سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم—جضرات د ر برج- عاج رسانه های غرب نشسته هستند- وبلندگو در اختیار دارند-نباید از پیشرفتهائی که دربعضی ابعاد دران جامعه هارخ داده استفاده کنند- سو استفاده کنند وسعی کند جواب کشرهای جهان سومرا فریب دهند-رحالیکه دانشمندان انها بقولی برحقایق اگاه شدن وباصراحتی تام وتمام معای را مطرح میکنند واخیرابه اسلام درودی ازته قلب میدهند-قران مجید  علیه السلام- که جناب استادمعزز وفرهیخته کم نظیر حضرت دکتر ایت الله مرتضی مطهری علیه السلام جمله درباره قران فرمودند که من درغرب به انرسیدم واخیرا یکدانشمند بنام امریکائی متخص برجسته موشک وسوخت موشک جوایز بی حدی لرده است همیننظر را درباره قران دارد ایشان میفرماید ایات قران میبایست اسا وبنای یک تخصص قرار گیرد ورشته ای خاص رابوجود اورد- قران مجید به اعراب میگوید فریب یهودرا نخورید ما ثروت وقدرت وهوش واستعداد وامکانات فراوان بخشیدیم- سرانجام هابیل انها قابیل شدند بجان هم افتادند وقوانین احمقانهای وضع کردن وجاده صراط را مستقیم  کج ومعوج کردند- به مسائل جنسی تا امروز یک نگاه بی اندازید- یا افراد مشرب انها هارون الرشیدی است ویا صوفی اکبرشاه است گوئی هیچگونه شهوات جنسی ندارد غرب بدنبال ستایش  مسائل جنسی بود وشرقف انرا گناه کبیره که اخلاق کثیف بورژوای است- سرکلاس درس زبان در شهرلندن خانم استادمیفرمودند من سکولاردست راستی هستم ولی به سه نفرکمونیست ودواتیشه رای میدهم اقایان فیت وشورت وتال- زیرا اینان وطن پرست ترین مردم انگلستان هستند من گفتم چه سکه ای زدند فرمودند اگراین ها نبودند چه بسا انگلستان عقب تر از ایران بود وخانم استاددیگری هم فرمودند من سکلولار- مذهبی میانه هستم باز به این سه نفر رای میدهم  این همان جاده کج .معوج است  من یقین دارم امروزه دراتن پایتخت یونان یک جناب کشیش به حزب دست چی رای داده است این رانفرمائید- عظمت لبیرالیسم؟؟ نواندیشان فرهیخته؟؟ بفرمائید بشر فقط در سایه حکمتهای الهی جاده عقل را طی  خواهد کردیعنی صراط المستقم ولی  از ایمان دورشد معایب انهارا قران وحدیث بخوبی بیان میکند ودلائل اش هم روشن است خانمی از ایران باحضرات گفتما ن داشتند که هرگاه ما درباره حقوق زنان درایران بحث میکنیم که بایدبرابری  باشد-اقایان میفرمایند عدالت ایا بین عدالت وبرابری تضاد هست این امرمبنای بی عقلانی نخواهدبود؟ کسانی بدنبال عدالت هستند میفمایند افراد سنتی که توجیه انان شریعت است.انان که معتقد به برابری درهمه  باعاد هستند افراد مدرن هستند که حاضر نیستد حتی خدشه ای به حقوق انان لطمه واردشود وکسر شخصیبت پیدا کنند؟؟!