سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- برگرفته از ازعارف زنده دل حضرا ایالله العظمی اصر مکارم ازمنبع مجله منجی شماره 44 -نه مثل ما ناچیز بقول شیرازی ها کته مرده- درابدان بودم خانم سریدار خوابگاه دبیران درسه راه احمدی ابادان که سختمان مقابل یک تاجرعرب بود که برنامه عروسی زن چهارم خود که فارسیبود درحال اماده سازیبودن ایشان گفت من نمی دانم چرا مردان عرب این قدر با روح ومردان ایرانی این قدربیروح هستند- عارفی میفرمود که صبح در مقابل اینه به ایستذ وبگو تو در روز گذشته چنین کردی حال ازخدواند من معذرت بخواه وبگو من شمار مانند اینفرد دراینده ببینم وهم چیز امام ا لزمان ماند اینفرد دراینه ببینم ومن دیگر اشتباهای اینفرد دراینه رانخواهم کرد- وخداوند ا تو شادی رارزق من کن وغم مقدس رابخصوص برای امام الزمان علیه السلام وخلق درمن بریز وانرا حل کن وتمام قدم درحهت خی باشد وشادی افرین باشد وشکنی بزن که طرح تصویب شد وبیرون در جایبلندی خدواندسپاس فراوان بگو کمه درتحالحفظ شما حرکت میکنم وبه تمامخرا که براب من امروز درنظ گرفتی بدظستمیاورم و شب باسری راحت وشاد بخواب میروم وباز وبشکن بزن که طرح تصویب شد ولاحول ولا قوت الا بالله بگو ودرجیب خود پولی کنار بگذار به اولین فقیربده وبامیدتو بگو وبسم الارحمن الرحیم بگو خارج شودوکوجکترین شکی نکن- ایشان فرمودند که امام کاظم علیه السلام می فرمیاد کسی هروز به حساب خویشتن نرسیده از مانیست ولی چنین کسی که به حساب خود میرسد وعمل میکند مقام اش از شهید کمتر نیست-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- درزمان قدیم بخصوص درغرب ودراروپا تحصیل کرده وباتجرب ها غالبا کارمند دولت بودن- وتوده مردم بیسواد ویاکم سوادبودند به راحتی حکومت میتواستند سواربرگرده انها شوند وانهارافریب دهند که قران نام انرافتنه گذاشته است-شبه استدلالی هم داشتند- بهراحتی موج ایجاد میکردند ویابرموج سوار میشدند متاسفانه بعداز صفویان درایران حکومت های شیعی- فسادانها بیش از سازندگی انهابود وبتدریج به سمت افول حرکت کردندگرچه یک جریان از پایئن به بالا ممتاز شروع شد-اینجا استحضرت عظمت ایت الله العظمی زعیم شیعه درایران حضرت حسین بروجردی رحمت الله علیه فرمودندمن دل وجرئت حضرت معمار انقلاب ایران ان عظمت رحمته الله علیه را ندارم- ولی امروزه تعدادتحصیل کرده های ازاد چندین برابر کارمندان دولت است که بهانها افکار عمومی گفته میشود ودیگر بهراحتی نمیتوانشترسواری کرد یادرروی شتر ودولاشد که دیده نشود-هرچقدر رسانه های بخرند ویا دورغ پراکنی کنند عد ه ای متوجه میشوند وازادی انسانی را که درجهت مثبت است دیگرنمیتوان بهاین راحتی سرکوب کرد وجناچه مایل باشندهزینه گزافی پرداخت میکنند وسرانجام چیزی عایدانها نمیشود- یک فیلم امریکا پخش کرد که من وسط ان فیلم رسیدم-قصه این است دانشجویان یک شهر یک رستوران درسطح امریکا کوچک محسوب میشود خریده بودند ویک کلوب درست کرده بودند- که دانشجویان ان دانشگاه ودیگردانشگاه بخصوص دانشجویان خارجی درانجا حمع شوند شام ورقص بحث هایخاص بصورد گردهمائی وبعد نطریان گرو هارابگیرند وبه بهترین جایزه بدهند ودرهمه چیز این کلوب نظربدهد مثلا غذا طریقه خدمت رسانی وغیره حتی تزیننات وغیره مداوم از