سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظرات شخصی است-به نامه پر بار حضرت ایت الله العظمی مکارم شیرازی- رحمت الله- به شخصیت نادان الازهر اقای- دکتر احمد الطیب- که ایشان  یک حمله تند وزننده ای  نسبت به ازدواج موقت کرده است- نامه بسیارعالمانه وخواندنی است که درسایت- شیعه –نیوز وجود دارد- در قران خداوندمنان میفرماید- اگر میخواهید ادم مریض الاحوال را تشخیص دهید ببیند که درایات متشابهات چگونه تفسیر میکند ایات متشابهات برای اهل علم وفن معنای محکمی داردکه انرا میتواند ازان استخراج کند- مانند- این ضرب المثل- بفکرنان باش که خربزه اب است- حال برای محکمات هم-لغز میخوانند-وانرا تفسیر به رای میکنند-چقدر استدلال ایشان ابکی  بوده است- دردانشگاه شیراز سابق بودم یک دانشجوی عربستان سعودی بامن دوست شد وبحثهای زیادی داشتتیم باوجودانکه به انها گفته بودند- باعلمای شیعی  ارتباط نداشته باشید گروه ای از انانشبی کهشب شهادت یکی از ائمه سلام الله علیه بود همراه من به مسجد ولی عصر امدد وبعداز خطبه حضرت مرحوم ایتالله مجدالدین محلاتی رحمت الله با ایشان درمسجد به گفتگو پرداختند ومن برای اولین بار لبخند میلح انان رادیدم وسخت شیفته شدند وگفتندبرای  بعضی مطالب به دفتر شماخواهیم امد-یکی ازانان قبلا به من گفت هرگز متعه نگیر زیرا جناب اقای عمرفرموئنئ که این کار خران است- ئذجواب اینبود که مپگرخران هم کار حرام انجام میدهند- یک تشبیه بودن دلیل- جناب ااقیعمر چشمانشان نه قبل را شناخته بود ونه حتی وضع مدینه را ونه اینده رایکچیزی بقول بچه ها هوائی پراند-  اقای دکتر احمد الطیب – دوجمله کودکانه داردتقصیر هم ندارد- زیرا اسوه که بنام اقای عمر ساخته اند به این سادگی شکسته نمیشود که جملات ایشان بسیار کودکانه است-1- الازهر معتقد است: ازدواج موقت حرام وهماند فحشا است-؟؟!!2- بپرسید- چه کسی  حکم مباح بودن ازدواج موقت را صادر نموده است- در شیعه مستحب است-ومستحب حتمی  حکم الهی میخواهد—از او بپرسید ایا حکم را برای دختران خودتمی پسندی ؟ زمانی که نپذیرفت به او بگوئید- درمورد دختران مسلمان نیز تقوای الهی پیشه کن------در زمان جاهلیت جناب اقای ابوسفیان از شام رسید به طائف از طائف تا مکه زیادراه ای نبود- شخصی فحشا در اختیار داشت صدا کرد وگفتبسیار خسته شدم ومیخواهم مشروب فراوان بخورم وبافحشا همبستر شوم شایدخستگی ممتد من کمی منرا راحت کند کسی داری  گفت همه رفته اند منظوربه مکه چون زمان نزدیکی حج باید باشد وکینفر مانده است که زیادجالب نیست گفت صدای اش کند- ایا کسی نبد که به ایشان بگوید اگراین کارخوب است پس دخترانهم فحشا کنید اینفحشا به مکه امدند وخیمه ای میزدند وپرچم بالای سر – تاریخ مینویسد یک فاحشه ای معروه خیمهای بزرگ داشتکه افراد به نوبت درانجا استراحت کند وجوانان باز بیرون ازخیمه درصفی طولانی میایستادند- کی به این جوانان – میداد- پدران اینجوانان –چراچون مهریه بسیار سنگین بود وپول نفقهرا  نداشتند لذامجبوربودند به سمت فحشا برونند که اسیب های بسیار زیادی- بدنبال داشتکه امروزه درغرب بخصوص امریکا بسیار وحشتناک است به راه بسیاربد دختران پسرانمیکشانند وسپس پسران دختران میکشانندکه من نامه هائی خانواده های ابرای پدرمن مریکائی-برای پدرمن مینوشتند وایشان اجازه خواندن نمیداد یکزمان مسئله شدیکی از اساتید دانشگاه درماشین سکته وفوت نمود بدنبال ایشان امدند