سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- مسئله ظرفیت انسان یک مسئله بسیارمهم علمی انسان امروز است- تجربه نشان میدهد بالاترین ظرفیت مثلا یادگیری زمانی است که انسان هیچ چیز نمیداندزمانی میزانی یاد گرفت اگر امری مخالف یادیگری او بود مقاومت میکند ظرفیت پائین میایددرحالیکه ممکن است بقول انگلیسی ها ارتقا ملاک پیداشده است- در دریانوردی درانگلستان از انگلستان تا استرالیا از روشی بکار میبردند که قبلا درشرق وعربستان شهرت داشت که میتوانگفت روش بابلی عراق وپس ازمدتی روش را تصحیح گردند در اسلام زمان خلیفه دوم چون فاصله زمانی زیاد بود دستور پیداکردن روشهای جدیدی ومسیرهای جدید فاصله کمتر کنند افتادند وجمع مردم مسلمان موفق کشف راه های جدید شدند مدت ها ملوان های انگلیسی زیر بار نمی رفتند واز روش جدید وحشت داشتند  و ناخدا ها اصرار میکردند واعتصاب میکرد ومجبور میکردند که روش قبلی باشد ویا گاهی مقداریرا قبول میکردند تا کم کم متوجه شدند وزمانی که انسان موفق شد یک ملاک راکشفکند وچون برای اوایجاد شهرت ومنافع میکند وپس ازمدتی نقاط ضعفی دران ملاک پیدا میشود- مقاومت میکند واشکال بنی اسرائیلی میگیرد ومطلب را میپیچاند درحالیکهد بسیاری از افراد انرا پذیرفتند وظرفیت به صفر میرسد- زمانی جناب ابوکر به حکومت رسیدند شیوخ به رهبری خلیفه دوم فرمودند دوانبار بیت المال ایجاد شود یکی برای مردم که قبلا بود ویکی هم برای شیوخ که گرانبهاترین کالا دران باشد جناب ابوکر بفراست فهمید امکان ندارد ومقاومت کرد وسرانجام تسلیم شد اخر انبار جائی برای شیوخ درنظر گرفته شود که گرانبها ترین کالاها انجا باشد-هدف اول ایجادپرستیژ است وبقول عرب ها- شان- درحالیکه ا سلام پرستیژ وشان را درتقوی میداند ایه ای است که عشایر اسلام اوردند ولی ایمان نیاوردند یعنی ایمان انها بقولجناب ابوکر باپنچ دینار خریده میشود وبقول جناب عثمان با پنج درهم خریده میشود وبقول حضرت امام صادق علیه اسلام که بیساری ایات قران به دیوار میگوید که درب هم گوش کنند یعنی شهری ها هم بله- یک کانال تلویزونی است بنام –من وتو یک برنامه دارد- بفرمائید شام- اخیرا سفری به کانادا کرده است- چهارنفر مسابقه اشپزی میدهند- سر میز دواقا بودند ودوخانم هرکدام خاطراتی داز خود تعریف میکردند یکی از اقاین فرمودند اخیرابه کانادا امده است وفردی فنی است خانمی سئوال کردکه شما کانادا ترجیح میدهید یا ایران – ایشان فرمودند کانادا وباز سئوال شد که حاضربه بازگشت هستید فرمودند عمرا حاضر به بازگشت نیستم دلیلش پرسیدندفرمودند ازادی گفتند مگر درایران ازادی نیست فرمودند به اندازه کانادا نیست شما هروز خیابان ودرب خانه ونوع خانه ها مشاهده میکنید خانمی گفت شما به مسائل علاقمند هستید؟؟ گفت خیر ولی ازادی دراین حد استولی من موافق با ان نیستم من درباره عدالت در ایران خودرو من همان لحظه فهمیدم تن ایشان به تن بعضی بزرگان؟خورده است وایران خودرو خاری درچشم است در امریکا وکانادا تابستان شضما ملاحظه میکنید فردی درحیاط که دیوار کوتاه دار تختی زده است اقا بایک شورت وخلنم با لباس کنار دریا کنارهم افتاب میگریند ودگوش انها وسیله انتقال موزیک است ودر ترانه میگوید میگویدهم دیگر ببوسید وربع ساعت همدیگر میبوسند ویاخانم ها برای افتاب گرفتند دم منزل فردی ساعتها صبحت میکنند ان خانه ها از اسمان نیامده است محصول سالها زجر وزحمت درازمایشگاه هاست که به جهان سوم زیادنشان نمیدهند- وجهان ومی به هزاریک دلیل علاقه به درک ان ندارد اخیرا تحقیقات نشان داده است چنین مناظری-که یک راننده تاکسی یک لحظه کند- میزانی تسترون تولید میشود که کسری از ثانیه حرکت کند میکند که ممکن است به یک ترمز اضافی بکشد ویا تصادف