سفارش تبلیغ
صبا

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- لطفا به سایت حضرت اقای دکتر جعفر قادری رحمت الله علیه نماینده محترم شیراز سری بزنید تا متوجه شوید چقدر رسانه های غربی دروغ میگویند- وسری هم به سایت حضرت اقای دکتر غلام علی حداد عادل رحمت الله بزنید بفهمید که در شعر جدید ایشان کجا به روز هستیم-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- لطفا به سایت حضرت اقای دکتر جعفر قادری رحمت الله علیه نماینده محترم شیراز سری بزنید تا متوجه شوید چقدر رسانه های غربی دروغ میگویند- وسری هم به سایت حضرت اقای دکتر غلام علی حداد عادل رحمت الله بزنید بفهمید که در شعر جدید ایشان کجا به روز هستیم-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- درهرچیز تعمق میکنم  به خداوند منان میرسم- کلیب بساز؟درهرچیز نگاه میکنم- قانون مند است –کلیب بساز- اخلاق از صفات الهی نشات میگیرد- کلیب بساز؟خداوند منان درحجاب کاریز مائی است کلیب بساز؟ زن درحجاب کاریزمائی به تقدس میرسد- کلیب  بساز؟ انسان بیش از هوا بهمعنویت همرارکننده نیاز دارد –کلیب بساز- پاستیل و ورسای غرب  خواهد کرد – کلیب بساز ؟ مسلمانان زن ومرد درانجا رژه خواهند رفت کلیب بساز- غرب برای خود هم عامل مرگ راقوی تر از عامل حیات میسازد – کلیب  بساز- کلیب  بساز- - انجیل وحشت را مقدس جلوه میدهد وحیا ت بخش – کلیب بساز-کلیب بساز – کلیب بساز- کلیب – کلیب- کلیب-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-اخیرا اقای محمد رضا نیکفرکتابی نوشته است که مطابق میل سیاست های جنایت کار غرب که خود اساتید غرب چنین نظریه را ندارند وبشدت رد میکنند- اسلام صدر را یک اسلام خشونت زا وخداوند منان را یک منتقم اعوذبالله بودن دلیل ویا باقدرت کم که باخشونت میخواهد دین خودرا حاکم کند—قبلا چند نکته بیان کنم خداوندمنان عقل سنگنین ای به انسان داده است- لطف شدیدی هم به انسان کرده است ومیکند تنها عاملی گاهی کمبود است حکمت است که به نفع او است-هرگز شرافت وکمال وابروی اورا خدشه دار نمیکند بلکه بیشتر میکند-  وهرجا سخت گیری کرده است لازم است چون خداودمنان اولا عادل است جهنم هم بر اساس عدل است گرچه درک اش  کمی مطالعه میخواهد- در روایت است که شخصی اسب بسیار زیبا وگرانقیمت داشت اگر درست درذهن من حدیث باشد که نزدیک به این مضمون است وانرا منزل دوست اش به گیره روی دیوار بسته بود ویک توبره- به گردن ان اسب بسته بود که یونجه مثلا بخورد از خانه ان دوست بیرون امد دیدی فردی گردن اسب را نوازش میکند وخواست طناب توبره خواست جابه جا کند اسب یک صورت به اوزد زیرا تصور میکرد کهمیخواهد توبره بردارد واوهم یک سیلی به صورت اسب زد ویک لگد به پای اسب  ایشان فریادزد میخواهی اسب رابدزدی او گفت نه میخواست طناب را جای اش رابهتر کنم ولی شما به هرقیمت این اسب را به من بفروش تاز ان انتقام بگیرم واورادربیا بان بدون اب وعلف رها کنم تا   بمیرد- ایشان خدمت پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم امد وجریان گفت حضرت پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند دیگر با این اسب درشهربیرون نیا واگر ان اسب ان فرد رالعنت کند کار ساز خواهد بود ولن مرد سرانجام بخاطر همین خشونت ها جهنمی خواهد شد- اتفاقا مذهب عاملی ب.