سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات یک فرهیخته فرانسوی-ایشان متخصص پروژه مدرن سازی زیربنائی صنعتی – اقتصادی درابعاد مختلف ورشتهای مختلف است- سئوال کدام مکتب اقتصادی را شما قبول دارید- ج – درتمام دانشگاه غرب بازار ازاد را بهترین میدانند ولی امروزه سرویس اجتماعی مناسب دادن دادند به همان اندازه مهم است وکمر غرب را این بعد شکسته است درنتجه من به سانترال چپ معتقد هستم- امروزه اقتصادازاتمام بعادانسانی بایدشعله خودرابگیرددیگر مثل پگذشته قابل تفکیک نیست وگرنه مشگلات جهان سوم مانند نیجریه – حبشه وحتی بلوک کمونیست راپبیش میاورد تازه اینها دراوائل کارهستند اگر مناسب با پیشرفت صنعتی پیش نرونندبه بحران هائی مانند غرب باان مواجه خواند شد من معتقد هستم بهترین کشوری که دراین زمینه کار کرده است- کانادا است- س- دلیل چیست؟- به خاطر دوفرهنگ که کاملا پیشرفته شدند ویک فرهنگ باز هستند من شخصا در پروزه اقتصادی از طرف بانک خودانجا کار کردم ومایل هستم بیشتر درمکانی درکاندا زندگانی کنم که فرهنک اینگلیسی بیشتر باشد –ج- چرا برای نتانکه دربعصی موارد اینگلیسی ها بهتر فکر کردند ودربعضی ماوارد فرانسویان امروزه بهترین جای دنیا که تنها شعار نمیدهد وعمل میکند درحقوق بشر کانادا است- س- یعنی فرانسه عقب افتاده است تا حدودی میتوان از دفاعی درباره اسرائیل میکند  به خاطر لابی قوی یهودیان در فرانسه ومخالفتهائی که جناب مرحوم گاردودی داشت این امر نشان میدهد-ج درفرانسه هیچگاه یهود قدرتمند نبوده ونیست ولی حقوق انها محترم است وهمیشه فرانسه طرفدار فلسطین بوده است ولی سیاست پاردوکس درست وانرا هیچگاه اجازه حل شدن نمیدهد چون محور در دست اواست بعنوان مثال نسل من جناب گارودی رحمتالله علیه خوب میشناختند ولی نسل امروز اصلا گاردوی نمیشناسد ونمیخواهد بشناسد وحسیاست نسبت به ایشان ندارد درحالیه درایران حساس نسبت به ایشان حساس هستند شخص شماچقدر نسبت به ایشان حساس هستید؟-ج من نسبت به ایشان وجناب انیشتین که بهترین ایدلوژی جهان که شیعه است وبه شماهم تاکیدمیکنم که کتب فرانسوی دراین وردموردمطالعه قراد دهید- ایا زبان دیگری غیر ازانگلیسی بلدهستید- بله من زبان المانی بلدهستم ودر دانشگاه وین درباره ان زبان مطالعه کردم – س- ایا شما دور گه هستید- تاحدودی اسم من اسم یک شهر المانی است- س- ایاشما میتوانید مقلالات علمی به زبان المانی بنویسید- درزبان اینگلیسی کوچکترین مشکلی ندارم ودر نوشت به زبان المالی بامشکلات ربرو هستم- س- ایاز بان انگلیسی برای شما بهره مادی دارد- ج بله بسیار بیشتر کارمن درکشورهای مختلف است بازبان نگلیسی من صحبت میکنم—س- ایا – ایدلوژی برای شما اهمیتدارد- ج- برای همه است ایا –سانترال- چپ هستید –ج بله دقیقا - دراین کتب شما خالق وجوددارد- -ج- هرکسی امروزه خالق رابرااساس عقل خود قبول دارد ولذا خالق وجه ها وشکل وفرم های مختلف دارد- _ خالق َشما با خالق مسیحیت فرق دارد-ج- مسلما خالق من درگوشه نیست وبه مشکلات جواب پاسخ میدهد- من معتقدهستم خالق راخودم بایدبه ان برسم وانران تعریف کنم نهانکه درکتب