سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به ورشکستگی- شرکت کداک-محرم این هوش جز بی هوش نیست-مرزبان رامشتریجز گوش- درمرکز زرهی بودم- روزی افسری فرمودند من درامریکا بودم وبه من دستور دادند کلت بخرم به پنتاگون رفتم وگفتم به من دستوردادند چهل هزار کلت بخرم وازکجا بخرم وانها گفتند به شرکت به شرکت کداک برو من تعجب کردم وخواستم بگویم من رادست انداخته اید ولی باخود گفتم شاید پنهان کاری است وباترس ولرز رفتم شرکت کداک وجریان راگفتم – وگفتند درست امده ای ما کم کم داریم پول های خودمان را دراه اسلحه سرمایه گذاری میکنیم که بتوانیم در دوربین پیشتاز باشیم واینده هم بعلت انکه ژاپن متحد ما است کمی تیره وتار است لذا این ورشکستگی برای صاحبان انها مهم نیست مهم این است جانشین ایشان کیست داخلی است ویاخارجی است وچرا بخصوص- بخصوص فاصله جانشین زیادباشد گرچه کداک تکنولوژِی خوداش راخواهد فروخت- اما میزان بودجه روسیه رابسیار کم نشان دادند به نظر حقیربادرنظرگرفتن که روبل درروسیه ارزش خرید بیشتری دارد تا دلار درامریکا ومسائل دیگر حداقل پانزده برابر مبلغ اعلان شده است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظری به یک قانون جدیدی که بنام:"سوپا:" درحال مطرح شدن درگنگره وشکل گرفتن است البته این تاکتیک دفعه اول اش نیست- قبلا ادعاشد که ازتکنکیهای انیترنت وکامپیوتر بدون حق کپی سو استفاده در سال2003 میشود ومنجر به قانون سیاسی رانگلینگ2003 شد- که اینترنت با زدن ":روبان ابی:" جواب اقایان رادادند این بار مسئله کپی کردن از فیلم وموزیکرا مطرح کردن- قبل از وارد شدن نیازمند یک سری مقدمات است مقدمه اول کاملا از کنگره وکاخ سفید بخوبی روشن میشود سکانداری انها دیگر ان قطب نمای سابق را ندارد وگیچ هستند =- وامروزه نویسندگان جوان که یکفرصت پیدا کردن وارد تحلیل سیاسی شوند زیراغول ها دیگر خود راکنار کشیدند چون اینده مبهم است- این را جوانان یک امر سیاسی میداند واینده را پیش بینی کردهاند که پراز کشمکش خصمانه است بخصوص با نسل جوان ودرست میگوید درگذشته امریکا سیاست ضد رادیکال داشت وشرق سیاست رادیکال داشت وابعاد دیگر امروز امریکا درحال رادیکال شدن است ودر نتجه یک پیام عمومی رادیکال شدن به جهان سوم وازاددارد میدهدروزنامه های امریکا مدتی درباره وال استریت  بعنوان یک نمونه مدتی سکوت کردندوشروع به تاکتیکهای انحرافی کردن که درمقابل سایت های روشنگری توسط جوانان بوجود امد وامروزه این جوان تحلیل گر اقای دکلان- مکالاه- بخوبی روشن میکنداین طرح ها به مرگ وبهای زیادی چه  سایتهای بیگناه وچه باگناه حالا برفرض میانجامد که به معنای مرگ اینترنت است وانگاه بازار سیاه درست میشود مسئله مهم این است که نمود های اعتراضی مردم- نشان داد که هم جوانان ومردمرا تحریک به اطلاع پیدا کردن وبدنبال کشف حقیقت رفتن انجامید وهم تاثیر زیاد درخارج گذاشت- میبایست انرا کنترول کرد وزمانی حقیقت وراه حل منطقی پیدانشود واین امر پیش میرود هرنوع مانع سازی نفتی براتش است که ایشان پیشبینی کردهراست به محض اجراان که احتمالا دراکتبر خواهدبود اعتراض بسیار گسترده ازنمونه سابق انجام بگیرد ونمونه دیگر جریان اسناد-سایت": ویکی لیکس": ا ست که بسیار کپی شد درسطح جهانی پخش شد گرچه دررسانهای غرب زیادموردبحث واقع نشد واگر درسایت ها نبود وممنوع میشود -قریب به یقین بازارسیاه هم پیدا میکرد- امریکا بر خلاف مشکلات اقتصادی وسیاسی که تصور میشود علت مشکل اساسی اواست دقیقا مشکل مانند مشکل شاه خود بزرگبینی او است - به این معنا که اول دستور راما باید صادر کنیم- وچه درست باشد وچه غلط بایداطاعت کنید وتعریف وبه