- امام صادق علیه السلام فرمودند که اگر در دست تو گردوئی هست وکسی گفت این مرواید است گول نخور واگر در دست تو مرواریدی است وشخصی به تو  گفت این  گردو هست باز تو گول نخور استعدادهای بشری همچنان حضرت استاد دکتر ظریف درکتاب سنگ شان فرمودند برای مباهات وبرتیر وکسب اقتدار نیست بلکه برا ی مسئولیت وبهروزی انسانها وخوداش است ویبنیم درطول تاریخ هم انسانها وهم خداوند منان این خداوندان برتری طلب سرانجا به زیر کشیده میشوند چه بخواهند وچه نخواهند ایشان میفرمایند کهدرایرن خانم ها بایدسیاسی شوند- وطیفهای مختلف بوجود اید – یعنی سوسیایست  ها فمنیستها و جنبشی ها زنان ولیبرال ها وبهغیره ایا امروز جهان بدنبال یک هژمونی است یا به تعدد طیف ها  میاندیشد تاریخ گواه است انچه قرذان میرماید وقتیکه شعبه به شعبه ولو خود را مومن میدانید قدرت شما ظعیف میگردد وسرانجام دشمنان شمابرشما مسلط خواهند شد  قران میفرماید برای انکه عقل راخوب بفهمید- به زبان های مختلف که تحقیقدرانها مشکل نیست دقت کنید که همه باتنوع نحوی بیان ولی از یکمنطق زبانی بر خوردارهستند- این را عفل انجام داده است سپس به هستی توجه کنید که باتنوع فراوان ان از قوانین کلی بر خوردار است پس یکخداوندعقل مطلق کل اینجهان راسخته است فقط کافی است به انشمندای تحقیات متینی درباره زنان ومردان کردند وبه حقایق دست پیدا کردندنظریات انها بانظریاتقران مطابقت بدهدی کهدانشمند جناب اقای دکتر وارنر کرده است وباتعجبی عجیب منحی انها خیلی بهم نزدیک است ونبایدفریب سیاست مدران کلاش راخورد وهرکش فریب خورد از عقلی درست برخوردار نیست-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—جضرات د ر برج- عاج رسانه های غرب نشسته هستند- وبلندگو در اختیار دارند-نباید از پیشرفتهائی که دربعضی ابعاد دران جامعه هارخ داده استفاده کنند- سو استفاده کنند وسعی کند جواب کشرهای جهان سومرا فریب دهند-رحالیکه دانشمندان انها بقولی برحقایق اگاه شدن وباصراحتی تام وتمام معای را مطرح میکنند واخیرابه اسلام درودی ازته قلب میدهند-قران مجید  علیه السلام- که جناب استادمعزز وفرهیخته کم نظیر حضرت دکتر ایت الله مرتضی مطهری علیه السلام جمله درباره قران فرمودند که من درغرب به انرسیدم واخیرا یکدانشمند بنام امریکائی متخص برجسته موشک وسوخت موشک جوایز بی حدی لرده است همیننظر را درباره قران دارد ایشان میفرماید ایات قران میبایست اسا وبنای یک تخصص قرار گیرد ورشته ای خاص رابوجود اورد- قران مجید به اعراب میگوید فریب یهودرا نخورید ما ثروت وقدرت وهوش واستعداد وامکانات فراوان بخشیدیم- سرانجام هابیل انها قابیل شدند بجان هم افتادند وقوانین احمقانهای وضع کردن وجاده صراط را مستقیم  کج ومعوج کردند- به مسائل جنسی تا امروز یک نگاه بی اندازید- یا افراد مشرب انها هارون الرشیدی است ویا صوفی اکبرشاه است گوئی هیچگونه شهوات جنسی ندارد غرب بدنبال ستایش  مسائل جنسی بود وشرقف انرا گناه کبیره که اخلاق کثیف بورژوای است- سرکلاس درس زبان در شهرلندن خانم استادمیفرمودند من سکولاردست راستی هستم ولی به سه نفرکمونیست ودواتیشه رای میدهم اقایان فیت وشورت وتال- زیرا اینان وطن پرست ترین مردم انگلستان هستند من گفتم چه سکه ای زدند فرمودند اگراین ها نبودند چه بسا انگلستان عقب تر از ایران بود وخانم استاددیگری هم فرمودند من سکلولار- مذهبی میانه هستم باز به این سه نفر رای میدهم  این همان جاده کج .