ده است که جنایت های غیر مذهبی هارا کم میکرده است در کشورسوئد وایکنیک ها انها  عادت داشتند درسرما همیشه کباب بخورند وانهم درروی میله چوبی که بردو پایه قرارداشت سرخ میکردند یک گوساله  بدرستی تاب میدادند فردی که ان چوب را میچرخاند زمانی که دستاش میسوخت خودرا کنار میکشید میکشتند ویا میخواست  کمی از گوشت ازمایش کند ویاا حیاناگرسنه بودکمی از ان را میخورد میکشتند چون قبلا ز خان این کاررا کرده است ویا از هرفردی خان میخواست رابطه جنسی با اوداشته باشد امتناع میکرد میکشتند خلاصه هردستوری داده میشد ویا سنتی اندکی رعایت میشد میکشتند با امدن مسیحیت کم کم این سنت ها کم شد کشتار درزمان قاجار یک صدم کشتاردراورپا نیست واصل جنگهادرکشورهای اسلام  اغلب ان  برا ی چپاول نبوده است بلکه برای مذهب  بوده است درحالیکه درسکولار برای چپاول بوده است لذا حضرات چهارده معصوم علیه السلام جز دین اسلام انهم از نوع شیعیی را دین نمی شناسند ودین تحریف شده میدانند وتمکام پیامبران صلواته الله علیهم اجمعین چنین بودند تعداد کشتکان حضرات موسی علیه السلام ویا هارون علیه السلام ویوسف عیله السلام وعیسی علیه السلام چند نفر هستند وانان همگی ضدخشونت بودند ولی گاهی برای ضدخشونت بودن بایدخشونت  بخرج داد –همیشه زمانی که مردم برعلیه مستکبران وابسته به غرب که جنایت میکردند میخواستند دست به اقدام بزنند همین غربیان مداوم میگفتند خشونت بدرد نمی خورد وخشونت – خشونت میاورد وکشتار زیاد وبدون نتجه  فرهنگ رجلو ببرید- وخواهید که همه چیز مطابق میل شما میشود ونمیشدکه مروزه دربحرین و یمن وسوریه هم چنین میگویند ولی از اشک سربازان متجاو.ز خودشان در قلمروی ایران شب ها خواب ندارند شما هم بافرهنگ جلو ببرید!!در زمان انقلاب روزنامه های ایرا ن نوشتند که امریکائی ها گفتند که فرح پهلوی هر روز مداوم به سفارت امریکا زنگ میزند- من چه کنم وانها گفتند هر روشی وجود اشت ما گفتیم ودیگر روشی بلد نیستیم یعنی همان ها را ادامه دهیدیعنی زندان وکشتار را زیادتر کنید چقدر پلیدی میخواهد کسی بخواهدانرا وارونه کهندمحمدرضا شاه تمام کارهای اش از علما ی ایران گرفته بوده است- حتی کشتن علما طبق دستور علما بوده است ؟؟ وشما در وز قیامت جواب سنگینی به شماخواهند دادکه چه عقل وعلمی به شماخداوندمنان داده است!