کند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-شعری از شاعرفرهیخته بنام-": قفس:"از کتاب- ": بانوی عشق:"صیاددر میان قفس گل نهاده است- داغی دوباره بر دل بلبل نهاده است- حسرت جوانه می زند از شاخ ارزو- این باغ غصه روبه تکامل نهاده است—از راه حیله تابه صلیبم کشدفلک( ام –ای – سیکس)-تاجم زخارزیور کاکل نهاده است- گفتم که دل به خرمن غم اتش افکند- کاین ناستوده سر به تطاول نهاده است—ای وای گربه عمق شرائن اثر کند- تیغی که برگلوی تحمل نهاده ات- دیگر اثر به جای نمی مانداز قفس- نی زانکه درمیان قفس گل نهاده است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-تحلیلی برتحول جدید ایدولوژی پاپ- این مسئله جدیدی نیست که کلیسا همرنگ جماعت میشود ریشه ان دریهود است که من نام انرا تثلیث یهود گذاشتم- در ایدولوژی یهودی تورات درموضوعی چیزی میگوید- در بیانات حضرت موسی علیه السلام وسپس حضرت هاورن وباربعد ده فرقه یهود چیزی دیگر گفته میشود وبعد درشیوخ قبائل چیزی دیگرگفته میشود همین مسئله درمسیحیت است- البته انواع ان در مسیحیت مختلف است گاهی خداوند منان چیزی میگوید – روح القدس- ایده وحکمرا تائید میکند وحضرت مسیح علیه السلام به نحو دیگری میگوید وگاهی هرسه مختلف هستند وسپس در حواریون اختلاف ایجاد میشوددر اسلام اقایان روش یهود ومسیحیت پیش گرفتند- وبین سه خداوندمنان و پیامبر اکرم صلولته الله علیه واله السلم و ولی امر مسلمین در یک موضوع سه نوع میباشد وشیوخ تعابیر خاص خود را دارند- اگرخوب دقت شود مسیحیت گناهانی که جامعه انجام میدهدوانرا شستشوی فکری میکند کم کم مسیحیت انرا میپذیرد- یک دانشجوی انگلیسی در لندن نزد من امد وفرمودند کلیسا فلان جا خانه بغل دستی راخریده است وتبدیل به سالن رقص- دیس کو- کرده است وشخص کشیش از جوانان در خواست میکند که با دوست دختر خود به انجا بیانند وبرقصند وگاهی خودکشیش موزیک مینوازد وما انرا نفاق میدانیم زیرا خود کشیش بادوست دخترش نمی اید ونمی رقصد واین یک حیله است که زمانی بقدرت رسید زیر پل موزیک ورقص ودوست ختر میزند برای حضرت مریم سلام الله علیها- دوست پسری درست کردند واخیرا بریا حضرت مسیح علیه السلام دوست دختری بنام خانم ژوزفین درست کردند که بزودی فستیوال ان برپا میشود ومن یاد تکنیک های جنسی جناب اقای ریس جمهور سابق نیکسون می افتم—در غرب فرهیختگان دانشگاهی به ضرورت مذهب پی بردندوبه این نکته رسیدند که بعضی اید ها ونظریات واحکام بیاد از طریق وحی بدست اید وانسان نمیتواند باعلم خود جای انراپرکند ومذهب مسیحیت در این مورد اشکال بحرانی دارد واگر هژمونی غلط مسلط شود مانند دریاچه است که یخ زده باشد وجالب ان که خداوند منان نمی گذارد ودر این دریچه تلاطم ایجاد میکند- این نقش اول درمکه بوجود امد وسپس به مدینه رفت وبه کوفه رفت وبراساس تحقیقات شگرف یک عالم کربلائی به کربلا رفت وتا ابد درانجا مستقر خواهد بود وتاریخ این را بخوبی نشان داده است مرکز تلاطم ودلیل انکه کربلا بر مکه ارجحیت دارد اگر کربلا نبود مکه همه جارا منجمد میکرد وامروز درسطح جهانی به نقش عمل میکند- کسی خداوند منان را درعرش ملاقات میکند یخ نمیزند ایشان میفرماید اسرار ورموز زیادی درکربلا که کشف نشده است دوتا رمزرا ایشان بخوبی بیان کردند که قریب به این مضمون مکه شهر صلح است ومدینه هم شهر صلح است ونجف هم شهر صلح است ولی کربلا شهر جهاد است- نزدیک بودن کربلا به ایران که انزمان قویترین تمدن تاثیر گذار بر اعراب بوده است واز لحاظ مالی حرف اول میزده است ودوم نزدیک بودن به یمن که انهم تاحدودی تاثیر گذاربوده استارتباط عراق با هندوستان از طریق بندر بصرهوارتباط عراق با چین از طریق ایران وجمع شدن اقوام زیادی که کمترین انها