مذهبی بدن تجربه وعلم وعقل قول کنم خالقی مشکلات جامعه را درایدولوژی حل نکرده است- من نمی پذریم ونسل امروز هم درفرانسه نمیپذیرد ولی مسیحیت نیچریه ولهستان میپذیرد- س- چراانها- میپذیرنند- ج- بر اساس پایه تفکرات من انها به مشکلاتی برخوردنکردند که درشکل وفرم خداوند تجدید نظر کنند ولی دراینده مانند غرب با مشکلات ربرو خواهند شد ودرخداوند تجدید نظر خواهند کرد- نظر شما درباره جناب دوگل چه بود –مرد بزرگی بود که تاریخ مصرف اش تمام شده بود- ایااحزاب در فرانسه خوب کار میکنند- ج- خیر مداوم کارهای خوب انان کم میشود ودر مشکلات میمیانند- جناب سارکوزی چگونه کار کرد – ج- تقریبا کار شایسته نکرد من فقط |پنچ عدد کار فرعی کوچک خوب از ایشان سراغ دارم- وایشان سعی میکرد بالارفتن قیمت نفت را مشکل اساسی خود بداند- س- شما اموزش .وپرورش و دانشگاه ومراکز تحقیقاتی فرانسه چگونه میبنید-ج نسبتاخوب س-– چرا ممتاز نیست- ج- هر سازمانی فرض کنید دانشگاه سوربون که در روزی نخستین جزو بهترین بود ودر طول مدت خودراباز سازی نکردوپیشرفتاش متوقف شد- دانشگاهائی جدید ساخته میشوند پیشرفته تر هستند ازجمله دانشگاهی من دران تحصیل کردم واین یک قانون کلی است-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به مقاله اقای ": طریق الحامد":سر دبیرشرق الوسط عربستان سعودی- ایشان جوان ترین فردی هستند که به این مقام رسیدندایشان در شغل خبرنگارییک فرد بسیار شایسته که مورد تحسین وتائید بادرجه ممتاز شناخته شده بود ودراین رشته مشاغل زیادی راه داشته اند بعناون مثال دستیار سردبیرشرق الوسط –ریس گروه تحریریه شرق الوسط در عربستان ریس بخش شرق الوسط در جده خبر نگار روزنامه المدینه در واشنگتناز سال1998 تا2000 ایشان بعناون کارشناس مهمان ومفسر دربسیاری از رسانه ها درحال حاضر بوده اندمنجمله بی-بی-سی-المان-تی –وی- العربیا-حر-ال-بی-سی- ودر ساختنچهار قسمتیک برنامه تلویزونی زنده درباره تروریسیم واصلاحات در عربستان سعودی بوده ند- ایشان اولین خبرنگاری بودندکه اولین مصاحبه رابا بن لادن انجام دادند ایشان مدرک لیسان را درعلوم خبرنگاری از دانشگاه عبدالعزیز در جده گرفتند ومقدمات دروس برای گرفتن فوق لیسانس رادر دانشگاه جرج واشنگتن امریکا گذارنده اند امروزه مقیم لندن هستند--- عنوان مقاله – ئمصر درراه غلط وحرام ویا در راه درست وصواب-هرکس عکس بزرگترودقیقتر مصر امروزی را نگاه کندبدون درنظر گرفتن موقعیتهای قبلی وهمچنین اتفاقاتی که درحال رخ دادن است که مداوم توسط انتن بعضی رسانها تکرار میشود (منجمله همین روزنامه) بادقتی زیاد وکنجکاوی بالا به اخبار کلیشه ای واخبار انتخابات عمومی مطالعه کند بخوبی درمیابد که مجلس- وگروه رهبری فعلی مصر درحال ازهم جداشدن وطلاق گرفتن هستند وبه نظر میرسد که به نقطه مسیر انحرافی ازجاده اصلی رسیدند واین به اینمعنی است که مصر برسر یک دوراهی استباز گشت به انحطاط ویا پیشرفت به سمت صواب-امروزه- تمامحدسیات واوهامات ورویا ها وتصورات غلط درحال محو ناپدید شدن هستند وهنوز مقدار زیادیازاین قبیل تصورات ورویاهادر مصر وجاهای دیگر