت طیف میگیرند از ترکیبا ت طیف میگیرنند وتا انجا که ممکن است رنگ درست میکنند تا درفضا متوجه شوند عنصری جدید هست یانیست از اختلاف بین دوطیف مشخص میشود یک دفعه من نزدیک غروب از کتابخانه داشگاه لند به سمت میرفتم درطول به یک دانشجو نستبا سالن بالا برخوردکردم مسلما فوق تخصص میخوانداز ایشان پرسیدم که راجع رنگ چیزی میدانی ایشان دست به صورت زد ومن اندکی مکث کردم وایشان فرمود متوجه نشدی بنده خدا فکر میکرد هرچه درغرب مینویسند مثلا من هم به کشورمن منتقل میشود فرمودندمنظورم ماسک است- باعث ایشان فرمودندمتوجه نشدی؟؟ ایشان فرمودند یک ماسکی ساختند اگر طیف بگیرید درست ماند طیف صورت است یک امریکائی پس از مرارت های زیادی دروه جاسوسی اندام صوتی نصف میکند صدای پیرزن تبدیل میشود وبه صورت واندام او شکل پیرزن میدهد برای پول چه نمیکنند؟؟ وایشان را به مسکو میفرستند فرودگاه مسکو دستگاه های وحشتناک شناخت طیف دارد ولی نمتیواند تشخیص دهد ومابقیه داستان-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—خداوندمنان سعی کرده است که تمام موانع ازدواج بر طرف شود- وحقوق بشر خیلی جا ها ایجاد موانع برای ازدواج فراهم میکند –جناب اقای اسقف محترم!!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نیم نگاهی ونقدی برمقاله دفاع از سوسیالیسم- پلاتفرم چپ رادیکال- سایت صدای  مردم- روزی در سرکلاس  در دانشگاه لندن بحث از حکومت استبدای شد ودختر خانمی سئوال کرد که چرا درقرن بیستم هنوز حکومت های استبدادی وجود دارد- ایشان جواب دادند—که جکومت های استبدادی عصر حاضر انسان ها را ازفکر سلیم خالی میکنند- بدون انکه خودشان متجه شوند چگونه اینطور شد ودرخلا افکارخودرا ارام ارام بعنوان افکارمترقی وارد میکنند تاز مانی که حقایق پشت پرده برای مردم روشن شود- شما هم دارید همان کار میکنید-شاید متوجه نیستید-؟؟!!- شما میفرمائید ما  سازمان فدائیان خلق ایران- اکثریت- مایل هستید که گذشته خود را از لحاظ برنامه- واساسنامه درمقیاس کلان داشته باشید- به نظر حقیر میخواهید چپ میانه باشید نه چپ رادیکال- امروزه درغرب وجهان سوم چب میانه مطرح است که گرایش به سمت غرب سرمایه داری دارد- این احزاب برا ی خود میتواند که چپ رادیکال باشندویا چب میانه- باشند ویاهرچیز دیگری باشندوغیره- ولی نسبت به ملت ایران- بایالبیرال ودمکرات باشند  ونمی توانند به ملت ایران دیکته کنند ویاتحمیل کنند وشمافرمودید-مامیخواهیم با چپ  رادیکال یک وبرنامه حداقلی داشته باشید یا چنین چیزی امکان پذیر است مگر درانتخاببات یک همکاری بشود مگر درغرب چنین برنامه است-؟؟- میفرمایند- میفرمائید در سازمان ما  جداز تفکر رویکردهای لیبرالی وسوسیال دمکراسی حاکم هنوز باورمندانی پویا به ارمانهای انقلابی وسوسیالیسم علمی ؟؟!! حضور دارند- -پس شما  سوسیال دمکراسی قبول ندارید ولیبرالی هم به طریق اولا قبول ندارید و-پس به سوسیالیسم علمی را قبول دارید؟؟ چه کسی فرموده است سوسیالیسم علمی موجود است  جناب اقای مارکس چگونه اثبات کرده است که سوسیالیسم علمی وجود دارد ؟؟ بقول جناب استادمن در دانشگاه لندن این سوسیالیسم اثبات میشود که پلکانش  برای رسیدن به بام کم دارد ولی مداوم میگوید پلکان کامل خواهد شد وتا امروز نشده است .