متعلق به مصر بوده است شهر را متلاطم میکرد وهژمونی یک پارچه مکه در بوجود نمی امد- این اسرارها ورموز دراحکام الهی هم است در غرب همه چیز طبقاتی بود ودرکمونیست بی طبقه شد که دو غلط است دراسلام ترکیب اشتراک وافتراق در هر مراسمی دیده میشود بعنوان مثال دربیت المال پیامبر اکرم صلوالته علیه واله والسلم وکودک تازه متولد شده یک اندازه حق سهم دارند- اشتراک ولی درخمس وانفال تغیرات دارد- درحج همه یک لباس دارند ود ر طواف اگر کسی جلوتر پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم باشداشکال ندارد ولی درنماز پیامبر اکرم صوالته الله علیه واله والسلم جلو است ومیبایست مسحیت فکر اساسی کند بازی باتاکتیک سیاسی یک عمربشری انجام گرفته است وسرانجام هم شکست خورده است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-گفتمانی بابرادران  وهابی- درطول تاریخ کشورهای جهان بعلت عدم وجود اگاهی  حکمرانها با حیله وفریب جامعه خودرا فریب میدادند که این امر تاظهور حضرت مهدی علیه السلام همچنان باقی خواهد بودولی پس از مدتی عدهای اگاه میشدند ولی ان قدرت رانداشتد که با حکومت درگیر شوند زیرا- نخبه وفرد اگاه وباعث افتخار جامعه همیشه درمرحله اوا حکمرانان بودند وسپس قهرمانان نظامی وسپس شیوخ قبائل که سرانجام به تقدس میرسیدند قران مجید عظمت اش یکی از این است که پدران شما که باعث افتخار شما هستند اگر ادیشه جاهلی وغلط داشتند وشما انرادرک کردید ازانها نپذیرید ونگوئید کهانان اگاه ومقدس بوده اند چه برسد به حکمرانان وقهرمانان ارتشی وشعرای چاپلوس درباری  حتی اگر جائی شما عملی کردی که خطا بود انرا با صراحت بپذیرید ولو عده ای از شما ناراحت شوند- واین امر به صواب نزدیک تر است بدانید که خداوند منان با راستگویان وصادقین است ولی این موضوع ظرفیت ز یادی میخواهد- ئجناب استادمعزز علامه الدهر حضرت شهید عزیز جناب حضرت مرتضی مطهری رحمت الله علیه فرمودند هیچ جامعهای نیست که به افتخار نیاز نداشته وبه قهرمان نیازباشد- به انسان های اگاه وفرهیخته نیاز نداشت باشدولی باید دقت کند که چنین افر اد میبایست ملاک های دقیق وصحیحی داشته باشند در طول تاریخ رهبران حتی فاسد خودراتطهیر  کردند وکملات بی حد به انها نسبت دادند تا بتواند افرادی که باعث افتخار وسربلندی هستند بوجود اورند وبر کسانی که بر انها ایراد میگرفتند برجسب هائی ز ده شود وتحریف تاریخ کند وحقایقرا دگر گون سازند-گرچه کشف حقایق سخت نباشد وشاهرگ بزنند واین امر درکشورهای جهان سوم بیشتر از  دیگران است- چنین اندیشه هادی فقط جامعه خوداش وافراد یاحقه باز ویا مستضعف میتواند فریب دهد واندیشمندان با برهان دقیق ضعف انر ااشکار میکنند وارزش ووزنی برای انها قائل نیستندوزمان برعلیه انها خواهد چرخید—زمان جاهلیت دور ان عزت وقدرت شیوخ است وهر قبیله ای که ثروت وقدرت نظامی بیشتری دارد از قدرت سیاسی وفرهنگی واقتصادی بیشتری برخورداراست وسلطه خودر بر قبائل کوچکتر میگستراند وحدت قبائل- وحدت شیوخ است شیخ مغز متفکر وتصمیم گیرنده است وهضشتادوپنج درصد ثروت ومالیات ها در دست او است- عربستان تمام فرهنگ جاهلیتش حضرت علی علیه السلام تنها ایشان به زیر سئوال وافتخاری برای انها نگذاشت وهیچکس جز علی علیه السلام این قدرت نداشتودر این امر صراحت داشت وتمام قهر مانان که به جنگ اسلام امدند یا کشت ویا بی اثر کردپیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- با استفاده از وحی کم کم استحاله اغاز کردند که  ظرافت بسیاری زیادی دارد-از جهتی مرد سالاری ارام ارام پائین اوردندولی در جائی که حکمت دارد بها دادند وهمچنین مقام شیوخ را وباز مقام جوانان را وهمچنین رتبه دختران راولی درحقیقت ان سیستم سلسله مداری