وجود دارد( مانند تونس به سمن برنامه های بن علی ایا باز میگردد- روسیه منتظررسیدن قیمت مناسب است- بشار اسد بین دواقلیت )بیشترمورد توجه افرادی هست که نگران صحنه رخ دادهای مصرهستند- معروف ترین که درضمن شفافترین انها که به سادگی قابل دیدن استکه درحال محو شدن است صحبتهایئ مخفی که منجر به قرارداد بین فرماندهان رهبرینیروی هوائی واخوان المسلمین بسته شده بود- رویای دیگرکههرگز اثبات نشده است درباره رژه ملیونی افرادی که توسط فیس بوک وتوتیترسازمان دهی میشوند- در حقیقت یک لیت طولانی از این نوع تصورات ورویاهاوجود داردکه انها در مصر بوجود امدنداز زمانیکه قای حسنی مبارک سقوط کردکه هنوز اثبات نشده است- به هرحال داستان درباره اندکی ازانها نیست اما بلکهاشکار شدن اشتباهاتی که توسط فرد فرد مصریان انجام گرفته است چه توسط انقلابیون رخ دادباشد وچه توسط دیگر احزاب بعمل امده باشد وهچنین شامل مواردی میشودکه درحقیقت این لیست توسط اخوان مسلمین رهبری میشده است- به نظر میرسد که هرمصر یفراموش کرده است که بخش عظیمی از مردمدر میدانتحریر حضور نداشتند ویافقط درسایتهای اینترنتی شرکت میکردند واین بخش از جامعه دارای یک ترس واقعی بعلت حقایق امورزه مصر دارا شدند درحالیکه توجهای به اینده مصر ندارند واین جنگ اعصابدرحال بدتر شدن است وسئوال اساسی انان این است که ایا اق5تصادمصر بطورکلی مضمحل میشود این امر خطرناکی استاما سناریوی ان قابل رخ دادن است ودوم ایامصر یک حکومت مذهبی خواهد داشت که به اینمعنی داست که انها مواجه با دهه هابحرانهای عصبی که نمونه انها را خداوند میداند خواهند شد؟ ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به مقاله اقای ": طریق الحامد":سر دبیرشرق الوسط عربستان سعودی- ایشان جوان ترین فردی هستند که به این مقام رسیدندایشان در شغل خبرنگارییک فرد بسیار شایسته که مورد تحسین وتائید بادرجه ممتاز شناخته شده بود ودراین رشته مشاغل زیادی راه داشته اند بعناون مثال دستیار سردبیرشرق الوسط –ریس گروه تحریریه شرق الوسط در عربستان ریس بخش شرق الوسط در جده خبر نگار روزنامه المدینه در واشنگتناز سال1998 تا2000 ایشان بعناون کارشناس مهمان ومفسر دربسیاری از رسانه ها درحال حاضر بوده اندمنجمله بی-بی-سی-المان-تی –وی- العربیا-حر-ال-بی-سی- ودر ساختنچهار قسمتیک برنامه تلویزونی زنده درباره تروریسیم واصلاحات در عربستان سعودی بوده ند- ایشان اولین خبرنگاری بودندکه اولین مصاحبه رابا بن لادن انجام دادند ایشان مدرک لیسان را درعلوم خبرنگاری از دانشگاه عبدالعزیز در جده گرفتند ومقدمات دروس برای گرفتن فوق لیسانس رادر دانشگاه جرج واشنگتن امریکا گذارنده اند امروزه مقیم لندن هستند--- عنوان مقاله – ئمصر درراه غلط وحرام ویا در راه درست وصواب-هرکس عکس بزرگترودقیقتر مصر امروزی را نگاه کندبدون درنظر گرفتن موقعیتهای قبلی وهمچنین اتفاقاتی که درحال رخ دادن است که مداوم توسط انتن بعضی رسانها تکرار میشود (منجمله همین روزنامه) بادقتی زیاد وکنجکاوی بالا به اخبار کلیشه ای واخبار انتخابات عمومی مطالعه کند بخوبی درمیابد که مجلس- وگروه