اثبات میشود که نمیشود- حال جریان چیست—یک نگاه به  امریکا میاندازیم- افراد از دنیا به سمت امریکا امدند دروسط بیابان ها اطراق کردند وحتی از سرخ پوستان چادر میخریدند مثلا طلا میدادند-همان زمام گفتند خانواده به بچه های خود درس بدهند- کم کم تلاش کردند که صنعت چوب را احیا کند- وهرکس زحمت بیشتری کشید پول بیشتر دادند بعداز مذهب عامل پول است- نه ناسیونالیسم ونه وطن این قدرت ندارد- سه مثال من میاورم- رودنیا گارا درمرز کانادا وامریکا است – هیچکس جرئیت نیمیکرد که توسط اب از  ان روخانه بپرد- تعدادانگشت شماری پردیند ومردند- روز نامه هامداوم میگفتند این کار خطرناک است  .باید کنار رودخانه- نرده وفنس کشید وکم کم مطرح کردند الحاظ علمی چگونه میشود از روی ان پرید بحث هائی شد عده ای برای  شهرت رفتند ان اول درجائی کردند پریدند عداهای مردن دویکی نیمه جان نجات پیدا کرد وایشان قهرمان کردند وپول هنگفغتی وجوایزی دریافت کرد وسپس شروع شد که از لحاظ علمی مسئله حل کنند وفرد انرا حل کرد-  لذا در امریکا همه بدنبال پول بودند- که بنامتب طلا معروف است ولی ازپول خوب استفاده میکردند- این نکته  اساسی است مداوم مدرسه اضافه میکردند ومداوم تحقیق کردند وامریکا کم کم بالا امد شد امریکا ی امروزی – هفتاد هزار میلیارد دلار گردش پول است  سود ان وحشتناک است وهفتصد هزار میلیارد ذلار سرمایه ایجاد کرده است که روز روبه تزاید است-عالیترین متخصصن درهرموردی به بفور  ایجاد میکند که نبوغ انها درجهان وجودندارد—مثال دوم یک روزنامه درامریکا- بیان کرد- که هرکس جدول متقاطع تهیه کند که جالب باشد به میزانی که تیراژ بالا میبرد سهم میگیرد این مطلب استادعزیرم مرحوم دکتر محمدی  در درس مدیریت  فرمودند در دانشگاه لندن  استادفرمود ایشان درک زیادی نداشت بایدمیفرمود تاسقف یک میلیارد دلار زیرا سود یک میلیارد ونیم دلاری میکرد- یک جوانی در امریکا وقتیکه مطلب فهمید  درس دانشگاه را رهاکرد وان روزنامه  هرکس میال بود یک جزوه تخصصی میداد واساتیدی هم ایشان را رهنمائی میکرد ایشان یکروش تحقیقاتی کشف کرد وپس از شش سال اولین جدول متقاطع بیرون داد که بشدت موردتوجه واقع شد-تا انجا هر دوساعت بر ای هرمجله یک جدول متقاطع مینوشت وسی هزار دلار میگرفت- یک دانشگاه یک موضوع تحقیقاتی درنظر گرفت- که کدام رشته وفن بیشتر ایجادهوش ودرک وفهم میکند از رشته های مختلف افراد تاپ وبرجسته  رانتخاب کرد واز جمله همان اقا را همگی انها فلسفه نخوانده بودند ویک نوع ریاضات نخوانده بودند برای انها یک سال درس فلسفه وریاضایات پدر دربیار یاد دادند وچهار بار ازمایش بسیار سخت کردند همگی نمره صد اوردند-حال سوسیالیسم به جای انکه مانند امریکا عمل کند تمان ثروت برای ظاهری سازی بکار میبرد که افراد خودرا با امریکا مقایسه کنند کمبود نداشته باشند  خانه  های شیک جاده  های عالی وهمه امکانات ولی پول تحقیقات ضعیف کابرد زیادی از همه را لیسانیه کردن نمیگرنند اما دنیا ی امروز- یک دانشجوی انگلیسی که درساخت یک دستگاه پزشگی که سازمان تحقیقاتی دانشگاه لندن میساخت شرکت داشت بر ایمن تعریف کرد که ما یک طرح برای یک دستگاه بسیارمهم درامر پزشکی ریختیم وشروع تحقیق برای دساختن کردیم- شرط ما این بود که از معادن انگلستان ومعادنی که