به کنید وبقول ایشان ان روابط صمیمی وبخشنده دیگرنیست- شاه راجناب اقای کندی دعوت میکند وایشان تقاضای یک دکترحاذق کرده بوده است که درکاخ اورامعاینه کند دکتری انتخاب شده بود یک دکتر روانپزشک بسیار ممتاز بعنوان دکتر داخلی که بیشک دکتری بودهاست دروهای علمی را درسیا دیده است چون شاه مشکل سینه داشته است ایشان مشکل اساسی که بیخوابی وتنگی نفس داشته -خیلی کم به مرض جسمانی تشخیص داده بود است اساس را دربزرگ بینی تشخیص میداده که درست بوده است البته یک سری تکنیک ها است تا حدودی ماهیت این امر مشخص میکند که بچه انقلابی به بعضی انها دستپیدا کرده بودند که منجمله شهیدعزیز خلوصی داشت که من ازانها خیلی درجای خوداش استفاده میکردم ومقداریهم درارتش یادگرفتم- شاه پس ازپایان برنامه کاخ به طبقه بالامیرود ودریک اطاق باانجناب روبرومیشود البته در ویکی پیدیا میزان کمی رانوشته بودوبعد به درخواست فرح پهلوی جمع شد گرچه قبل حتی رضا پهلوی موافقت کرده بود- شروع به بحثهای علمی میکند درضمن لیوان مقابل شاه رابه بهانه گستردترکردن پرونده جابجا میکند که منطقی بوده است وشاه پس ازمدتی دوباره لیوان سر جای اش میگذارد- وباز ایشان لیوان به همان بهانه یابهانه جدید جابجا میکند ودوباره شاه انراسرجایاش میگذارد ودفعه سوم شاه باخوداش فکر میکند اینکه ایرانی نیست وشاید ناراحت شود ودست به لیوان نمیزند پشت سرشاه که دردید دکتر بوده است یک تلویزون بوده است که به ظاهر خاموش ودکترهرگاه انر میدیدهاست شاهرا به خوبی نشان میداده است وخاموش میشده است وشاه گوشهایش بشدت تیز وبشدت قرمز میشود ورنگ اش را میبازد وتنفس برای اش مشکل میشود وبه ایشان یک سری اطلاعات که ایرانیها نمیتوانستند صحت وسقم انرا تعین کنندکه مثلا اعصاب ریه دراثار کارزیادوفشار روانی وکم خوابی فرسوده شده است وگاهی باهم کنتاک میزند شما زیادبخوابید وکارراهم به دیگران بدهید زیاد روی نتجه فکرنکنید .به مسافرت های تفریحی بروید وبیشتر باخانواده باشید ودوائیهم میدهدشاه اجرا میکند واحساس بهتر شدن میکند وتقاضا میکند که ان دکتر یابه تهران بیاید ویامن به امریکا میایم وانجناب میگوید احتیاجی به من نیست ویک خانم دکترخواهدامد ودستورات لازم راخواهد داد ودرکتاب ساواک میگوید شاه همه دستورات رامیداد ومیفرمود نگوئیدخرابشد ونامه ها خوشحال کنندبنویسید وساواک گیچ میشود که به چه کسی حقیقت رابگوید وسرانجام مقدم را شاه انتخاب میکند که بنام شاه دستورمیدهد ومیدانسته باشاه باید چگونه تعامل کرد- باید اضافه کنم قران میفرماید طاغوتشدن دقیقا به همین معنی است وشیطان هم شمارا میترساندوهم به شهوات وسوسه میکند وهم پیلیدیهای شما را منطقی ودرست وبهترین ایده معرفی میکند که حتی میتوانید درروز قیامت درجلوی ربالعالمینمطرح کنید وپذیرفته میشود- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نگاهی به مقاله اقای باب شیفر-در رسانه خبری":سی-بی-اس:"جناب ایشان از واعظین مشهور امریکا هستند که روزهای یکشنبه دررادیو وعظ میکنند واین رسانه خلاصه بحث رابه چاپ میرساند که مورد چالش فراوان واقع میشود- ایشان راه حل مشکلات رادرعشق ورزیدن به همنوع میداند که عمری است که مذاهب این اصل را مطرح کردهاند وایشان این اصل رااساس حقیقتی وبسیار مهم میدانند میداند که درتمام مذاهب وجود دارد؟؟!! ولی معتقد است مذهب باید درقلب قدرت دوست داشتن باشد ومقاله هم به همین عنوان هست "داشتن ایمان در قدرت دوست داشتن": این سئوال مطرح میشود که ایمان باید قدرت دوست داشتن بوجود اورد یاانکه عقل قدرت دوست داشتن را بجود اورد وایمان را دران ملحوف کند:" دراسلام اگر اقائی به خانم اش تعدی روا دارد مجازات میشود ولی درمسیحیت حضرت مسیح علیه السلام ایشان را میبخشد لذا ایشان مجبور شده است اول قدرت محبت بوجود اید وبعد فرد ایمان را درهسته ان قرار دهد- ایشان مینویسد-":برای اغلب ما – مذهب ما مانند سیاست ما- به ارث میرسد وما معمولا به انچه پدر ومادرماعمل میکنندباانها رشد میکنیم- مادرمن بابتیست بود( یک شعبه ازمذهب پروتستان) پس بنابراین ما به کلیسا بابتیست میرفتیم --- این عمل تازمانیکه مادرمن ازدست واعظ کلیسا دیوانه شد؟؟!!