وایشان سریع رفت ومن نامه که روی میز  بودخواندم- سرکلاش دانشگاه لندن- استادفرمودند برای این شاهزادگان سعودی سازمانهای جاسوسی مانند هلند برنامه ها خاصی داردفحشا امروزه باوجدانکه غرب مسئله جنسی به قول خوداش حل کرده است در پول سازی جزو ئه شرکت های بزگ است کاروان عربستان به مراکش  یک نمونه ان است چرا زنان خود رانمیبرنند برای انکه دهان باچفت وبند ندارند- دقیقا تامدتی که درمراکش هستند یکخانم را اجیرمیکنند-فرض کنید یک دانشجوی عرب برای تحصیل به امریکابرودرابطه انانبادختران غربی اکثرمسموم است- این نکات را اقای عمر درک نمیکردتصور میکرد که تعدد زوجات مسئله راحل میکند- اخیرا سازمان ملل متحد-به افغانستانگفته است اشراف بچه بازی را کنار بگذارندزیرا انهابرای مسافرت میخواهندپس اسلام درست فهمیده است وراحل منطقی وقابل قبول داده است 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظرات شخصی است-به نامه پر بار حضرت ایت الله العظمی مکارم شیرازی- رحمت الله- به شخصیت نادان الازهر اقای- دکتر احمد الطیب- که ایشان  یک حمله تند وزننده ای  نسبت به ازدواج موقت کرده است- نامه بسیارعالمانه وخواندنی است که درسایت- شیعه –نیوز وجود دارد- در قران خداوندمنان میفرماید- اگر میخواهید ادم مریض الاحوال را تشخیص دهید ببیند که درایات متشابهات چگونه تفسیر میکند ایات متشابهات برای اهل علم وفن معنای محکمی داردکه انرا میتواند ازان استخراج کند- مانند- این ضرب المثل- بفکرنان باش که خربزه اب است- حال برای محکمات هم-لغز میخوانند-وانرا تفسیر به رای میکنند-چقدر استدلال ایشان ابکی  بوده است- دردانشگاه شیراز سابق بودم یک دانشجوی عربستان سعودی بامن دوست شد وبحثهای زیادی داشتتیم باوجودانکه به انها گفته بودند- باعلمای شیعی  ارتباط نداشته باشید گروه ای از انانشبی کهشب شهادت یکی از ائمه سلام الله علیه بود همراه من به مسجد ولی عصر امدد وبعداز خطبه حضرت مرحوم ایتالله مجدالدین محلاتی رحمت الله با ایشان درمسجد به گفتگو پرداختند ومن برای اولین بار لبخند میلح انان رادیدم وسخت شیفته شدند وگفتندبرای  بعضی مطالب به دفتر شماخواهیم امد-یکی ازانان قبلا به من گفت هرگز متعه نگیر زیرا جناب اقای عمرفرموئنئ که این کار خران است- ئذجواب اینبود که مپگرخران هم کار حرام انجام میدهند- یک تشبیه بودن دلیل- جناب ااقیعمر چشمانشان نه قبل را شناخته بود ونه حتی وضع مدینه را ونه اینده رایکچیزی بقول بچه ها هوائی پراند-  اقای دکتر احمد الطیب – دوجمله کودکانه داردتقصیر هم ندارد- زیرا اسوه که بنام اقای عمر ساخته اند به این سادگی شکسته نمیشود که جملات ایشان بسیار کودکانه است-1- الازهر معتقد است: ازدواج موقت حرام وهماند فحشا است-؟؟!!2- بپرسید- چه کسی  حکم مباح بودن ازدواج موقت را صادر نموده است- در شیعه مستحب است-ومستحب حتمی  حکم الهی میخواهد—از او بپرسید ایا حکم را برای دختران خودتمی پسندی ؟ زمانی که نپذیرفت به او بگوئید- درمورد دختران مسلمان نیز تقوای الهی پیشه کن------در زمان جاهلیت جناب اقای ابوسفیان از شام رسید به طائف از طائف تا مکه زیادراه ای نبود- شخصی فحشا در اختیار داشت صدا کرد وگفتبسیار خسته شدم ومیخواهم مشروب فراوان بخورم وبافحشا همبستر شوم شایدخستگی ممتد من کمی منرا راحت کند کسی داری  گفت همه رفته اند منظوربه مکه چون زمان نزدیکی حج باید باشد وکینفر مانده است که زیادجالب نیست گفت صدای اش کند- ایا کسی نبد که به ایشان بگوید اگراین کارخوب است پس دخترانهم فحشا کنید اینفحشا به مکه امدند وخیمه ای میزدند وپرچم بالای سر – تاریخ مینویسد یک فاحشه ای معروه خیمهای بزرگ داشتکه افراد به نوبت درانجا استراحت کند وجوانان باز بیرون ازخیمه درصفی طولانی میایستادند- کی به این جوانان – میداد- پدران اینجوانان –چراچون مهریه بسیار سنگین بود وپول نفقهرا  نداشتند لذامجبوربودند به سمت فحشا برونند که اسیب های بسیار زیادی- بدنبال داشتکه امروزه درغرب بخصوص امریکا بسیار وحشتناک است به راه بسیاربد دختران پسرانمیکشانند وسپس پسران دختران میکشانندکه من نامه هائی خانواده های ابرای پدرمن مریکائی-برای پدرمن مینوشتند وایشان اجازه خواندن نمیداد یکزمان مسئله شدیکی از اساتید دانشگاه درماشین سکته وفوت نمود بدنبال ایشان امدند وایشان سریع رفت ومن نامه که روی میز  بودخواندم- سرکلاش دانشگاه لندن- استادفرمودند برای این شاهزادگان سعودی سازمانهای جاسوسی مانند هلند برنامه ها خاصی داردفحشا امروزه باوجدانکه غرب مسئله جنسی به قول خوداش حل کرده است در پول سازی جزو ئه شرکت های بزگ است کاروان عربستان به مراکش  یک نمونه ان است چرا زنان خود رانمیبرنند برای انکه دهان باچفت وبند ندارند- دقیقا تامدتی که درمراکش هستند یکخانم را اجیرمیکنند-فرض کنید یک دانشجوی عرب برای تحصیل به امریکابرودرابطه انانبادختران غربی اکثرمسموم است- این نکات را اقای عمر درک نمیکردتصور میکرد که تعدد زوجات مسئله راحل میکند- اخیرا سازمان ملل متحد-به افغانستانگفته است اشراف بچه بازی را کنار بگذارندزیرا انهابرای مسافرت میخواهندپس اسلام درست فهمیده است وراحل منطقی وقابل قبول داده است 

 


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-اقای- جان مکین سناتور اریزونا که تا نزدیکی کاندید جمهوری رفت ولی لدعا کرد من هرگز به این فکرنبوده ام وخلبان جنگی در ویتنام بوده ایت وقبل سرطان پوست داشته است که معالجه شده است -این بار- - به سرطان –گلی-اوبلاستو(Glioblastoma)- دچار شده است از دفتر ایشان اطلاع داشته –در روز چهارشنبه که این تومور را دارا است تشخیص بر پایه بیوپسی-نمونه برداری از تومور- که در روز جمعه انجام گرفته است- تشخیص داده شده است- این تومورهجومی ترین تومور مغزی است کهازمحل نشونمای خود به بخش دیگری سرایت نمی کند-دلیل اش مشخص نیست-خواست الهی است- این تومورارتباطی- باسرطان پوست ملاننوما((MELANOMA-ندارد- تخمین زده میشود 12390مورد امسال مورد انتظار باشد مطابق احتمالات-انجمن تومور مغزی امریکا- که ریسک ان با افزایش سن اضافه میشود- روش درمان باجراحی است- تا انجا که امکان دارند بر دارند وسپس شیمی درمانی کنند- تومور دوباره رشد میکندکمتر از یک سال- که دوباره باید جراحی کرد- دکتر برگئر متخصص جراحی اعصاب واین سرطان از دانشگاه کالیفرنیا- سان فرانسیسکو-گفته است- که تومور-به صورت جبری یک تغیرات ژنتیکی سلسله وار انجام میدهد- که باید مراقب- متاسیون ان بود( به معنای تغیرات- در شکل ویا کیفیت که یکتغیر جدیدی است که ناگهان رخ میدهد که از وضعیت نرمال خود خارج میشود) که مشخص میکندکه سرطان ممکن است که یک حساسیت خاصی به یک دارو یمشخصی دارد- که احتملا تجربه اول ان بوده است- نظریه این است- که بخاطر باز گشت ورشد این مرض سرطانی بهبودی کامل امکان ندارد-وپیشرفت معالجه بسیار کم وظعیف