معوج است  من یقین دارم امروزه دراتن پایتخت یونان یک جناب کشیش به حزب دست چی رای داده است این رانفرمائید- عظمت لبیرالیسم؟؟ نواندیشان فرهیخته؟؟ بفرمائید بشر فقط در سایه حکمتهای الهی جاده عقل را طی  خواهد کردیعنی صراط المستقم ولی  از ایمان دورشد معایب انهارا قران وحدیث بخوبی بیان میکند ودلائل اش هم روشن است خانمی از ایران باحضرات گفتما ن داشتند که هرگاه ما درباره حقوق زنان درایران بحث میکنیم که بایدبرابری  باشد-اقایان میفرمایند عدالت ایا بین عدالت وبرابری تضاد هست این امرمبنای بی عقلانی نخواهدبود؟ کسانی بدنبال عدالت هستند میفمایند افراد سنتی که توجیه انان شریعت است.انان که معتقد به برابری درهمه  باعاد هستند افراد مدرن هستند که حاضر نیستد حتی خدشه ای به حقوق انان لطمه واردشود وکسر شخصیبت پیدا کنند؟؟!- امام صادق علیه السلام فرمودند که اگر در دست تو گردوئی هست وکسی گفت این مرواید است گول نخور واگر در دست تو مرواریدی است وشخصی به تو  گفت این  گردو هست باز تو گول نخور استعدادهای بشری همچنان حضرت استاد دکتر ظریف درکتاب سنگ شان فرمودند برای مباهات وبرتیر وکسب اقتدار نیست بلکه برا ی مسئولیت وبهروزی انسانها وخوداش است ویبنیم درطول تاریخ هم انسانها وهم خداوند منان این خداوندان برتری طلب سرانجا به زیر کشیده میشوند چه بخواهند وچه نخواهند ایشان میفرمایند کهدرایرن خانم ها بایدسیاسی شوند- وطیفهای مختلف بوجود اید – یعنی سوسیایست  ها فمنیستها و جنبشی ها زنان ولیبرال ها وبهغیره ایا امروز جهان بدنبال یک هژمونی است یا به تعدد طیف ها  میاندیشد تاریخ گواه است انچه قرذان میرماید وقتیکه شعبه به شعبه ولو خود را مومن میدانید قدرت شما ظعیف میگردد وسرانجام دشمنان شمابرشما مسلط خواهند شد  قران میفرماید برای انکه عقل راخوب بفهمید- به زبان های مختلف که تحقیقدرانها مشکل نیست دقت کنید که همه باتنوع نحوی بیان ولی از یکمنطق زبانی بر خوردارهستند- این را عفل انجام داده است سپس به هستی توجه کنید که باتنوع فراوان ان از قوانین کلی بر خوردار است پس یکخداوندعقل مطلق کل اینجهان راسخته است فقط کافی است به انشمندای تحقیات متینی درباره زنان ومردان کردند وبه حقایق دست پیدا کردندنظریات انها بانظریاتقران مطابقت بدهدی کهدانشمند جناب اقای دکتر وارنر کرده است وباتعجبی عجیب منحی انها خیلی بهم نزدیک است ونبایدفریب سیاست مدران کلاش راخورد وهرکش فریب خورد از عقلی درست برخوردار نیست-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمان الرحیم-عرفان چیست-باالهام گرفتن از حضرت اقای خلیل بهرامی قصر چمنی-عرفان از دیدگاهی فرضی   معرفتی ومقامی است که دران جهان در نزد قهار رحمان بدست میاورد میخواهد دراین دنیا بدست اورد- مرجله اول مومن- درجایگاه عاد وزاهد بودن استکه بهشت را بدست اورد": منفعتها": وجهنم رااز خود دور کند- ضررها-منبع  تمام مراحله بهترین ان منبع وحی است- که میبایست از نظر – معرفت وعلم وحکمت ودیدگاه نظری وعملی در این