رهبری فعلی مصر درحال ازهم جداشدن وطلاق گرفتن هستند وبه نظر میرسد که به نقطه مسیر انحرافی ازجاده اصلی رسیدند واین به اینمعنی است که مصر برسر یک دوراهی استباز گشت به انحطاط ویا پیشرفت به سمت صواب-امروزه- تمامحدسیات واوهامات ورویا ها وتصورات غلط درحال محو ناپدید شدن هستند وهنوز مقدار زیادیازاین قبیل تصورات ورویاهادر مصر وجاهای دیگر وجود دارد( مانند تونس به سمن برنامه های بن علی ایا باز میگردد- روسیه منتظررسیدن قیمت مناسب است- بشار اسد بین دواقلیت )بیشترمورد توجه افرادی هست که نگران صحنه رخ دادهای مصرهستند- معروف ترین که درضمن شفافترین انها که به سادگی قابل دیدن استکه درحال محو شدن است صحبتهایئ مخفی که منجر به قرارداد بین فرماندهان رهبرینیروی هوائی واخوان المسلمین بسته شده بود- رویای دیگرکههرگز اثبات نشده است درباره رژه ملیونی افرادی که توسط فیس بوک وتوتیترسازمان دهی میشوند- در حقیقت یک لیت طولانی از این نوع تصورات ورویاهاوجود داردکه انها در مصر بوجود امدنداز زمانیکه قای حسنی مبارک سقوط کردکه هنوز اثبات نشده است- به هرحال داستان درباره اندکی ازانها نیست اما بلکهاشکار شدن اشتباهاتی که توسط فرد فرد مصریان انجام گرفته است چه توسط انقلابیون رخ دادباشد وچه توسط دیگر احزاب بعمل امده باشد وهچنین شامل مواردی میشودکه درحقیقت این لیست توسط اخوان مسلمین رهبری میشده است- به نظر میرسد که هرمصر یفراموش کرده است که بخش عظیمی از مردمدر میدانتحریر حضور نداشتند ویافقط درسایتهای اینترنتی شرکت میکردند واین بخش از جامعه دارای یک ترس واقعی بعلت حقایق امورزه مصر دارا شدند درحالیکه توجهای به اینده مصر ندارند واین جنگ اعصابدرحال بدتر شدن است وسئوال اساسی انان این است که ایا اق5تصادمصر بطورکلی مضمحل میشود این امر خطرناکی استاما سناریوی ان قابل رخ دادن است ودوم ایامصر یک حکومت مذهبی خواهد داشت که به اینمعنی داست که انها مواجه با دهه هابحرانهای عصبی که نمونه انها را خداوند میداند خواهند شد؟ ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- روزنامه انگلیسی الشرق اوسط- شاهزاده ولیعهدجناب اقای نایف عبدالعزیز فوت کردند- جده الشرق اوسط- امروز دیوان سلطنتی اعلامیه ذیلرا منتشر کرد- با تاثری عمیق واندوه -خادم پر مسئولیت حافظ دو مسجد مقدس شاه(خلیفه)عبدالله بن عبدالعزیزالسعوداعلام مرگ برادرشان رافرمودند- نفر دوم ووزیرکشوردرروز شنبه رحلت کردند- مراسم واجب تدفین باحضور مدعوین عامه برای ادعا کردن برای روح ایشان در مسجد مقدس مکه قت نماز مغرب در روز یکشنبه برپا است دیوان سلطنتی با همدردی وتسلیت عرض کردن به مردم بعلت درگذشت شاهزاده بادعاکردن وخواستن ئاز باری تعالی برای مغفرت به خداوند قادر متعال ودرخواست پاداش از خداوندمنان برای ایشان به خاطر زحماتی که برای پیشرفت مذهب وسرزمین پدری اش کشیده است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—نیم نگاهی به زنان پست فمنیسیم-بخش پنچم- هم چنین تحقیقاتها ( بعنوان نمونه جوردن اوا-1988ومیتچل1974) نشان میدهد که زنان درتساوی با مردان خودرا دربعد