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-اخیرا اقای محمد رضا نیکفرکتابی نوشته است که مطابق میل سیاست های جنایت کار غرب که خود اساتید غرب چنین نظریه را ندارند وبشدت رد میکنند- اسلام صدر را یک اسلام خشونت زا وخداوند منان را یک منتقم اعوذبالله بودن دلیل ویا باقدرت کم که باخشونت میخواهد دین خودرا حاکم کند—قبلا چند نکته بیان کنم خداوندمنان عقل سنگنین ای به انسان داده است- لطف شدیدی هم به انسان کرده است ومیکند تنها عاملی گاهی کمبود است حکمت است که به نفع او است-هرگز شرافت وکمال وابروی اورا خدشه دار نمیکند بلکه بیشتر میکند-  وهرجا سخت گیری کرده است لازم است چون خداودمنان اولا عادل است جهنم هم بر اساس عدل است گرچه درک اش  کمی مطالعه میخواهد- در روایت است که شخصی اسب بسیار زیبا وگرانقیمت داشت اگر درست درذهن من حدیث باشد که نزدیک به این مضمون است وانرا منزل دوست اش به گیره روی دیوار بسته بود ویک توبره- به گردن ان اسب بسته بود که یونجه مثلا بخورد از خانه ان دوست بیرون امد دیدی فردی گردن اسب را نوازش میکند وخواست طناب توبره خواست جابه جا کند اسب یک صورت به اوزد زیرا تصور میکرد کهمیخواهد توبره بردارد واوهم یک سیلی به صورت اسب زد ویک لگد به پای اسب  ایشان فریادزد میخواهی اسب رابدزدی او گفت نه میخواست طناب را جای اش رابهتر کنم ولی شما به هرقیمت این اسب را به من بفروش تاز ان انتقام بگیرم واورادربیا بان بدون اب وعلف رها کنم تا   بمیرد- ایشان خدمت پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم امد وجریان گفت حضرت پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند دیگر با این اسب درشهربیرون نیا واگر ان اسب ان فرد رالعنت کند کار ساز خواهد بود ولن مرد سرانجام بخاطر همین خشونت ها جهنمی خواهد شد- اتفاقا مذهب عاملی ب.ده است که جنایت های غیر مذهبی هارا کم میکرده است در کشورسوئد وایکنیک ها انها  عادت داشتند درسرما همیشه کباب بخورند وانهم درروی میله چوبی که بردو پایه قرارداشت سرخ میکردند یک گوساله  بدرستی تاب میدادند فردی که ان چوب را میچرخاند زمانی که دستاش میسوخت خودرا کنار میکشید میکشتند ویا میخواست  کمی از گوشت ازمایش کند ویاا حیاناگرسنه بودکمی از ان را میخورد میکشتند چون قبلا ز خان این کاررا کرده است ویا از هرفردی خان میخواست رابطه جنسی با اوداشته باشد امتناع میکرد میکشتند خلاصه هردستوری داده میشد ویا سنتی اندکی رعایت میشد میکشتند با امدن مسیحیت کم کم این سنت ها کم شد کشتار درزمان قاجار یک صدم کشتاردراورپا نیست واصل جنگهادرکشورهای اسلام  اغلب ان  برا ی چپاول نبوده است بلکه برای مذهب  بوده است درحالیکه درسکولار برای چپاول بوده است لذا حضرات چهارده معصوم علیه السلام جز دین اسلام انهم از نوع شیعیی را دین نمی شناسند ودین تحریف شده میدانند وتمکام پیامبران صلواته الله علیهم اجمعین چنین بودند تعداد کشتکان حضرات موسی علیه السلام ویا هارون علیه السلام ویوسف عیله السلام وعیسی علیه السلام چند نفر هستند وانان همگی ضدخشونت بودند ولی گاهی برای ضدخشونت بودن بایدخشونت  بخرج داد –همیشه زمانی که مردم برعلیه مستکبران وابسته به غرب که جنایت میکردند میخواستند دست به اقدام بزنند همین غربیان مداوم میگفتند خشونت بدرد نمی خورد وخشونت – خشونت میاورد وکشتار زیاد وبدون نتجه  فرهنگ رجلو ببرید- وخواهید که همه چیز مطابق میل شما میشود ونمیشدکه مروزه دربحرین و یمن وسوریه هم چنین میگویند ولی از اشک سربازان متجاو.