ادامه داشت -0باب عزیز چرادیگران دیوانه نشدند؟؟!!- سپس ما:" پرس بی تیرین شدیم( در فارسی به این مذهب – کلیسای مشایخی پروتستانی میگویند این مذهب –مذهب ملی اسکاتلنداست که درامریکا یک از برزگترین مذاهب مسیحی میباشد) –من همیشه به یاد دارم که بزرگان همیشه بر سر مسائل فرعی جدال وکشمکش داشته اند- ولی من هیچگاه درانها اختلافی رامشاهده نکردم؟؟!!ویا یکی ازمادربزرگهای من ثابث میکرد که هچکدام نه این ونه ان ارزشی ندارند؟؟!!-علم اتفاقا برتمام جزئیات حساس است وانرا مهم میداند ومانباید چون به وحدت نمیرسیم بایدصورت مسئله را پاک کنیم اگر این جزییات ارزش فکر وعملی ندارند وهیچ مسئلهای راحل نمیکنند وصرفا یک مطلب ترئینی ودکوری هستند البته باید کنار گذاشته شود ولی اگر بار ارزشی دارند نمیتوان بعنوان یک راه حل برای وحدت از انها صرف نظر کرد- سئوال اول این است چرا بحث ها بزرگان به نتجه نرسیده است ومانند اسب عصاری مداوم درحال چرخیدن هستند وسر مطالبی که نمیتوان انرا به روشنی اثبات کرد جنگ وجدال میکنند درکامنت ها دونظرزیادجلب توجه میکند- یکی اگر حضرت مسیح علیه السلام در عید ایستر بیاید ازما انتقام خواهد گرفت ودیگری میگوید اگر حضرت مسیح علیه السلام بیاید به ما رحمت میکند واز دیگران انتقام میگیردکدام درست است؟- ایشان ادامه میدهد-":ایا مادرمن یک ایمان متفاوت داشت ومن مطمن هستم انچنان رشد کردم به انچه ایشان میپذیرفت وقبول داشت- اگر – مسیحیت باشد-یا یهود- ویا-اسلام – دلیل کافی برای همه ما داشتن یک ایمان است که اصل احترام گذاشتن برای افراددیگرکه مذاهب دیگری دارند- بایدگفت شرط اولی انسانیت همین است ولی شرط لازم است ولی شرط کافی نیست – یک خانم فوق دکتری محقق بسیاربرجسته کتابی نوشته است ":سیاره گناه ":که متاسفانه ایران انرا فیلتر میکند ویکی از مدلاترین مقلات است که تا امروز نوشته شده است- بایدتمام مذاهب از فیلتر عقل بگذرنند وصافی شوند وگرنه این سیاره همان میماند که ایشان گفته است – من مترجم باید اضافه کنم که دراسرائیل یهودیان روسی واروپای شرقی که وارد اسرائیل شدند ومشهور به :" اشکنازی:" هستند- اینها بعلت سرکوب فراوان بسیار- خشن ومتعصب شدند وبهترین سربازان ادم کش اسرائیل شدند وجنایات فراوان کردند وکم کم از طرف فلسطینی ها به قصاب مشهورشدند وبدنبال ان کم کم درجهان خارج بادیدنیمه وحشی به انها نگاه میشد وبیشتر احساس دلسوزی داشتند – این امرباعث شد که ازدرون انها یک رهبر مذهبی این فکر را که برای پاسخ دادن به جهان باید مستدل صحبت کردشروع به تحقیق کرد و به این نتجه رسید که حق بافلسطینی هااست نوار غزه وکنار روداردن هیچگاه متعلق به یهودیان نبوده است وعجیب است که اروپای شرقی وروسیه مانندایران همیشه یک فاز ازحقایق علمی عقب هستندوجالب تر انکه امریکا دراین مسئله تحقیقات دقیق و جالبی دارددرایران دردوره دانشجوئی من  چنین میگفتند که اعراب شبه جزیره برای نجات ازوضع نابسامان خود به عراق رفتند عراقی انهارا بعلت کمبود جا انها را پس زدندوسرانجام قوم سومر به انها پناه داد ولی امروزه بخوبی اثابت شده است قوم سومرهمان قوم عرب است تمام ایین واصطلاحات مذهب وحتی