رتبه ای شیوخ وفرهنگ جاهلیت درهم کوبید وعلی علیه با دقت وسختگیری بیشتری نسب به احکام الهی شناخته شد- شیوخ متوجه بحرانهای عظیمی که ایجاد کرده بودند شدندودراین مورد ارزش اسلام رابخوبی درک کردند ولی میخواستند بخشی از ان قدرت های سابق دوباره احیا شود وحتی ان سیستم سرپاغلط بسیاری باتدبیر وحکمت میدانستند وجامعه را فریب میدادند- با کمی دقت بخوبی درک میشود که شیوخ چه در مسائل مثبت وبیشتر در مسائل منفی از نظرانها است که پیامبر اکر م صلوالته الله علیه واله والسلم میفرماید دستورالهی است یکی شیخ معزز زمان به پیامبر  اکرم صلواته الله علیه واله والسلم به پیامبر اکرم صلوالته الله علیه واله والسلم نسبت میدهد نه به خداوندمنان وپیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم واینجا میزانی خرده شیشه داشستندمشخص میشود ودر دلشان بدنبال روزی میگشتند که ان قانون را سرنگون کنند واین امر ایمان ضعیف انان رابخوبی نشان میدهد- وحتی درحیات پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم سعی داشتند نظریاخودرا به کرسی بنشاند واز سیاست مدبرانه ودلجویانه حضرتش سو استفاده کنند- نمونه ا ی عرض کنم- پایمبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم به نظر حقیر بر مبنای بعضی احادیث اهل سنت میشود به این نتجه رسیدکه حضت مثلا درمکه یک فرمان دار کل داشتند وچند قیبله نز دیک بهم یک فرماندار جز دشته است وشای انها نقش ارشاد گر داشتند قبیله تیم که شیخ ان جناب ابوبکر بوده است وقبیله عدی که نزدیک به ان بوده بغلط نام خلیفه دوم بنام شیخ قبیله گفته شده است ایشان شیخ نبوده است بلکه خودرا نماینده قبیله عدی درمدینه معرفی است ایشان درجوانی جوانی پراز شروشوربود وافرادقبیله عدی رابخوبی میشناخت وهرکش هفته یکبار به زیارت بت عدی نمیامد سخت با ایشان بخورد میکرد وپدرش که شیخ قبیله عدی بود ازدست اوبشدت ناراحت  بود ومداوم ایشان سرزنش دمیکردوبدنبال نخودسیاه میفرستاد که تجارت کند چیزی بخرد .گوسفندان قبیله  را بچراندوپدرش در سال فتح مکه مسلمان شد وپس از مرگ شخص دیگری به رهبری قبیله عدی انتخاب کرد-ابوبکر خدمت رسول اکرم رسید وفرمود این پنچ قبیله که انتخاب کردید فلان کس برای هدایت انها   بسیار فردی شایسته است ومرکز ان انجا را قبیله تیم قراردهید- پیامبر اکرم صلوالته اله علیه واله والسلم انرا پذیرفت جناب خلیه دوم زمانی که کتوجه شد به مسجد امد وجناب ابوبکر را انجا دید وبا ایشان سخت محاجه کرد وکار به فحشای رسید که میبایست که من ان فرد را  اتخاب کنم ومرکز قبیله عدی باید باشد- پیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم از علم غیب متوجه جریان شد وبه مسجد امدهردونظریات خودرا گفتند وبشدت هومدیگر تخطئه کردند وصدای انها بصورت فریاد درامد درهمان زمان ایه امدصدای خودرا بالاتراز صدای پیامبر اکرم که صدای ملایم وپائینی بوده است قرار ندهید تمام ایمان وعمل شما حبط ونابودمیشوددرحالیکه خودشان متوجه علت ان نخواهید شد- حضرت  به جناب خلیفه دوم فرمودند که ان فرد شایسته است ودر مرکز قبیله تیم باشد ومن عدی را مرکز یک گروه دیگر قرار میدهم وفردی شایسته تر بریا هدایت انان انتخاب میکنم باز دعوا شروع شد وکم کم صد ابه سمت بالا میرفت- حضرت بلند شدند رفتند وان دونفر ازاین عمل رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم تعجب کردندوبه این نتجه رسیدند که حضرت نمیخواهد که عذاب برانها وارد شود وبه نزد ایشان رفتند وعذر خواهی کردند وگفتند دیگر تکرار نمیشود ولی تاریخ میدهد که بسیارهم تکرار شده است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2      

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99