است—با معالجهبصورت متوسط حیات بخشی—که این معنا را القا میکند- که نصف این مریضها بیش از این مقدار حیات پیدا مکنند ونصفی کمتر ازان- وان بین دوازه تا هیجده ماه است-ولی برای ایشان احتمال چهل ماه هم داده شده است- اقای سناتوراداوارد-ئ- کندی پساز تشخیص 15 ماه زنده ماند-پسر اقای جزوف-بیدن-معاون ریاست جمهری- اقای بیو بیدن-دوسال پس از تشخیص بوده است-ما پیشرفت مطلوبی داشته ایم ولی بسیار رشد کمی داشته ایم-سی سال پیش بیش از یک درصد تا دو درصد زنده نمی ماندند-تنها بیشتر از دوسال یا سه سال نبود-ولی امروزه بیست وپنچ درصدسه سال تا پنچ سال وبیشتر زنده میمانند- علامت های ان کدام است-گرفتگی  که توسط مرض ایجاد میکند که مانند یک حمله استوقبض شدن که ایجادترس میکند—عبور سریع اشیای دیدنی- وتیرگی دید- سردرد- گاهی اوقات مشکلات درفکر کردن  وصحبت کردن-که در اقای مکین هیچکدام رخ نداد-نمیشود مشخص کرد-زمانی که اقای جان مککین با اقای جمیس –بی- کامی ریس سابق  اف-بی-ای-سئولاتی-که مطرح کرد کمی گیچ شدمشخا گفت که کار تومور بوده است-سئوال ایا ایشان بعنوان یک نمونه-جدید مرد ازمایش خاص قرار میگیرد-؟؟ اگر معیارها مشخص کند که نمونه جدیدی است  که برای تحقیقات لازم است میتواند دراین موردثبت نام کند- یکی از متخصیین گفته است درمرکزی قرار دارد که به منبع لغات وکنترول حنجره رادراختیار دارد ودراینده صحبت نمیتواند بکند- ایشان باید تازمانی کهخداوندمنان به ایشان فرصت بدهد- توبه کند  وخانم ایشان کهعکس عروسی اش ذر مجلات چاپ کرده است واورا قهرمان میداند بقول ظریفی قهرمان خرابکاری است بخصوص درخاورمیانه وبالاخص درمورد سوریه هردو حزب واقای ترامپ ازایشان بخوبی تئصیف کردهاند وکلیه سناتورهای  امریکا یا للعجب؟؟!!


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-اقای- جان مکین سناتور اریزونا که تا نزدیکی کاندید جمهوری رفت ولی لدعا کرد من هرگز به این فکرنبوده ام وخلبان جنگی در ویتنام بوده ایت وقبل سرطان پوست داشته است که معالجه شده است -این بار- - به سرطان –گلی-اوبلاستو(Glioblastoma)- دچار شده است از دفتر ایشان اطلاع داشته –در روز چهارشنبه که این تومور را دارا است تشخیص بر پایه بیوپسی-نمونه برداری از تومور- که در روز جمعه انجام گرفته است- تشخیص داده شده است- این تومورهجومی ترین تومور مغزی است کهازمحل نشونمای خود به بخش دیگری سرایت نمی کند-دلیل اش مشخص نیست-خواست الهی است- این تومورارتباطی- باسرطان پوست ملاننوما((MELANOMA-ندارد- تخمین زده میشود 12390مورد امسال مورد انتظار باشد مطابق احتمالات-انجمن تومور مغزی امریکا- که ریسک ان با افزایش سن اضافه میشود- روش درمان باجراحی است- تا انجا که امکان دارند بر دارند وسپس شیمی درمانی کنند- تومور دوباره رشد میکندکمتر از یک سال- که دوباره باید جراحی کرد- دکتر برگئر متخصص جراحی اعصاب واین سرطان از دانشگاه کالیفرنیا- سان فرانسیسکو-گفته است- که تومور-به صورت جبری یک تغیرات ژنتیکی سلسله وار انجام میدهد- که باید مراقب- متاسیون ان بود( به معنای تغیرات- در شکل ویا کیفیت که یکتغیر جدیدی است که ناگهان رخ میدهد که از وضعیت نرمال خود خارج میشود) که مشخص میکندکه سرطان ممکن است که یک حساسیت خاصی به یک دارو یمشخصی دارد- که احتملا تجربه اول ان بوده است- نظریه این است- که بخاطر باز گشت ورشد این مرض سرطانی بهبودی کامل امکان ندارد-وپیشرفت