دارای کعبه وحج بوده اند که حج تنها درعربستان بوده است وسپس برای بدست اوردن تمدن بالاتر تصمیم گرفتند که به سمت مصربروند البته درهمان زمان دردانشگاه شیراز این قوم دارای تمدن کافی میدانستند که حاضر هستند مشکلات زیادی راتحمل کنند تا به تمدن بالاتر برسندولی مسیر را بخوبی نمیدانستند بعلت درک دقیق مشکل بودن رفتن به مصر میبایست اول به فلسطین بروند وازانجا تحقیقات لازم را انجام دهند وبه فلسطین رفتند اوائل برای حج به مکه میرفتند وچون ثروت مند بودند انها رابعضا میگشتند لذا یک کعبه درانجا ایجاد هم کردند واصطلاحات همان اصطلاحات عربستان بوده است که نشان میدهد که رابطه خود را قطع نکرده بودند توجه انبیاعلیهاسلام یهود به انها زیاد بود وانها را همسایگان یهود لقب دادند وگفتند اگربی احترامی به انها شود عذاب نازل میشود وشما حق ندارید که سنت انها تغیر دهید لذا ترس عجیبی دربین یهود پیداشد چون انها صاحب هنر وصنعت بودند به نزد انها میرفتند وبا احترام عمل میکردند وعصر به خانه بر میگشتند البته هتل نبود ولی انها  ایشان رابه خانه دعوت میکردند ولی یهودیان نمیپذیرفتند ولی اگر مجبور میشدند از رسوم انها تعریف وتمجید میکردند که هردورسوم درست است-  ان جناب حاخام مذهبی جدیدرا ایجادکرد وکنیسا جدیدی را بوجوداورد ومداوم مقالات خوداش راچاپ میکرد که تاثیر گذارشد جنابان سیاست اول انها راترسونام دادند وسپس تحقیقات انها راکذب محض گفتند و حاضربه مباحثه م نشدند وسپس اجازه چاپ نداند وشروع به پاکسازی کتابها کردند وسرانجام به کنیسا یورش بردندولی دررادیوملی اسرائیل هرچند دقیقه یک ترانه دروصف گروهی خوانده میشود من جمله اشکنازی- ادمه مطلب- اکثریت درفلسطین مانند وگروه اندکی به مصر رفتند— درادامه گفتار ایشان": من زمانی که ریس جمهور اوبامابافامیل مسیحی خود درحال اجرای مراسم": سدر":=( مراسم سدر بعلت عبوریهودیان  ازرودخانه عده ای جوان مرد غذای افراد برای دوشب ویادورزو تهیه کردند ومراسم شکر گذاری را جرا کردند( وحال سئوال این است درمابقیه سفر غذا چگونه تهیه شده است وجواب ان فقط در قران مجیداست) در حالیکه دوستان یهودی ایشان هم حضور داشتند منرا بفکر انداخت-( که اندیشه من درست است) وحتی بالاترکه چه راه زیبائی برای کمک کردن وفهمیدن تمام مذهب مابه بچه هایش را درپیش گرفته است تمام مذاهب درهمان حقایق باهم شریک هستند- هنوز اکثر اوقات ما فراموش میکنم که خانواده هاازهم تجزیه میشوند- (-م-این بعلت حتماتوجه به جزیات بودهاست؟؟!! وبخش حضرت مسیح علیه السلام »!!؟؟- جنگها درحال نبردهستند وملیونها انسان به خاطر مخاصمات مذهبی همدیگرا میکشند (بخصوص درجزئیات بایدپرسید حکم این کشتن را کی صادر کرده است؟؟)-من هروقت یاد معاویه وعمروبن عاص وبخصوص عبدالرحمن بن عوف می افتم که چه مغزهای انتیجنس سرویس بودند وبیخودنبوده است کل عرب ازانها بشدت میترسیدند چون با پبنه سر میبردند وهیچگاه مورد اتهام ودرمظان شک واقع نمیشدند بلکه برعکس انها نجات بخش میدانستند درکنیا دوقیبله که سالها باهم زندگی کرده بودند کم کم بر سرجوی ابی اختلاف پید کردند واین جماعت مانند اوس وخزرج به جهان افتادند کشتاری سنگین کردند وهردومخالف استعمار انگلیس بودند فرد انگلیسی که درحقیقت عامل تحریک پشت پرده بود عذاب وجدان پیدا کرد وازدولت انگلیس خواست که برود ومشکلرا حل کند وبه اواخرامر اجازه دادند ورفت مشکل حل کرد وبعدا مطلبرا بیان کرد ودولت کنیا اینرالطف حکومت انگلیس دانست که گناه نداشته است وخواسته مسئله حل کند ودوگروه بوجودامدن وهنوز مسئله بخوبی تبین نشده است ولی فرهیتختگان انگلیس مصر هستند که کار انتیلجنس سرویس بوده است- ایشان