انگلستان درافریقا دارد استفاده شود که هم به سود انگلستان باشد وهم  به سود ان کشور افریقائی- مثلا کنیا- واین امر باعث طولانی شدن شد به هشتاد درصد رسیدیم یک دفعه متوجه شدیم امریکا این دستگاه راساخته وقیمت بسیار کمتر است- طرح را تغیر دادیم وکاربرد هائی هم اضافه کردیک باز امریکا شرکتی دیگری برق اسا انراساخت مجبور شدیم با کانادا وامریکا مشترکا بسازیم- این امریکا اروپا رافلج کرده است – چقدراروپا باید کوشش کند که محلی از اعراب داشته باشد وانهم به شرطی امریکا وارد گودنشود- حال سوسیالیسم که میخواهد زندگانی به روز باشد ودرضمن تحقیق کند  سرانجام باید یا وابسته  به غرب باشد ویا وابسته به شرق باشد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- کاسه زیرنیم کاسه- شخصی که هم بمب در نیویورک وهم نیوجرسی بمب کار گذاشته بود حدس میزنند-اقای احمد خان رحیمی بیست وهشت ساله از افغانستان است- در نیویورک پنجاه یک بزرگ راه پنچاه یک خیابان است- که خیابان به موازات بزرگ راه است- فرق  دراین  است بزرگ راه به بزرگ راه کمربندی برخورد میکند که از بزرگ راه مثلا از بیست وسه وارد بزرگ   راه بیست هفت میشوید واز  بزرگ راه بیست هفت میتوانید وارد خیابان بیست هفت شود در لندن بزرگ راه همین طور هستند وفقط چون کوچه پس کوچه بن بست نیستند حکم خیابان دارند فرد اشنا باشد از طریق خیابانهای فرعی میتواند وارد یک بزرگ راه دیگر شود- دوربین ها اقای رحیمی را در خیابان- بیست و سه دیدند وسپس در بزرگ راه بیست هفت دیدند وهم ایالت نیوجرسی دیدند- که نزدیک ایالت نیویوذک است- ایا تنها ایشان این طور بوده است یاصدها نفر این طوربوده است- دوم فرمودند سه روز است  سرکار نیامده است- اتفاقا کسی مجرم هست سرکار می اید- که سوظن ایجادنشود ودرضمن بفهمد پلیس چه میزان فهمیده است ایشان حدس براین میگذارد که پلیس نفهمیده است زمانی که ایشان مثلا درخیبان  بیست وسه بوده است بمب منفجر شده است- به اضطلاح پلیس سر صحنه نبوده است- این موضوع به نفع اقای ترامپ است- اخیر ایشان فرمودند من دیگر بحث مهاجرت در بحث های اینده باخانم کلینتون مطرح نمی کنم- ولی بگویم که ایشان میخواهد مرزها را بردارد- دومطلب مثبت ومنفی را درموضوعی باهم بیان میکند که هدف اش مشخص است که کدام راقبول دارد- مقالات به نفع اقای ترامپ است- که بسیار ابکی هستند- مثلا سازمان مهاجرت بیان کرده است-که 858 از مهاجرین که بیشتر تاکید بروی کشورهای اسلامی وبخصوص افغانستان است اینها یک تخصصی داشتند کهچون مروارید برای کارفرماها که بتوان انها سو استفاده کنند- دذ نتجه اداذه مهاجرت امریکا ان قوانینی که سازمان های  پلیسی .ئتئ کستری مشخص کرده بود سهل انگاری کردند واین افراد هم سر اداره مهاجرت کلاه گذاشتند- واسم قلابی ومدارک قلابی وادرس های خانه انها درافغانستان دادند وکشوره ای مربوطه موفق شناسی لازم نشدند حتی ازانها انگشت نگاری  با نکردند و ویا گم شده است و به اداره پلیس نرسیده است؟؟؟ ایاچنین چنین چیزی امکان پذیر است؟؟ که افغانستانی که یکی از قطب های داعش است ومخالفین امریکا هستند به این سادگی وسهل انگاری برخورد شود وپس نمیتواند اثر رانگشت را دربمب تشخصی دهند که مال یکی افغانی است- کاملا استدلال ها ابکی است درحقیقت یک صحنه سازی است.!