معالجه بسیار کم وظعیف است—با معالجهبصورت متوسط حیات بخشی—که این معنا را القا میکند- که نصف این مریضها بیش از این مقدار حیات پیدا مکنند ونصفی کمتر ازان- وان بین دوازه تا هیجده ماه است-ولی برای ایشان احتمال چهل ماه هم داده شده است- اقای سناتوراداوارد-ئ- کندی پساز تشخیص 15 ماه زنده ماند-پسر اقای جزوف-بیدن-معاون ریاست جمهری- اقای بیو بیدن-دوسال پس از تشخیص بوده است-ما پیشرفت مطلوبی داشته ایم ولی بسیار رشد کمی داشته ایم-سی سال پیش بیش از یک درصد تا دو درصد زنده نمی ماندند-تنها بیشتر از دوسال یا سه سال نبود-ولی امروزه بیست وپنچ درصدسه سال تا پنچ سال وبیشتر زنده میمانند- علامت های ان کدام است-گرفتگی  که توسط مرض ایجاد میکند که مانند یک حمله استوقبض شدن که ایجادترس میکند—عبور سریع اشیای دیدنی- وتیرگی دید- سردرد- گاهی اوقات مشکلات درفکر کردن  وصحبت کردن-که در اقای مکین هیچکدام رخ نداد-نمیشود مشخص کرد-زمانی که اقای جان مککین با اقای جمیس –بی- کامی ریس سابق  اف-بی-ای-سئولاتی-که مطرح کرد کمی گیچ شدمشخا گفت که کار تومور بوده است-سئوال ایا ایشان بعنوان یک نمونه-جدید مرد ازمایش خاص قرار میگیرد-؟؟ اگر معیارها مشخص کند که نمونه جدیدی است  که برای تحقیقات لازم است میتواند دراین موردثبت نام کند- یکی از متخصیین گفته است درمرکزی قرار دارد که به منبع لغات وکنترول حنجره رادراختیار دارد ودراینده صحبت نمیتواند بکند- ایشان باید تازمانی کهخداوندمنان به ایشان فرصت بدهد- توبه کند  وخانم ایشان کهعکس عروسی اش ذر مجلات چاپ کرده است واورا قهرمان میداند بقول ظریفی قهرمان خرابکاری است بخصوص درخاورمیانه وبالاخص درمورد سوریه هردو حزب واقای ترامپ ازایشان بخوبی تئصیف کردهاند وکلیه سناتورهای  امریکا یا للعجب؟؟!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- چالشی با کتاب اقای داریوش همایون – به خاطر کتابی با عنوان صد سال- کشاش با تجدد-فصل هفتم-پیوند گسستنی – دین  و-فرهنگ و-هویت—مینویسد- برای ناظران هشیار تر بیگانه ویژگی اصلی  ایرانیان بسر بردنشان درتاریخ است- انها شگفت اند که چگونه مردمی  با رویدادهای  هزار ساله وصد ساله وپنجاه چنان ساله رفتار میکنند که گوئی موضوعات روز است- بایدگفت شما یک دفعه هم به یک منبر وعظ وخطابه نرفته اید ویا طبق سنت غرب خودتان را به نادانی عمدی میزنید!! پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند که قوانین اسلامی تا روز رستاخیز به روز است- وقران میفرماید من اماده هر عصری برای تحدی ویعنی مسابقه دادن هستم که از همه ایدولوژی هابرتر هستم رنسانس اروپا بازگشت به عقب بود؟؟- امروزه درامریکا میگیوند باز گشت به دوران طلائی باید شود- غربیان ملت خودرانمی شناسند- چگونه است ملت ایران را بشناسند انهم  با خصوصیات پیچیده ویک مذهب بسیار پیچیده- که نتوانستند عمق تاریخ ایرانیان رادرک کنند اینمطلبرا حضرت ایت الله فلسفی به یکنوع جوان بازجو ساواک فرمودند که شماتاریخ رانمیدانید اییکشور وحکومت محمدرضا شاه حضرت ایت الله العظمی بروجردی رحمت الله علیه نگه داشته است- اینده را شمانگه دارید؟؟ رضا شاه هم من بعدا خواهم نوشت علما بیرون کردن-بهترین دوره غرب متعلق به زمان اندولس است-!!- اخیرا یک قتلی پلیس شهر مینی سوتا پولیس انجام داده است یک ؟؟!!