ز خودشان در قلمروی ایران شب ها خواب ندارند شما هم بافرهنگ جلو ببرید!!در زمان انقلاب روزنامه های ایرا ن نوشتند که امریکائی ها گفتند که فرح پهلوی هر روز مداوم به سفارت امریکا زنگ میزند- من چه کنم وانها گفتند هر روشی وجود اشت ما گفتیم ودیگر روشی بلد نیستیم یعنی همان ها را ادامه دهیدیعنی زندان وکشتار را زیادتر کنید چقدر پلیدی میخواهد کسی بخواهدانرا وارونه کهندمحمدرضا شاه تمام کارهای اش از علما ی ایران گرفته بوده است- حتی کشتن علما طبق دستور علما بوده است ؟؟ وشما در وز قیامت جواب سنگینی به شماخواهند دادکه چه عقل وعلمی به شماخداوندمنان داده است!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-چهره تان راتغیر دهید!! زمانی که بقول شما انسان  ها از کوچکترین اصلاحات نا امید شدند وخداوند منان هم اجازه انقلاب بدهد- انقلاب میشود  زمانی که شرایط مانند ان باشد-که قطاری از ریل خارج شده است وبه سمت دره- درحال حرکت است- باز گشت ان به ریل سربلائی وسرپاینینی دارد وشرایط رسیدن به ریل هم به دست نداز هائی که از خارج ویاداخل تعبیه میشود بستگی دارد  لذا درای اصلاحات هم هست ولی در روی ریل اگر از خارج وداخل دست انداز نداشته باشد درحال تکامل هم میباشد ولی سرعت یکنواخت روبه پیشرفت دارد ولی اگر دست انداز داشته باشد اصلاحات هم دارد- سی وهفت  سال پیش وضع جهان بهتربود یا اکنون وحال؟؟!! چند انقلاب صحنه را با شکست ترک کردند وریل عوض کردند وخود شما دراین سی وهفت سال چه میزان درتغیرملت ایران بهنفع خودتان موفق بودید پس سی وهفت سال دیگرهم چنین خواهیدبود!! جنگ –جنگ تا پیروزی که همیشه ادامه دارد درابعادی به پیروزی رسیده است وطیف نوراش بیشتر از دیدچشم شما است!! ودربعضی ابعاد درمیانه راه است- شماهمبیادطبق فرمول خودتان یاتغیر کنید ویاشمارا تغیر میدهد واین بعید نیست حوصله میخواهد- شماهم به خون تازه و.بدست اوردن کارت های اعتبار نیازمند هستید- که این که میفرماید مانقد میکینم وراه حل نمیدهیم شما یک سایت- نماینده دات کام درست کنید ونماینده ای هم انتخاب کنیدکه هم نقد کند وهم راحل نشان دهد که هدف نهائی شما این است-!! وبر ای خودتان هم چنین بکنید-دم از دمکراتیک زدید ولی هیچ میز گردی کگه نظریات مختلف دران  جمع شود ارائه ندادید- شماهم  شورای خبرگان  ومجمع تشخیص مصلحت- وخبرگان رهبری دارید ولی رو نمی کنید نظر این است بادمکراتیک این سه شورای استراتژیک را قیجی کنید واز طریق  اله وناله وشکایت غربی وشرقی وعکس ها داخل کشور تشخیص مصلحت وراه وچاره ونقد واحیانا راه حل نشان دهید وخداوندمنان را فراموش کردید بادم تان گپردو میشکنید که حداقل شغلی مناسب بدست اورید وروزگار میگذارنید؟؟!!