جهان به ان لباس عینیت وواقعیت بخشد ودر این جهان از عوامل مانع کننده ومخالفت کننده وایجاد ازار واذیت ساز وبوجود امدن غفلت که بعضی عامل انرا شهوات میدانند که فردرا از رسید ن به مقصود باز میدارد  که سرنجام عذاب پشیمانی وعذاب مجازات الهی دارد محو ونابود سازددراین مرحله انسان حکم تاجر وتجارت کردن دارد نیمه ای برای ونیمه ای برای خود است-در تمام مراحل درک عمیق- بدست اوردن ملکات اخلاقی- واگاهی ومعرفت های لازم ضروری است- درحالیکه این مرحله- مرحله اول عرفان است مرحله دوم –مرحله متکلمان است- که میخواهند ازتقلید واطلاعات ساده وسطحی بگذرند واگاهی های خودرا بسط- دهند واز طریق عقل وارد شرع شوند ویکنوع استدلال برای شرع اول از خودشرع وسپس عقلی که شرع قبول که مقدماتش درشرع است سودبجویند- اینان هم ممکن هست تاجر باشند- ولی بعضی حجاب هارا کنار زدند وبعضی تاریکی هارا یا تشخیص دادند ویابهتر درک کرده اند- وپی به بعضی دقایق ولطائف وحکمت هاوعلوم هم نایل شدند- مرحله بالاتر فلیسوفان وفقها ودانششمندان برجسته علوم الهی هستند- که به این نتیجه رسیدند- که درک حقایق هستی  وانسان چونسرچشمه از ذات صفات الهی سرچشمه گرفته است وقدرت وعلم ومشیت الهی درتمام مخلوقات جاری وساری استوشناخت بدون درک ذات بخصوص صفات الهی ممکن نیست که به نتیجه دلخواه بی انجامد درذات وصفات الهی  سیرزیادی میکنند- اینان هم ممکن است تاجر باشند واین مراحل - مراحل عرفان هم هست- درنتجه نجات انسان وتشخیص درک صحیح از علط وموانع پیجیده بهتر میشود وپیدا کرن راه برای او اسانتر  وبهتر میسر میشود—ولی مرحله اخر-عرفان است که خودرابقول جناب سعدی کشته است- عاشقان گشتندگان معشوق اند-برنیاید زگشتگان اواز- هرچه هست او است- همیشه دربارگاه وجودمطلق بایدبود واورا نظار ورصد   باید کرد- درتمام این مراحل یک وجه اشتراک است- اول -من عرف نفسه- اول بایدنفس خودرا شناخت- دوم این ایه- انما اعظکم بواحده ان تقوموا الله مثنی وفردا- یک راهنمای کلی خداوند منان میکند بخاطر خداوند منان قیام کنید-اول دوتایئ(جمع) وسپس فردی- زیرا انسان درمرحله اول استادمیخواهد اسوه اگاه میخواهد واگر استادنبود خود را استاد کند که دربعضی موارد امکان ندارد این جا است که وسیله میخواهد مهمترین مسئله استاد است سومزدرتمام مراحل قیام مطرح است  ساده نخواهد بود-چهارم درهمه مراحل به نسبت رشد باطنی بسیاراهمیت دارد که درعرفان به اوج میرسد- تجلیات الهی هدایت گر است وکمک دهند که برای فرد حکم فرقان دارد وتشخیص میهد چه هدفی را بیان میکند درخشش جدیدی به انسان میدهد- ودرنتجه  اتش ی دردل میاورد که سرانجام تمام منیت را میسوزاند وهر انگیزه دیگری نابود ومحو میکند- وانچه میطلبد طبق دستورالی وموجب رضایت الهی است که قرب  نزدیکتری راموجب میشود- به ان کمالات ونعمتها اعتنائی ندارئ ولی شکر گذار است چون نجات بخش از دور شدن است رضایت درقرب الهی است ثنویتی درکارنیست وسهمی برای خودندارد جز لقا الله-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- لطفا سری به این  سایت بزنید واز کاریکاتور های ان لذت ببرید amo.blogfa.com))