- خبرگذاری  - ان- بی –سی- اولین بار این خبر داده است- وهیچ کس درانزمان درمنطقه نبوده است وتنها یک پسر که بادوچرخه ناگهان نظاهر میشود پلیس قبلا مسلم گفته بوده است که بنزد شما خواهم امد زمان رسید با به بلوک مسلما بوق زده است واین خانم بایک تی شرط سیاه وشلوار سیاه بیرون امده است وهیچگون کلتی را نمیتواسته درا ن لباس مخفی کند ودرضمن ایشان  بعدازلنکه انخانم فریاد زده است که من درامن هستم- که نشان میدهد بافاصله زیادبوده است مسلم است اگرنزدیک شده است پلیش اشاره کرده است که راجع به صدهادی که می اماده سئوال کند ولذا ایشان نزدیک شده است اگر میخواست ایشان خلع سلاح کند تنها کافی بود که پیراهم وشلوارخود را دراورد واز ماشین پیاده شده است که بازجوئی بدنی کند- خانم شهردار ان جوان استخدام کرده است  که حقایق بگوید وتلفن ان جوان هم  بیان کرده است پلیس میگوید انهادوربین راهمراه داشتند ولی باز نکردن؟؟ وما بایداز طریق خبر گذاری ان-بی-سی به حقایق دست پیدا کنیم؟؟!! یک نماینده مجلس استرالیا به امریکا امده است- ایشان میفرماید- درامریکا پنج نوع پلیس است- که متاسفانه نمیشود از انها بازجوئی کرد؟؟ این یعنی دمکراسی – یعنی حقوق بشر ویعنی مردم سالاری-من دقت کردم درفامیل این خانمکه بایدمتغلق به اروپای شرقی ومثلا روسیه غیره باشد وبا کلمه –روس- شروع میشود اینهم یبک بازی جدیدی است برای سرپوش گذاشتن- مسائل سیاسی داخل امریکا که کم کم دارد ریشه میزند وعمیقتر میشود-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- باتسلیت به عظمتی که غیر قابل وصف وتوصیف است- امام صادق علیه السلام- در یکی از ادوارطوفانی ترین تاریخ اسلام- که هیچگونه کنترول ویا مدیریت نمی توانکرد وهمه اهرمها در دست اهریمنانی چون  منصور دوانقی  که پس از جناب عثمان بیشترین توجه به ثروت  داشته است وبه مراتب بدتراز عثمان حیله گر وحقه باز وخون خوار بوده است که حتی حاضر به تحمل یکفرد شیعه نبوده است وستون هائی از سر شیعیان در ساخت کاخ خود ساخته است- وچونپس از حادثه عاشورا مسلمانان نسبت به اهلبیت توجه پیدا کردند ودلسوزی نسبت به ان حضرات گرامی زیاد شد مستکبرین شیطان صفت را ه های دیگری را انتخاب کردند مثلا دیوانهای مامور کنند که خانه حضرت مام صادق علیه السلام درمدینه ر اتش بزندبعد از واقعه عاشورا یک درس مهمی مسلمانان ازان واقعه مولمه یاد گرفتند که با مستکبرینی که حرف حساب  را اعتنائی نمیکنند ودرجواب با شمشیر وشکنجه وتبعید پاسخ میدهند  تنهاراه مبارزه مسلحانه است- ولذا مقاومت شروع شد ومستکبرین انرا از چشم اهلبیت مکرم پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم میدیدند گرچه به ظاهر  روی خوش به امام نشان میدادند لی شیعیان بالقب رافضی یعنی منحرفوخرابکار وغیره سرکوب میکردند وچون علم منتشر شده ورفتار ملکوتی جاذبیت پیدامیکرد برای جلوگیری از ان  امام معصوم را هدف قرار میدادند تا شاید وضع تغیر کند- وستون های سلطنت انان پابرجا بماند درحالیکه نتجه عکس میداد-امام در بستر ی که سرانجام به مرگ ایشان منتهی شد که بیهوش شوده بودند وزمانی که به هوش امدند- فرمودند به حسبن علی بن علی بن الحسین بن علی ابطالب صلواته الله علیهم اجمعین- معروف به- افطس-هفتاد سکه وهمچنین به افراد دیگر هم مقداری طلا بدهید همه تعجب رکردند چون افطس درسن کمتراز بیست سالگی برروی امام صلواته الله علیه خنجر کشیده بود- امام درجواب فرمودند-میخواهید من از ان کسانی که خدا ایشان را رابه صله رحم