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- کاسه زیرنیم کاسه- شخصی که هم بمب در نیویورک وهم نیوجرسی بمب کار گذاشته بود حدس میزنند-اقای احمد خان رحیمی بیست وهشت ساله از افغانستان است- در نیویورک پنجاه یک بزرگ راه پنچاه یک خیابان است- که خیابان به موازات بزرگ راه است- فرق  دراین  است بزرگ راه به بزرگ راه کمربندی برخورد میکند که از بزرگ راه مثلا از بیست وسه وارد بزرگ   راه بیست هفت میشوید واز  بزرگ راه بیست هفت میتوانید وارد خیابان بیست هفت شود در لندن بزرگ راه همین طور هستند وفقط چون کوچه پس کوچه بن بست نیستند حکم خیابان دارند فرد اشنا باشد از طریق خیابانهای فرعی میتواند وارد یک بزرگ راه دیگر شود- دوربین ها اقای رحیمی را در خیابان- بیست و سه دیدند وسپس در بزرگ راه بیست هفت دیدند وهم ایالت نیوجرسی دیدند- که نزدیک ایالت نیویوذک است- ایا تنها ایشان این طور بوده است یاصدها نفر این طوربوده است- دوم فرمودند سه روز است  سرکار نیامده است- اتفاقا کسی مجرم هست سرکار می اید- که سوظن ایجادنشود ودرضمن بفهمد پلیس چه میزان فهمیده است ایشان حدس براین میگذارد که پلیس نفهمیده است زمانی که ایشان مثلا درخیبان  بیست وسه بوده است بمب منفجر شده است- به اضطلاح پلیس سر صحنه نبوده است- این موضوع به نفع اقای ترامپ است- اخیر ایشان فرمودند من دیگر بحث مهاجرت در بحث های اینده باخانم کلینتون مطرح نمی کنم- ولی بگویم که ایشان میخواهد مرزها را بردارد- دومطلب مثبت ومنفی را درموضوعی باهم بیان میکند که هدف اش مشخص است که کدام راقبول دارد- مقالات به نفع اقای ترامپ است- که بسیار ابکی هستند- مثلا سازمان مهاجرت بیان کرده است-که 858 از مهاجرین که بیشتر تاکید بروی کشورهای اسلامی وبخصوص افغانستان است اینها یک تخصصی داشتند کهچون مروارید برای کارفرماها که بتوان انها سو استفاده کنند- دذ نتجه اداذه مهاجرت امریکا ان قوانینی که سازمان های  پلیسی .ئتئ کستری مشخص کرده بود سهل انگاری کردند واین افراد هم سر اداره مهاجرت کلاه گذاشتند- واسم قلابی ومدارک قلابی وادرس های خانه انها درافغانستان دادند وکشوره ای مربوطه موفق شناسی لازم نشدند حتی ازانها انگشت نگاری  با نکردند و ویا گم شده است و به اداره پلیس نرسیده است؟؟؟ ایاچنین چنین چیزی امکان پذیر است؟؟ که افغانستانی که یکی از قطب های داعش است ومخالفین امریکا هستند به این سادگی وسهل انگاری برخورد شود وپس نمیتواند اثر رانگشت را دربمب تشخصی دهند که مال یکی افغانی است- کاملا استدلال ها ابکی است درحقیقت یک صحنه سازی است.!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظرایت شخصی است- اقای ترامپ بالا غیرتا همه جا تاج محل نکن سراسر دنیای که دود ان بلند میشود نساز وبر ا یعاملین ان تجسم یادبود بسازی ومداوم": کار جکنیگ": در حالیکه درکلسیا درحا ل دعا هستی!! همان به وارد": هییر یونات:" شوی انشا الله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-از ظریفی پرسیدند جناب اقای نتانیهو- چی مگوید فرمودند ایشان مکتب شعری نو پرداز دارند واز اقای مرحوم شاپور بنیاد سیاه مشق میکنند با ایشان تماس بگیرید شمارا اگاه میکنند


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0