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- بخش دوم – اقای بنی صدر- ایشان اول فرمودند- که شاه کودتا نکرد – جناب اقای دکتر مصدق و جناب اقای کاشانی کودتا کردند زیرا تنفیذ کردن بهمعنای ساده یعنی قبول کردن نخست وزیر با پادشاه است وچناچه نپذیرد ان جناب  نخست وزیر نمیشود- اینمطلب از شاهکاری ایشان است؟؟ اولا شاه  یک فرد تشریفااتی است مانند ملکه انگلستان تنفیذ هم یکامر تشریفاتی است که  پادشاده حقندارد انتخاب مجلس ودولت را رد کند زیرا شاه مسئولیت ندارد ومسولیت پذیر نیست  از شاه نمیشود سیم وجیم کرد وی را استیضاح کرد اگر شاه مصون از سئوال وجواب است وهرکاری که بخواهد انجام دهد- این عینا دیکتاتوری است که خودایشان انجا که بنفع ایاشان است میفرمیاند هدف لانقلاب مشروطیت محدود کردن قدرت پادشاه ورعایت قانون است یعنی  ولایت فقیه جای پادشاه است؟؟ وباید طبق قانون اساس محدود شود اولا ولایت فقیه جای پادشاه نیت درحقیقت جای خداوندمنان ات وجای امام زمان علیه  السلام است  ایشان خود را اسلام شناس مبرز وقهار میداند مسئله بخوبی برای ایشان روشن است!!- دوم ایشان فرمودند که  بمب گذاری محل حزب جمهوری اسلامی کار سپاه بوده است؟؟ دلیل ان این است این کار درداخل توسط افراد ایرانی انجام شده است- وایاشن از ریس ستاد ارتش سئوال کردن که این کار چه کسی بوده است؟؟ ایشان فرمودندیک بمب گذاری مهندسی بوده است یعنی پیچیده است وکار ارتش نبوده است؟؟!! پس کار سپاه بوده است؟؟؟ دلائلی بسیارابکی هم اوردند من این مطلب را باز کنم- بمب گذاری مهندسی شده  به این معنی است که دینامیت های کوچک را به هراندازه که بخواهند مثلا هفتصد کیلو به اصطلاح سری میکنند این دینامیت ها میتواندبخش بخش باشد وهربخشی بر اساس یکبرنامه عمل کند که اصطلاحا میگویند کلید وفیوز دارد ودربعلت داشتن چاشنی های  الکتریکی ویا الکترنویکی وامروزه لیزری این بسته  هاتوسط برق منفجر میشوند حتمادید که ساختمان برزک وچندین طبقه  تخریب میکند این ساختمانها یک بمب مثلا هفتصد کیلویئ ندارد- تعدا دینامیت  های کوچک است که سری شده یابه اصطلاح مهندسی شده است وبه بعضی از انها که زیر پل قرار میدهند انبار دینامیت گفته میشود در داخل تونل از همین روش استفاده میشود ود رجادسازی برای تخریب صخره ها استفاده میشود نکته ای را بگویم قبلا درایران درجاده سازی از دینامیت های با حساسیت سه وچهار ا ستفاه میشد این دینامیت ها در اثر حرارات افتاب منفجر نمیشدند ویا ضربه جعبه انهابخورد منفجر نمیشدند بعداز انقلاب از دینامیت های باحسایت ده استفاده شده است کهضخره میگذاشتند دراثر حرارت افتاب منفجر میشدندکه بیشتر انها برادران افغانی ما بودند ویا انکه کلید جعبه گم میکردند با ضربه زدن به قفل جعبه انها منفجر میشدند دریکی از روزنامه افغانی نویسنده فرمودند قصد عمدی درکار است؟؟ تا عدد  حساسیت پانزده را من شنیده ام اولین بار این دینامیت توسط  ارتش نازی درست شد ارتش نازی یک مین هائی توسط این دینامیت ها ساخت وانهارا کنار جاده در دل کوه قرامیداد ویا انکا روی ان یک پوستر فربینده میزد ویانکه یک تابلو راهنمایی بودکه پشت ان این مین قرارداشت ویا صندق های اسلحه جا میگداشتد وبا کوچکترین ضربه منفجر میشد این مین ها به صدای خاصی عکس العملی نشان میدادند تانگ مهمات اش درداخل برجک قراردارد که غالبا لوله تانک به جلو است به نحوی انرا تنظیم می کردند که به محض انکه تانک درمقابل این مین قر ار میگرفت که بین ته برجک واول موتور واقع میشد منفجر میشد وبر جک را سوراخ میکرد ومهمات داخل برجک منفجر میکرد واین مین بعد پیشرفت های زیادی کردکه امواج میفرستد درتکمیل فاصله شناسی وبه جا منفجر میشود- اگرفرض کنیم در ساختمان جمهوری  از طریق مهندسی شده باشد که جناب ریس ستاد فرموده است؟؟ هرگر نمیتواند در داخل سالن باشد مشخص میشد ودرضمن سالن من انرادیبده بودم مداوم جلسه داشت وزمان زیادی میبرد لاجرم باید درپشت بام باشد ودر پست سالن کار شده باشد برفرض که تعدادی از اوعوامل سپاه باشد ولی افراد یگر هم بودند ومردم مدوام از کتاب خانه وجائی روزنماه میگذاشتند ودیگر افراد که سرکار باانجا داشتند- پنهان نمی ماند وبه نظر حقیرر امکانش بعید است اگر این بمب مهندسی شده داخل وانتی بود وکامیونی یک محل از اعراب راداشت ولی یکی ازنمانیدگان محترم فرمودند زمانی افرادجلسه باشوق شروع کرد به ابراز احساسات ودست زدن بر ای بیانات حضرا دکتر ایت الله شهید بهشتی رحمت الله علیه میز کنار دست ایشان منفجر شد ومن سرم کنار کشیدم که تیکه چوب به سرم نخورد وسقف باصدای مهبیی شعله اتش ازدرون منتشر شد پس بمب درداخل سالن بود هاستواین کار بسیار ساده است امدند درکشوی میز یکی از مین ها کارگذاشتند ودراطراف ساختمان درچهار گوشه  ان میزهائی کوچکی بوده است که داخل ان ازاین مین ها بوده است باحساسیت بالا  درکنار بلندگو وهیچکس ملتفت نمیشد داخل انه میز چه خبر است زیرا افراد نظامی واردنبودند وبفکر شان هم نمیرسید با صدای دست زدن این مین ها منفجر شده است ومیتواند مثلا دراحل یک پگچلدان از دینامیت های حساسکار گذاشته شودویداخل کیفهای خاصی که انهم بعد منفجر شوند واین یمنها دیوار فر ریختند وحتی سقف تیکه .پاره کردند با اطلاع موجود بود تعدادزیادی  از نیروی هوائی  طرفدار شاه بودند وهواپیما جنگی رابه عراق بردند- تعدادی درنیروی دریائی بودند به نفع عراق جاسوسی میکردندواسلحه به ایران وارد میکردند  درجبهه بعضی استوارهای ارتش درمقام دیده بانی به نفع عراق کار میکردند که پس مدتی کشف میشد وقتیکه به انها میپگفتندبرای غذا به پایئن بیاید فحش میداند که مرابیچاره کردید فلان وفلان وبه سمت عراق  فرار میکردند که الحمدالله یکی از پیچیده ترین انهارا روزاول جبهه کشف کردم- کامینوی که به ظاهر بستی حمل ونقل میکرد توسط نیروی ها امنیتی که کنار یک کوچه نزدیک میدان سپه  ها کرده بودندکه درحدود هفتصد کیلو مواد منفجر مهندسی در داخل اش تعبیه شده بود کهمیخواستند اول بفهمند این سردخانه لورفته یانرفته وسپس با تاکیتک مشخص انرا به کنار ساختمن مخابرات تهران بر ساند ومنفجر کنند وجز کار ارتش کار کسی دیگر ی نمیتواندباشد واز پیشرفته ترین سیستم فیوز  بر خورد بوده است که قبلا درایران نبوده است این سئوال چرا این زمان شد معلوم است دستور از خارج است-

 


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5   >>   >