ادامه میدهد": میتوان گفت که بستر وزمینهای که شیطان نفوذ میکند بحث بر سر جزئیات است بیادگفت چراباید سرجزیات جنگیدمگردانشمندان تجربی سر جزیات باهم میجنگند –مگراحزاب درکشورهای پیشرفته باهم سرجزیات کشتار بوجود میاورندایشان ادامه میدهد-هیج موردی دراین باره مسلمتر وروشنتر از جدال مذهبی نیست وباز بایدسئوال کردازاین جدال چه کسانی سود میجویند برخلاف استاد مسلم وعظیم الشان من جناب مرحوم دکتر مهندس بازرگان رحمت اله علیه که معتقد بودند ایرانیان اهل تحرک وتحرکات نیستند ونشانهاش درویش بازی است سراسر دنیا مردم عادی درویش هستند وبه یک زندگانی مرفه نسبی قانع هستند باهر ایدلوژی که داشته باشند این اشراف هستند وحکومت اشرافی ویاوابسته به ان که مردم را راحت نمیگذارند وبه خاطرموقعیت وسودخودشان مردم رابه جان هم میاندازند- وایشان ادامه میدهد که این امر بیشازهمه رنجهای عوامل دیگر باعث تاسف وغم انگیزاست وچقدرمذهب دردنیای امروز بایدگفت غریب است وظهور منجی عظیم الشان صلوالته علیه واله والسلم ضرورت تمام پیدا میکند که مذهب را نجات دهد وعظمت مذهب دربهبودی ورافت وکرامت وحدت ونعمت وهزاران خصلت برجسته دیگر انرا به جهانیان نشان دهدتا تاریخ ازاین حیث پاک کند- درادامه میفرماید-ما میتوانیم دراین فصل به ارامش کامل برسیم بوسیله بزرگترین حقایقی که درهمه مذاهب یکسان وجوددارد- وان این اصل است که محبت بسیار نیرومندتر ازنفرت است ولی همچنین ماهمیشه باید بیاد اوریم این اصل بشرطی تحقق نمیابدمگرانکه مااجازه بودن ا ش را بدهیم -انشائلله


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم- شهوات چه زمانی دشمن ما هستند- در علوم شخصیت شناسی غربی شهوت جزو خصوصیات است که درلبه مرز شخصیت انسان میدانند وجزو اساس زندگانی فرد محسوب نمیشود- این علاقه تحت یکسرس شرایط خاص بوجود میاید که ازنظر فرد وعرف زیادهم پذیرفتنی نیست وایجاد بی نظمی میکند وطاهر وپاک نیست وحالت طغیانی دارد وبا نیروی زیادی فرد را وادار به کاری میکند وشرایط رنج اوری برای فرد ایجاد میکند- شسته رفته هم نیست وخوش اینده هم نیست یک شکاف در شخصیت انسان ایجاد میکند ودر رفتار وشخصیت انسان تاثیر رفتاری عمیق وشدید دارد که غالبا ناگهانی وانفجاری است- ولی میتواند ادامه دارا باشد وفرد ازانهم شکایت نکند- مقاله ای از ":مولی نایت راسکین:" در خلاصه(این پدیده رابینظمی انتهائی شخصیتی راباش بنامیم)- باش- یک بینظمی وناهنجاری شخصیتی استکه ارام ارم درتمام بخش های حالت روانی روزانه-رفتارهای هنجار شده-نوع  روابط ها- از طریق علاقه به چیزی ویا کسیکه ایجاد عدم قرار وثبات کند  در بین امریکائی ها- این پدیده بیشتر از نابهنجاری دوشخصیتی و شیوزفرنیا( اسیکیزو فر نیا) بیشتر ومتداول تر است مریضهای –باش هیچگاه دارای یک درک  عمیق وکنجکاوکه بامهارت وجستجو گر نیستند- تحقیقات امروزه اشکار ساخت که ستون رفتار از یک حساسیت  غیر معمول که درپوشش یک چهره کرم خورده شفافت اثیرات روحی خودرا بطوریکه زیادمورد توجه وجلب افراد رانکند از طریق غیر مستقیم به ان دست چیدا کند وبشدت وباسختی تمایلات خوداش رامهار وکنترول میکند- روان درمانی برای ":باش:" امروزه برای قادرساختن مریضهابرای فائق شدن به این مرض درحال رشد توانمندی هستند که قبلا بادید یک مجرم حبس ابدی به انها نگاه میشد—چهار سال پیش خانم اماندا-وانگکه ان زمان بیست وهفت سال داشت دریک تمرین کنسرت موسیقی  در نهار  برای دوستان نزدیک شرکت داشت واحساس رضایت میکرد واماده بودکه د ر چشن عروسی ها شرکت  کند- دربعدازظهرکه ایشان شرکت درچشن عروسی داشت ناگهان یک موج ناشی از سونامی اقیانوسی به روح ایشان ضربه