جاذبه های جنسی منفعل میبینندوتاثیرات انی مردان بر ارزوهای سکسی زنان ومتقابلا که بصورت سحر انگیزی که هنوز دلائل علمی ان کاملا مشخص نشده است مور د توجه واقع شده است( فاین-1988)- نگارنده- نکته جالبی است-( خداوند منان وعلیم وحکیم در قر ان مجید بحثی زیاد درباره امراض جسمی نمیکند جز تعداد اندکی از ایات به اینمهم پرداخته است منجمله از طیبات استفاده کنید ویا سشراب نخورید وگوشتهای حرام نخورید ومانند ان ولی درباره امراض روحی هم تاکیدی به مراتب بیشتر دارد وهم هشدار میدهد وهم انسان را به عذاب تهدید میکند – که متاسفانه انسان برای امراض جسمی وبیولوژیکی خوداش توجه زیادی نشان میدهد ولی به امراض قلبی وروحی خوداش توجه ای نشان نمیدهد)- در این مورداز تصویر زنان فمنیستی که هدف از عکس زن بعنوان یک شی جنسی برای مردان منظور میشود برای زنانی که خودرا عامل مثبت جنسی برای لذت خود میدانند ممکن استکه اینطور تلقی از دیدگاه فمنیستی مطلق  این برداشت بدست امده باشدکه یک پیشرفت بشدت مثبت است؟؟!!! همچنان که در یاداشتهای( ارتورس-2003) در سریال تلویزونی":شهر وسکس": درچالشی که این خانم داشت- مشتریا ن فرهنگ پست فمنیسیت هستند سعی وافردارندکه مانع وجلوگیری کنند از کدهای بوژآوزی سکسهستند که اتفاقا محبوبیت عامه دارد بنابراین این چنین القا میکندکه(سکس زنانه) بعنوان یک منبع- قدرتمندی؟؟!! وایجاد پتانسیلی که مقاومت درمقابل کنترول مردان( بر زنان)میکندّ{ همچنین به هالوز-2000:مک ربری1997مراجعه کنید)- نقد- درست به همان خطای قرون وسطی دچار شدند- اولا خلط طبیعت وارزش کردند بقول خانم استاد انگلیسی زمانی که میگویئم –یک خدا ویک انسان ویک سنگ وجودارند بحث ارزشی نیست بحث در مسئله و عنوان وجود داشتن است که برابری تعداد وجود دارد است- اما در شناخت صفات انگاه اختلاف بی حد است ودر ارزش اختلاف شدید است بعد از قرون وسطی بحث این بود که بیادحقاید درون موجوداد راشناخت – به اصطلاح شناخت از درون باشد ویژ ه گی های ذاتی رابای شناختوامروزه ایجاد یک سیستم کرد وبا شناخت ارزشی فرق ماهوی دارد که هردو باید لحاظ کرد سیستم دقیق ان است که همه کمیت وهم کیفیت وهم نتجه متناسب وکار امد باشد یکی فدای دیگری نشود قران مجید دراین مورد دونکته بسیار طلائی دارد یکی میفرماید ما دربعضی حیوانات خصوصیات شما را گذاشته ایم یعنی به نظرحقیر روی انها تجربه کنید تا به نتجه دقیق حکمت ها برسید- دوم این دنیا خصوصیات بازیجه دارد یعنی قابل تجربه است ودر سطحی پائین است ولی دراخرت لذت ومعرفت است ودیگر خبری از بازیجه نیست بخصوص درذ تمدن غرب بسیاری از راه حل راهم بسته است-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—شعری از خانم":النا الیس پین :" باکمی تغیر وجائیهم باترجم هازاد عنوان -کمال سخت وامانده و خزان زنده وغوطه دردردی----تازه تجربه اش میکنم-دلتنگم کرده که فقط حسش میکنم—تها شمارا فقط میتوانم نظار گر باشم--- دربهتی عجیب از کم وکیف خویشتن- شما مرا بدون دژم ونژند طبق معمول هروزه حس میکنید-دراین بساط مقصدی وهدفی نیمیابم-در شماهم همین معنا جلوه گر