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—من د رلندن در یک دیبرستان درس میخواندم- اوائل کاری به چیزی نداشتم فقط سرکلاس بروم وبر گردم- دبیرستان دوتیکه بود که توسط یک حیاط یامحوطه مشترک  داشت ولی هرکس دربخش خوداش بود- روزی من یک راهروی را تعقیب کردم—در ته راهرو درب یک سالن متوسط بود کف ودیوارها همه سیاه تندی داشتند ومن حدس زدم برای تائتر ساخته شده است البته انروز پنچره ها باز بود نورکافی داشت- تا من به انجا رسیدم دوپسر دبیرستانی ز سالن خارج شدن ودرب اصلی راهرو به سمت راست باید پیچیده میشد نزدیک درب یک جوان دبیرستانی سال اخر دبیرستان سیاهپوست بالباس موج دار که بنظرمن  نانوئی شده بود که بقول خارجیان ابی –سیاه  که تعریف ان کمی مشکل است بسیار شیک پوشیده بود وپیراهن هم تیره بود ایستاده دست هاذ کمی از پهلوی باز وچوب شده به یک دختر خانمی که روبرو بود که در سن سال دوم راهنمائی بود- بسیارزیبا روی لباس سفید  متعلق به اشراف مثلا قرن هیجدم لباس تا روی کفش کشیدهشده بود وچین های بسیار ظریف زیبا داشت ویک کلاه حصیری گل دار که بیشتر امریکائی ها روی سر گذاشته بود- سر پائین حالت معصومانه بسیارزیادی داشت جوان سیاه پوست باخشم به نگاه میکرد که درغرب نشان عشق شدید  سرخورده است- وبعد از مدتی حالت پکر گرفت چشمان به سمت من متمایل شد دختر خانم به بدنش یک منحی داد که ناف اوج ان بود سرپائین برد وکم کم بالا ودرضمن جوان سیاهوپوست باجدید خم شد ایشان رابغل کرد ودختر خانم کلاه را بادست راست برداشت ودر کمر ایشان حلقه زد وهرد درحال بوسه ایستائی پیدا کردند من هاج واچ بودن نقش بازی میکنند ویا درمحافل  رسمی بدین نحواست- یکی پسری که احتمالادیپلم را ازاین مدرسه گرفته بوددرانگلستان شاگردانی از دبرستان فارغ التحصیل میشون میتوانند ازهمه کلاس استفاده کنند نیاز ه معرفی اداره اموزش وپروش ندارند- دم درب ایستاده بوده ومن نظارت میکرده است  ولبخند میزده است وارام ارام به من نزدیک شده بود- ناگهان من سرم رابه راست برگردانم دیدم ایشان کنار دست من است ولبخند درچهره دارد  به ایشان گفتم ایندونفر تائر بازی میکنند؟؟ گفتند نه- ایشان ادامه داد یک فیلم درامریکا ساخته شده است که بازیگران کلیدی ان  بازی اولیه داشتند- فیلم از لحاظ منتقدین خوب بوده است وجریان فیلم این بوده است دوجوان مرد وزن درجوانی باهم ازدواج میکنند جناب مرد کری مناسب دران شهرپیدا نمیکند وچالشی شروع میشود به ایالتی دیگربروند زن جوان قبول نمیکند لاجرم از هم دور میشوند وایشان دریک شرکتی کار مناسب پیدا میکند وبا افراد ان شرکت وبخصوص ریس شرکت دراسین مورد وموارد دیگر وارد چالش میشوندفقط باتلفن باهم ارتباط داشتند- سرانجام ان مرد موفق میشود یک الونک درت کند وخانم هم موافقت میکند به ان ایالت بر ود زمانی که اقا به فرودگاه میرسد خانم از سالن خارج شده درمحوطه فرودگاه بوده است درانجا همدیگربغل میکنند