افراددراین باره سوائل میکردند وهرکس هممیتوانست با اعلام قبلی یک مهمان بیاورد بشرطی که جا باشد درهیت ریسه یک دانشجو عربستان سعودی – بودوایشان یک شاهزاده رادعوت کرد زیرا بنظراو بسیارروشنفکر است اتفاقاان روز -روزتولد ایشان بود یک کیک کوچک برای ایشان درنظر گرفتند یک ترانه عربی که مسائل اجتماعی راهم مطرح میکرد اجراشد-کیک از دانشجویان هیت ریسه درمسافرت بود وامد یک دختردانشجوکه جز هیت ریسه بوده است وان روز مسئول اجرابوده است ایشان رابه حیاط برد وگفت اینمرد راعرب راچراوردی ؟؟ ایاشن گفت اولا بهانتخاب فلان دانشجوی عربوده است ودرثانی شاهزاه است وروشنفکر است وقول کمک مالی هم داده است وبسیارفردساکت خندانی است  ان جوان – بهان دختر خانم گفت خبرنگاران را چکار میکنی؟ ایاشن جواب داد خبرنگاران دوست خودمان را دعوت کردیم ودرضمن جریانرا گفتیم- ان زمان تعدا دزیادی از شاهزادگان درباری سعودی وثروتمندان درامریکا لندن هلند وپاریس وایتالیا منزل داشتندبخصوصدرتابستان درغرب سپری میکردند- وکم کم مسائلی شروع شد خیلفه قبلی عربستان عبدالله برای جراحی به نیویورک رفت- ایشان فهمیده بود که تاریخ دارد ورق میخورد- ژست صلح طلبی گرفت درنیویورک خانم های ایشان ودختران ایشان مداوم به بیمارستان زنگ میزدند- که احوال یشان بپرسند یکی از دکتر گفت یکخانم شما اینجا باشد تا اطمینان قلب پیدا کند- ایشان فرمودند ازترس خبرنگاران انها به اینجا نمیایند جناب دکتر فرمودند ماترتیبی میدهیم که خبرنگارن متوجه نشود ومزاحم نشوند ومدتی یکی از خانم بادختراش انجا بود صدام گفته بودتبلیغات ایران راخفه کنید سوکت کردند وخوداش دروغ های مداوم بیان میکردندکه مثلا کعبهرابهقم ببرند مردحسابی یککعبه درقم میسازند قبر امامحسین علیه السلام رابهایران میبررند وقبر هارون الرشید خراب کردند اتفاقا نتجه عکس داد-حال ااقی محمدبن سلمان موردتائید غرب است ولی شاهزادگان جرئیت نمیکنند که برونند کشتی خریدند که درساحل باشند- این وضعی است که بن سلمان درست کرده است مداوم دم از صلح میزند چندساعت بعد جنگ مخوفی راشروع میکند واین پیامان شکنی حتی درنزد عرب جاهلی بسیار مضموم وزشت بود ودردنیا امروز چنین است یکصد یک ملیون دلار امروز فاش شد که جریمه اختلاس اقایان است اینبرای زشت کردن سیما ی وشخصیت افراد است وایشان به بهانه اینکه پول نیازدارد نیست ودرغرب مردم میگویند   شخصیت انها زشت نکنید درست مانند محمدرضا شاه وصدام کهافرادزیردست خود را زشت کرد—ادامه دارد


بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- درزمان قدیم بخصوص درغرب ودر

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- درزمان قدیم بخصوص درغرب ودراروپا تحصیل کرده وباتجرب ها غالبا کارمند دولت بودن- وتوده مردم بیسواد ویاکم سوادبودند به راحتی حکومت میتواستند سواربرگرده انها شوند وانهارافریب دهند که قران نام انرافتنه گذاشته است-شبه استدلالی هم داشتند- بهراحتی موج ایجاد میکردند ویابرموج سوار میشدند متاسفانه بعداز صفویان درایران حکومت های شیعی- فسادانها بیش از سازندگی انهابود وبتدریج به سمت افول حرکت کردندگرچه یک جریان از پایئن به بالا ممتاز شروع شد-اینجا استحضرت عظمت ایت الله العظمی زعیم شیعه درایران حضرت حسین بروجردی رحمت الله