است-تمام حقایق من واژگون شد وگندیدند-روح م ن سوز اتش دل دارد میازارد چون زندانی نمرودیهمروزه شلاق میخورد-من سر گشته هروزجهاتی میرم –انجا که باید سامان یابم جایم نیست-زندگانی ببرد از من قرار وهوش- زبان درکام ولی کلامم نیست-جنگ هفتاد ودوملت برمن تحمیل-هرکه گوید بروازاینجا من میروم-کیست داند که من کجابایدشدعاشقی مخمور ومهجور درحل معما مانده-شاید دستغیبی از بر شما به من برسد –ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- خداوند منان درقران مجیدفرمودند- یکی ازمهمترین کارها شما":انظروا": است یعنی بادقت مدیریت من را درهستی ودرجوامع بشری نظاره کنید- که میتوان حداقل به هشت فاکتور که یک پارچه میشود توجه کرد خلقت وبه عدم بردن- قبض وبسط ومحو وایجاد- تزلزل وثبات وهمانطور علمای اسلامی میفرمایند قدرت بشر کمتر از سرسوزنی درمقابل مدیریت الهی است وفرشتگان ان سر سوزن راهم ندارند- امروزه درست مانندزمان یخبندان که جهانرا فرا گرفت اثبات شده است درجائی اتشفشان میشده است البته در جهان مادی وماورائی ماده هم خداوند دستور انظروا داده استکه عظمت الهی دران انجا درک شودوهمانطور علما میفرمایند هرجا به علم بی اعتنائی شود خداوند انرا به جاید دیگر میبرد تشخیص که جهان در کدام سمت میرود جز با ملاک الهی امکان پذیر نیست در این راه خداوند از فریب استفاده میکند که بخش از ان ضعف فکری انسانهای پر مدعا است که دقیقا باعث عقب گرد وبر گشت بسوی خداوند منان میشود وه9مانطور امام صادق علیه السلام فرمودند تا انسان به دیوار راست وچپ نزد قدر عافیت وتعادل را درک نمیکند- افراطی گری ها است کم کم مسئله تعادل را برجسته میکندچها سال پیش کاخ های انگلستان مرکز ثقل تمدن انگلستان محسوب میشد وسالی بین پنچاه تا هفتادمیلیارد پوند هزینه داشت وامروزه ان تمدن به تاریخ پیوسته است- یهودیگری که انتقالبه اسرائیل داده شد امروزه دروباره درانگلستان احیا شده است بشر همانطور حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمودند حتی نمیتواتند خاندان وقبیله خود را به وحدت وهدایت کامل برساند چهبرسد که بخواهد ملتی را هدایت و وحدت دهد- تا امروز نشده است وهیچ گاه دیگر هم نخواهد شدوکار خاص الهی است درموردمسئله حضرت هادی علیه السلام بعضی کارشناسان اگاه اولین ایراد به جمهوری اسلامی میگیرند که به جای انکه یک مرکز عظیم وبینادی فرهنگی مذهبی- بازرگانیمرحوم حضرت علامه ایت الله العظمی شیراز صاحب فتوا تنباکو ایجاد شود منع از رفتن زوار ایرانی به دلیل خطر موهوم ورق رابر گردادند- خطر برای کشورهای عربی نیست وحتی برای برادران اهل سنت هم نیست برای ایرانیان وپاکستانی وافراد شیعه انان است که تصور کنند که امام علیه السلام قدرت حفظ خود راندارد چگونه جهانی را اداره میکند درحقیقت تز ودکترین متوکل عباسی شریر بود واز او یک احیای کنند دین وقطب صوفیان ساختند وچیزی نگذشت که امام هادی علیه السلام قدرت الهی خویش را نمودار ساخت- امید است که دراینده از مدیریت الهی بیشتر بهرهگرفته شودانشائالله


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0