ومیبوسند این پلان ویا صحنه مورد انتقاد منتقدین قرار گرفت که بقول ظریفی خیلی مقوائی بود- به احتمال زیاد یک مجله امریکائی مینویسد هرکس این صحنه را باز سازی زیبا کند فقط به یک نفر جایزه بسیارکلان خواهد داد- گروه زیادی درغرب خواستند شانس خودرا ازمایش کنند ازجمله افراد این دبیرستان من گفتم اینجاکه تعداد کمی بودند ایاشان گفتندشما دیر امدید نزدیک زنگ مدرسه است دوروز دیگر ساعت فلان اینجا باشید که همیشه اینجاغلغله است امروز غلغه  وگروهی کار میشود وبیشترین انها ازاستادهائی بهره میبرنند ولی سرانجام هرکس طرح خود را مینویسد ولی اگربرنده شد بین اعضای گروه پول تقسیم میشود- حق با منتقدین بود زیرا درهمین دبیرستان اگر این پچلان به دانش اموزی خاصی میدانند به مراتب بهتر از انها بازی میکردند ومن احتمال میدهم بهترین طرح را انتخاب کنند برای نسخ های بعدی برش داده وازنوع بازی کنند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم- فرخنده شب وروزمجد مجدد- شعله پرکشیده شعر شیرازی عارف. حکیم شعر سرا- جناب اقای یدا لله طا رمی رحمت الله علیه –به کوچه ات چگونه میتوان رسیدکه نام خیابان ترا  چون رسم گذشته حیرا ن گذاشته اند - گرچه من هوابردیم ولی جناب حافظ چناچه بودبود چه تدبیر میگرفت؟؟- از وصف یارتو همه تافتونی اند  بودمن سنگکی ام ا –رسم  عشق چنین است که اجرکند وسوخته کام گرداند  -استانه حسینی کوچک اگرنداشت معجزه ای چون چون تو-میگرفت به اسارت همه رطل نوشان بهشتی را-ان بچه مغ که حافظ اش درصف یار کاغذ کم میاوراورد-دروصف یار تو جریده عالم کم میاورد- اتش میگرفت دل مجنون ز یادتو شب نگشته ره نخجیر میگرفت اتشی که عالم دربر میگرفت تنها به جان توگر گرفته بود  ازبس که یار اش اورا ترسو کرده بود دلش هوای توالییون کردو سراغ دیزی گرفته بود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است—موضوع فرهنگ وارشاد وخصوصیات انها- به نظرحقیر این دو یکی نیستند بلکه فرهنگ استراتژی رامشخص میکند وارشاد تاکتیک وتکنیک عملی- اولی اصول است دومی فروع است فرض کنید فرهنگ فلسفه عاشورا رامشخص میکند وارشاد چگونه روضه ان خوانده شود غالبا علوم نظری انهم دسطح بالا براییک عده قابل فهم است وشیرین است وبرای دیگران خسته کنند وحتی مکن است زدگی هم ایجاد کند- قبلا دانشجویان دانشگاه معقول ومنقول تهران که نیمی از انها کارمندان بعضا عالی رتبه بودند که بنظریک غول انها گرگان روزگا بودند که ساواک را درستی میخوردند که ساواک مسئله را فهمیده بود یکروز به جای استاد یک کلاس فوق الیسانس یک نماینده خودرا فرستاد بود وایشان فرموده بودند ما بامشکلاتی روبرو شدیم که محتوای حرف اش این بود- که ماجون همسایه شوروی هستیم ودرجرگه غرب هم هستیم خون شوروی بجوش امده است یاباید ما درجرگه شوروی باشیم یا بی طرف شویم وگرنه ول کن مامعله نیستند وبه هیچ طریقی به صراط المستقیم بر نمی گردند- لذا دارند کمونیست را درایران ازهرطریقی شدت میدهد واین مسئو لیت اول کار شما است دوم کار ما است ومقداری