علیه فرمودندمن دل وجرئت حضرت معمار انقلاب ایران ان عظمت رحمته الله علیه را ندارم- ولی امروزه تعدادتحصیل کرده های ازاد چندین برابر کارمندان دولت است که بهانها افکار عمومی گفته میشود ودیگر بهراحتی نمیتوانشترسواری کرد یادرروی شتر ودولاشد که دیده نشود-هرچقدر رسانه های بخرند ویا دورغ پراکنی کنند عد ه ای متوجه میشوند وازادی انسانی را که درجهت مثبت است دیگرنمیتوان بهاین راحتی سرکوب کرد وجناچه مایل باشندهزینه گزافی پرداخت میکنند وسرانجام چیزی عایدانها نمیشود- یک فیلم امریکا پخش کرد که من وسط ان فیلم رسیدم-قصه این است دانشجویان یک شهر یک رستوران درسطح امریکا کوچک محسوب میشود خریده بودند ویک کلوب درست کرده بودند- که دانشجویان ان دانشگاه ودیگردانشگاه بخصوص دانشجویان خارجی درانجا حمع شوند شام ورقص بحث هایخاص بصورد گردهمائی وبعد نطریان گرو هارابگیرند وبه بهترین جایزه بدهند ودرهمه چیز این کلوب نظربدهد مثلا غذا طریقه خدمت رسانی وغیره حتی تزیننات وغیره مداوم از افراددراین باره سوائل میکردند وهرکس هممیتوانست با اعلام قبلی یک مهمان بیاورد بشرطی که جا باشد درهیت ریسه یک دانشجو عربستان سعودی – بودوایشان یک شاهزاده رادعوت کرد زیرا بنظراو بسیارروشنفکر است اتفاقاان روز -روزتولد ایشان بود یک کیک کوچک برای ایشان درنظر گرفتند یک ترانه عربی که مسائل اجتماعی راهم مطرح میکرد اجراشد-کیک از دانشجویان هیت ریسه درمسافرت بود وامد یک دختردانشجوکه جز هیت ریسه بوده است وان روز مسئول اجرابوده است ایشان رابه حیاط برد وگفت اینمرد راعرب راچراوردی ؟؟ ایاشن گفت اولا بهانتخاب فلان دانشجوی عربوده است ودرثانی شاهزاه است وروشنفکر است وقول کمک مالی هم داده است وبسیارفردساکت خندانی است  ان جوان – بهان دختر خانم گفت خبرنگاران را چکار میکنی؟ ایاشن جواب داد خبرنگاران دوست خودمان را دعوت کردیم ودرضمن جریانرا گفتیم- ان زمان تعدا دزیادی از شاهزادگان درباری سعودی وثروتمندان درامریکا لندن هلند وپاریس وایتالیا منزل داشتندبخصوصدرتابستان درغرب سپری میکردند- وکم کم مسائلی شروع شد خیلفه قبلی عربستان عبدالله برای جراحی به نیویورک رفت- ایشان فهمیده بود که تاریخ دارد ورق میخورد- ژست صلح طلبی گرفت درنیویورک خانم های ایشان ودختران ایشان مداوم به بیمارستان زنگ میزدند- که احوال یشان بپرسند یکی از دکتر گفت یکخانم شما اینجا باشد تا اطمینان قلب پیدا کند- ایشان فرمودند ازترس خبرنگاران انها به اینجا نمیایند جناب دکتر فرمودند ماترتیبی میدهیم که خبرنگارن متوجه نشود ومزاحم نشوند ومدتی یکی از خانم بادختراش انجا بود صدام گفته بودتبلیغات ایران راخفه کنید سوکت کردند وخوداش دروغ های مداوم بیان میکردندکه مثلا کعبهرابهقم ببرند مردحسابی یککعبه درقم میسازند قبر امامحسین علیه السلام رابهایران میبررند وقبر هارون الرشید خراب کردند اتفاقا نتجه عکس داد-حال ااقی محمدبن سلمان موردتائید غرب است ولی شاهزادگان جرئیت نمیکنند که برونند کشتی خریدند که درساحل باشند- این وضعی است که بن سلمان درست کرده است مداوم دم از صلح میزند چندساعت بعد جنگ مخوفی راشروع میکند واین پیامان شکنی حتی درنزد عرب جاهلی بسیار مضموم وزشت بود ودردنیا امروز چنین است یکصد یک ملیون دلار امروز فاش شد که جریمه اختلاس اقایان است اینبرای زشت کردن سیما ی وشخصیت افراد است وایشان به بهانه اینکه پول نیازدارد نیست ودرغرب مردم میگویند   شخصیت انها زشت نکنید درست مانند محمدرضا شاه وصدام کهافرادزیردست خود را زشت کرد—ادامه دارد