زد که تاثیر  منفی داشت امواج داخل ذهن  ایشان باهم مسابقه گذاشته بودند که درباره ازدواج متزلزشاورگرفتار افکار مظطرب کنند- ویک احساس شدید نفرت زخود را پیدا کند خانم وانگ میگویدیکدفعه احساس کردم دریک لباس تنگ اهنی قرار دارم که تنفس وحرکات عظلات من را کند وفلج کرده است من برترس واظراب خودم فائق امدم وهرلحظه احساس میکرد لباس دارد سنگینتر میشود بطوریکه رابطه من با گروه قطع شد ومن عذر خواهی کردم واز گروه بیرون رفتم وبه حمام انجا رفتم وشروع به کاهش وتخفیف درد کردم .ایشان اضافه میکند یک جرقمیزند که ظاهرا دردنیا دردفعه اول بوده است ولی درجبهه که بعد بیان خواهم کردنمونه دیگری وجود دارد کمربند از کمر باز میکند وبه گردن میاندازد وشروع میکند که کمربند کشیدن تا احساس خفگی کند که اصطلاح شبه خودکشی به این عمل دادند چند بارمیکشد تاانکه  احساس میکند که درد تمام شد وبه وضعیت سابق باز گشت- برای ایشان  این عمل مرسوم ومعمول میشود غالبا به مدت ده دقیقه این راعمل انجام میدهد وایشان به جایگاه خود بر میگردد وایشان تنها کسی است که توانسته در شرایط بسیار بحرانی به وضعیت سابق برگردد وبعد ازاین عمل احساس رضایت کند واین یکروشی است که فرد میتواند پس از ارمش با افبراد گروه همکاری سابق داشته باشد وایشان گفته با ازار دادن خود حالت جنون خود را وفشار روانی ناشی جالش فکری گیچ کننده که به درجه": ایجنس:" رسیده است یعنی اماده است فرد یک کار ناشایست فعلی بیرونی انجام دهد به خوبی مهار میکند- درجبهه درقرار گاه توپخانه روزی گفتن که یک برنامه خاص است وسخنرانی است وبا یاددادن بعضی تعلیمات لازم نظامی- ازان جایگاهای پله کانی بیسار عریض وپنج طبقه که درحدود چهل نفر جا میگرفت  اوردند درکنار سنگر دروری خاک ورمل افرادی که افردند تنها من از همان واحد بودم خیلی تعجب انگیز بود به نظرمن بعضی انها متخصصین برجسته روانپزشکی تحصیل کرده خارج بود درچنین حدی وبالباس شخصی نشسته بودند وافراد دیگری فردی پشت تریبون باقیافه کاملا غم زده مانند انکه حضرتا علی علیه السلام سرچاه صحبت میکندمن خوشحال شدم که بچه ها به واقعیت رسیدند ازانقلا وازامام علیه السلام وازصدام مسائل با صحبت بسیار ارام ویخزده صحبت کرد ولی دوره دیده خیلی ارتیستی د رضمن بود به دل نشست رفت دونفر امدند یک یک نوجوان عشایری بود ودیگر یک میان سال ورزیداول جنگ سصرنیزه بسیار خطرناکم که باسرنیزه میزد به دست فرد وایشان بازیر بغل میگفت وایشان با سرنیزه میزدبه گردن به ان اقا وایشان وبادست گردن دفاع میکرد وبعد ازمدتی یک قوطی کوچگ سه سانتیمر درسه سانتیمر با قاب المینیومی ویکمقدار جنتیکه فلز وبا موادی که به اوجسبیده توسط سیم بههم وصل بود مثل خرطوپرت که درفرم خوب اش مثلا به گردن بیاندازند من برخلاف سکو درسمت چپ کنار ایشان ایستاد بودم واین جوان انها روی زمین چید وشروع کردبا پای راست روی اولین کوبیدن ناگهان جرقه ای وحرارتی منتشر شد وشروع به دود کردنوایشان مداوم با پا  انها خاموش میکرد وپس ازمدتی من بشدت عصبانی شدم وبه سمت ایشان رفتم که ایشان ازاین کار بازدارم ولی ایشن بشدت عصبانی بود ومن را ارام هل دادبهعقب وته پای ایشان بیشتز زرد دینامتی بود وبعضی جاه بشدت قهوی شده بود وتاهمه را منفجر کرد ومن یکدفعه احساس کردم فشارهادی که روی من بودتخلیه شده است واین فشارناشی صدا های توپ وموج توپ خودی .وعراق بود ولبخند به لبان همه امد انشائلاله دردفعات بعد بیست ویک کامنت  روی این موضوع امده است ترجمه خواهد شد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-شخصی سنی پیش استادعلمی رسید وفرمود دکه رهبر اول این دین ازبنی هاشم بود واخرش باز بنی هاشم است ما این وسط چیکاره هستیم؟ ایشان فرمودند که ما رهبری ازبنی هاشم گرفته ایم تا تحویل به بنی هاشم بدهیم- ایشان فرمودند پس وسط هم بنی هاشم است- درغرب میفرمایند انچه علم جلوبرده است علم منجمد نیست روح علمی است- تعادل درانسان طبیعی بستگی به خیلی عوامل دارد ولی نقطه تعادل باید علمی باشد ولواز شمشیرتیز ترواز موی باریکتر باشد- یک دانشجوی ایرانی به من میگفت زمانی که من به انگلستان امدم شب وروز بامردم صحبت میکردم هرجا که میشد تا دم خانه اش میرفتم شبها به رستورانی افراد را مهمان میکردم ومداوم بحث میکردم- مریض شدم ورفتم دکتر وایشان داورئی دادو وایشان به من گفت به نزد دکتر روانپزشک هم برو ومن نزد ایشان رفتم فرمودند توتصور کن که اینجا تهران است کم کم مسئله حل میشود- من پس ازمدتی به اصرار خانواده به تهران رفتم هر سئوالی ازانگلستان داشتند من از ریشه مسئله شروع میکردم وحلاجی میکرد ولی هرسئوالی درانجا مطرح میشد من باعده ای ازدوستان وفامیل سربه روزنامه هاوادارت وافرادسرشناس میزدیم ومسئله حل نمیشد ومن همان جا فهمیدهم به زودی انقلاب خواهدشد-د وستان روی این جمله که همه قبائلزحمت کیشدندوشهید دادند وهمه لیاقت رهبری دارند درقبل از اسلا وبعد از اسلام روی اش کمی فکر کنند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- یک نگاه طنز با باطن تنبیه وتنبه- به خانم میشل اوباما-:"گیل کنیگ": اخیرا یک ملاقات طولانی مدتی را باخانم میشله اوباما خانم ریس جمهور امریکا داشته است- که بخش بخش انرا منتشر کرده است که از ایشان خواسته است که یک درون شناسی ازشخصیت خودشان انجام دهد- ایا عاشق سمت اش هست- واز چه روش ومیکانیزمی با مشکلات  کنار میاید- خانم اوباما-=من با تمام خانم های رئیس جهمورهائی که من میتوانستم باانها تماس برقرارکنم که اغلب انها امروزه زنده هستند همانطور که شما میدانید همه انها به این دفتر امدند- به این امید که اثر جاودانه برای این کشور ارائه دهند  ومن تصور نمیکنم که با انها فرقی داشتم؟؟!!اقلا یک سیاهپوست توانسته است به خوداش اطمینان پیداکند – ":ام اعتماد:"شایسته ایشان است – کینگ- من متوجه هستم که این سمت برای شما چه معنائی دارد ودارای چه افتخار وازچه امیتازاتی را دارا هستید- ولی من همچنین فکر میکنم براساس موقعیت زمانی که اثاراش شمارادربر گرفته است که ممکن است شماراناراحت ومظطرب سازد وحتی ممکن است شمارا عصبانی کند –ایا روزهای شما چنین است-خانم اوباما- اوه- - دقیقا دقیقا- وشما میدانیدکه من اموخته ام چگونه با ان تا کنم بعضی مواقع ان حالت را داراهستم- ومعمولا من درحالت غیر درگیری هستم همانطورکه شما میدانید من خارج از درگیری میباشم- امروزه بعضی چیزهارا ما لزومی برای دانستن انها ندارم وبنابراین بعضی مواقع من ارتباط خودم با رسانه هابطور کامل قطع میکنم- البته که شما بایدجواب کامل را دشته باشید- بخصوص شوهر شما ازاینکه شما پارتیزان هستید خوشحال است-کینگ-من مایل هستم همه چیز را بدانم=(چرا؟؟!!) شما بعضی مواقع درحال فکر کردن هستید ایا واقعا من نیازی به شناخت ان ندارم-؟؟خانم اوباما-کاملا  چون من د رسلامت فکرویک فرد معمولی هستم – گاهی میابیست مسیر اعوض کنم به این خاطر که شما میدانیدمن نیاز به خوشحالی وسرحال بودن دارم- دراین سمت به خاطر........ ولی خان محترم ثواب شما دوبرابر وگناه شماهم دوبرابر محسوب میشود-کینگ- ایا دراین سمت خوشحال هستید؟؟-خانم اوباما- بسیار درایت سمت خوشحال هستم- ومن از مردم که با انها ملاقات کردم مقدار بسیار زیادی  انرژی گرفتم-و  من چگونه اتفاقات را ارزیابی کنم.... وهمچنین یاد گرفتم ان تجربیات را درطول مسیر انتخابات بکار گیرم- فقط همین؟؟!!