من هم مایه فکری رامیدهم کهبعدا خواهم گفت که مرغ پخته میخندند پیشرفت کشاورزی انها تماما ازطریق جاسوسی از ایران بوده است-که بنام خودشان شروع تمام ئکردند وما کشف کردیم اولین انها درباره گوجه فرنگی بده است که از طریق مرز ما باشوروی کسب کردند این گروه خاصی بعضی از انها اگرمن که یکی ازانهارا دیدم تصور میکردم پسراقای مانر و بلندا است موی بلند سر مرغی زده لباس مارک ایشان بهفامیل دران کلاس بود فرمودبود اینجا حوزه نیست که راجع به طهارت ونجاست نوشت درضمن این تحقیقات کتاب شود طلبه نمیخواند من بچه را روشن کردم عنوان های شیک کهدرغرب خریدار دارد ودرایران هم دو چندان خریدار دارد مثلا رواشناسی جناب غزالی درمقالیسه روانشناسی غرب ونظریات دانشمندان غرب جناب غزالی دراین مورد که ایشان پنج دبیرستان وپنج موسسه دیگر درتهران رفته بود ودراینباره سخنرانی کرده بود وهر جلسه پنچهزارتومانگرفته بود وگفته بود در ادامه به غرب هم رفت این پایان نامه روی چشمان خودشان خواهند گذاشت تازمانی که درایران هستم قیمت این سخنرانی به دهزار تومان خواهند رساند-بگذریم از قران که فصاحت وبلغت همراه دارد ارشادبر خلف فرهنگ باید بسیارجذاب باشد وقابل فهم باشد-تا انجا که ممکن استگروه زیادی را جذاب کند فیسبوکی باشد- تساهل وتسامح درمسائل فرهنگی وارشادی یک اصل اسلامی استولی اصلی است بسیارحساس وبسیاردقیق- فرد نمیتواند تا درسطح اجتهاد دراینموردنرسیده باشد نظریاشخصی خواش برای خوداش مهم است واین امر یک کار اجتهادی است که میبایست مطابق اجتهاد رهبرمعزز ومکرم عمل شود- مانند امربه معروف ونهی از منکر-مانندمداحی وکتب فقهی نوشتن چهرچوب ران باشد حال سیلقه وذوق میتواند شخصی باشددریک موسسه درس میدادم که شبانه هروزی داشت- غالبا بچه های مستضعف بود یکی از این بچه درحالی دراش خیلی خوب بود ولی کمیب روانی بود از کمد ها بچه پول برمیداشت دومیرفت ساعت گرانبها میخرید ولی نمیگفت من برداشتم تابچه ها متوجه میشدند وگاهی هم ادای بعضی دبیران درمیاورد دبیرمحترم مشاورهمخالف اخراج ایشان بود روزی یک دانشجونزد من امد که جریان اخیر ایشان چه بوده است- شایعات زیاد بودمن جریان ر ا گفتم چندی بعد امد وبه من گفت شمادرستی گفتید ومن موضوعات ایشان را به روزنامه فارسی خارح ایمیل میزنم گفتم کاری درست نیست خیبلیتعجب کرد وفرمودند مسئله مهمی نیست ولی فرمودند دیگر چنین نخواهم کرد- یک روز من رادیو اسرلئیل داشتم گوش میکردم تصور من این بود که از این موضوع داردبهره برداری میکند-ارشاد هم خصوصیات مطلق وکلیت یلیسی را وهم امنیتی-دار ما چرا برخلاف غرب مسائل پلیسی وامنیتی خلاف شرع وقوانین حوق بشر میدانیم وجودانها غیر ضروری است وفلسفه انها محدودبخودشان هست؟؟- بقول یک دنشجوی دکتری ایران در دانشگاه لندن – اثبات یک حکم فقهی بنابرگفته پدر درحد سختی ساختن بمب اتمی است- جناب حضرت سلمان وحضرت پطروس کبیر که ازرهبران الهی ناب خودپیروی کردند درحد بمب هیدروژنی است!

ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0