کردن ستایش نموده نباشم- که خداوند منان- به ان امر فرمودند-یعنی صله رحم را انجام میدهند- واز خدا یشان میترسند واز محاسبه بدفرجام بیمناک هستند درضمن طعنهای به منصور عباسی هم بود حضرت صلواته الله علیه واله والسلم بهسالمه فرمودند—ای سالمه به درستی که حق تعالی بهشت را خلق کرد وانرا خوشبو گردانید وبوی مطبوع ان  از فاصله ای به مسافت دوهزارسال به مشام میرسد وبوی انرا کسی که عاق  والدین شده وکسی که ارتباط خود را با خویشاوندان ورحم خود قطع نوده نمی شوند- ودر نمی یابند- پانزده معصوم علیهم سلام الله پئذان ومادر امت وبشریت هستند—وقبل از رحلت جانسور شان فرمودند شفلعت ما به کسی که نماز راسبک میشمارد نمیرسد- چند حدیت از ان امام همام-امام اسلام الله علیه- در تفسیر ایه –الا من اتی الله  بقلب سلیم—مگر کسی که دلی سالم به سوی خدا بیاورد-فرمودند-  دل سالم دلی است که پروردگارش راغ دیدار کند- درحالی که احدی جز او در خود نداشته باشد وهر دلی که  ذران شرک یا شک باشد منحط است—لقمان به پسراش گفت-ای پسرم- هرچیز نشانه ای دارد- که بدان شناخته میشود- وبر اساس ان گواهی میگردد وشناخته میشود- دانشمند نیز سه نشانه دارد- اول شناخت خداوند منان-دوم انچه خدا منان دوست دارد-سوم انچه خداوندمنان دوست ندارد که امام علیه السلام دربسط تمام وکمال هستند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-معنویت چیست؟- نظریات شخصی است- بهترین تعریف  و-واقعیت معنویت- ان طنابی است که از چاه تاریکی ها انسان را به بیرون میاورد وبه روشنائی میرساند این معنویت دونوع است- یا عقلانی است- یا ربوبیتی است- در مثال عقلانی- ئفردی مثلا درگذشته داروساز میشود از طریق گیاهان- به کمالاتی دست پیدا میکند- این فرد بدنبال- شناخت گیاهان داروئی برمی اید این خصوصیات چگونه دراین گیاه بوجود امده است- وچه خصوصیات دیگری دارد ودر ضمن چگونه شد که داروساز شد چه عواملی  دست اندر کاربود این امر منجر میشود به عرفان گیاه وعوامل سازنده شخصیت ان فرد وانگیزهای ان فرد درجهت تکامل ان گام میزند- در ربویتی – این نفش را خداوندمنان عمل میکند من از انگلستان به شیراز امدم نظریات خودم باحضرت ایت الله العظمی علی محمد دستغیب رحمت الله علیه درمیان میگذاشتم- ایشان فرمودند شما متوجه نیستید دارید با صفت -ثابت -الهی بالا میاید- پس پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- نمام مبارک ایشان دراسمان –احمد ودر روی زمین محمود ودرقران ونام رسمی ایشان محمد هست پس بایاحامد- یامحمود بالا می اید-  بسیاری معنویت دارند وبه عرفان هم رسیده اند- خود نمیفهمند – که مسائلی برای فرد حل شده است وسئوالاتی  برای فرد مطرح است که میخواهد انهارا حل کند وتنها طریق ان یا عقل است ویاوحی است که مسلما وحی فراتراز عقل است ودقیقتر لست وکارامدتر – ومنبع حل مسائل خداوندمنان است حال حل مسائل در دین باشد ویا ازطریق فرقان به انسان برسد که عرفا معتقفدهستند به یکی ازصفات الهی باید متصل شد-تنوع است ولی تناقض نیست فرد تصور میکند چون بادیگری اختلاف دارد درای تناقض درمعنویت وعرفان است ایامربه خاطربینهایت بودن صفات الهی است وطرق های مختلف عقلانی است- فرا دینی نیست جزو دین است ولی بدیع است  ممکن است فردی درقبل از صفت یا ثابت به نحوی دیگر سود جسته است ومن به نحوی دیگری

 


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0