من مداوم جوک میگویم که میتواند دوکار بیهوده باشد؟؟!!- درست؟ من به اخباری گوش میکنم که همیشه میگویداقای باراک درحال باختن است- درست؟ خوب شما به جای اقای باراک پاسخ داندان شکن را بدهید!!؟- واین یک بدبختی است- کارها درست انجام نمیشود؟ ومن کم میاورم- ومن دریک مسیر مختلف افتادهام که دارم انرا تجربه میکنم ایا شما میدانید؟؟ مردم دریک فضای باز هستند- ایا این فقط برای امریکائی ها است؟؟!! .تنها مداوم اخباررا گوش میدهند- انها هنوز تصمیمی نگرفته اند- مردم بادقت وکنجکاو هستند-مردم دراک وفهیم هستنتد ومن باید افکارم را تنظیم کنم-خوب –من هم درهمین دنیا زندگانی میکنم- دریک جهان واقعی- ومن تاثیرپاسخ دادن به خواسته مردم را از طریق پاسخی که انها به من میدهند ارزیابی میکنم- فقط پاسخ مردم امریکا؟؟!! من فعالیت میکنم واین مطلب را قبلادرباره خودم گفته ام من112 درصدی هستم ومن احساس موفقیت نمیکنم مگرانکه هرکاری با میزان 112 درصدی انجام داده باشم؟؟؟!!- کینگ هرکاری که شما انجام دادهاید؟- خانم اوباما- درست- وهرگاه بچه ها را تربیت ورشد دادم وهرگا ه بر روی موضوعی کار کردم ومسئول ان بودم وزمانی که دربیمارستان کار میکردم- منظورم این است واین طور فکر میکنم که به هرکاری که وارد ان شدم- چنین بودم واین طبیعت من است- اگر شما ازمادرم بپرسید ایشان به شما خواهد گفت من همانطور هستم که درسن دهسالگی بودم- ومن الان احساس وظیفه میکنم که شمامورداحترام دیگران واقع شوید ویامانند شما ازکسی هدایائی دریافت کرده باشید ویا به شما فرصتهای برای کاری داده باشند وشما مسئول رسمی ان وظایفها باشیدومن سعی میکنم این ارزشها را به دخترانمان انتقال دهم- ما درباره این موضوعات باانهاصحبت میکنیم ودرهمین روزها ما درباره شناخت وانجام بهترین کارها وبا شهامت پا به جلو گذاشتن گفتگو ومحاوره میکنیم- بایدمواظبت کنید که دنیا اتش نگیرد- وبایدبه انجایگاهیکه انتظار دارید برسید زیر این کار بهمان سادگی است که ساحل را میشود به راحتی دید-عجب- واین احساس من بعنوان خانم درجه اول امریکا است من همانطور که شما میدانید مایل هستم که هرگاه بعقب نگاه میکنم وباخودم میگویم با استفاده ازاین فرصت کارهای اساسی وبسیار مهم انجام دادهام-


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم- یک صدای نوی درفضا است- خود رااحیا کن-جاده از شام تا کربلا خزان زده- دیگربفکر جان خویش نبودندتنها کاری که میشد-حفظ انهمه خاطره بود-هرگامی که میزدندفرومیرفتند درجهانی که صدای ا ش همره انها بود- با لباس سربازی انچه سرنوشت میخواست – در درون قلبهائی که جلوی سپهرها بود-گرچه بازانوهای خود گام زنندیا خوابهای گذشته رابه باد دهندجای خوابرادرریگزار وسنگ قرار دهند اما اندیشه ایشان چون – درکنج خرابه انجمن شاهانهای داشته باشند گرچه شاخ وبرگی برای خواب نداشته باشند-تنهای صدای تسلی دهند- تنهاصدای پرنده درحال گذر است-گرچه زمان بیهوده میگذرد ولی نگاه به دوردست بهتر است- یک روز اخر تاریخ شروع به فهمیدن میکند- برشما چه گذشت وازکجا اغاز شد-صدای دیروزشما امروز فریاد است- خانه ومسجد با ذکرشما اباداست- هرصدائی امروز نالان شما است یادشما درخاطره بشریت پایانی ندارد-کار شما افتخار رابه باد دادتا همه جا یادشما کمال بیاورد- اشاره انگشتخونین شما دربناهای کفر-  مرض اوهام و ومالیاخوئی را  فرو ریخت- که میخواست بشریترا درطول تاریخ خفه کند- صدای شما دلها راچون ستارگان فروزان کرد- .بشریت گام به گام به کربلا نزدیک شد- یک صدای جدید کنون درفضا است-خودرا دوباره احیا کن


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0