اروپا تحصیل کرده وباتجرب ها غالبا کارمند دولت بودن- وتوده مردم بیسواد ویاکم سوادبودند به راحتی حکومت میتواستند سواربرگرده انها شوند وانهارافریب دهند که قران نام انرافتنه گذاشته

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- درزمان قدیم بخصوص درغرب ودراروپا تحصیل کرده وباتجرب ها غالبا کارمند دولت بودن- وتوده مردم بیسواد ویاکم سوادبودند به راحتی حکومت میتواستند سواربرگرده انها شوند وانهارافریب دهند که قران نام انرافتنه گذاشته است-شبه استدلالی هم داشتند- بهراحتی موج ایجاد میکردند ویابرموج سوار میشدند متاسفانه بعداز صفویان درایران حکومت های شیعی- فسادانها بیش از سازندگی انهابود وبتدریج به سمت افول حرکت کردندگرچه یک جریان از پایئن به بالا ممتاز شروع شد-اینجا استحضرت عظمت ایت الله العظمی زعیم شیعه درایران حضرت حسین بروجردی رحمت الله علیه فرمودندمن دل وجرئت حضرت معمار انقلاب ایران ان عظمت رحمته الله علیه را ندارم- ولی امروزه تعدادتحصیل کرده های ازاد چندین برابر کارمندان دولت است که بهانها افکار عمومی گفته میشود ودیگر بهراحتی نمیتوانشترسواری کرد یادرروی شتر ودولاشد که دیده نشود-هرچقدر رسانه های بخرند ویا دورغ پراکنی کنند عد ه ای متوجه میشوند وازادی انسانی را که درجهت مثبت است دیگرنمیتوان بهاین راحتی سرکوب کرد وجناچه مایل باشندهزینه گزافی پرداخت میکنند وسرانجام چیزی عایدانها نمیشود- یک فیلم امریکا پخش کرد که من وسط ان فیلم رسیدم-قصه این است دانشجویان یک شهر یک رستوران درسطح امریکا کوچک محسوب میشود خریده بودند ویک کلوب درست کرده بودند- که دانشجویان ان دانشگاه ودیگردانشگاه بخصوص دانشجویان خارجی درانجا حمع شوند شام ورقص بحث هایخاص بصورد گردهمائی وبعد نطریان گرو هارابگیرند وبه بهترین جایزه بدهند ودرهمه چیز این کلوب نظربدهد مثلا غذا طریقه خدمت رسانی وغیره حتی تزیننات وغیره مداوم از افراددراین باره سوائل میکردند وهرکس هممیتوانست با اعلام قبلی یک مهمان بیاورد بشرطی که جا باشد درهیت ریسه یک دانشجو عربستان سعودی – بودوایشان یک شاهزاده رادعوت کرد زیرا بنظراو بسیارروشنفکر است اتفاقاان روز -روزتولد ایشان بود یک کیک کوچک برای ایشان درنظر گرفتند یک ترانه عربی که مسائل اجتماعی راهم مطرح میکرد اجراشد-کیک از دانشجویان هیت ریسه درمسافرت بود وامد یک دختردانشجوکه جز هیت ریسه بوده است وان روز مسئول اجرابوده است ایشان رابه حیاط برد وگفت اینمرد راعرب راچراوردی ؟؟ ایاشن گفت اولا بهانتخاب فلان دانشجوی عربوده است ودرثانی شاهزاه است وروشنفکر است وقول کمک مالی هم داده است وبسیارفردساکت خندانی است  ان جوان – بهان دختر خانم گفت خبرنگاران را چکار میکنی؟ ایاشن جواب داد خبرنگاران دوست خودمان را دعوت کردیم ودرضمن جریانرا گفتیم- ان زمان تعدا دزیادی از شاهزادگان درباری سعودی وثروتمندان درامریکا لندن هلند وپاریس وایتالیا منزل داشتندبخصوصدرتابستان درغرب سپری میکردند- وکم کم مسائلی شروع شد خیلفه قبلی عربستان عبدالله برای جراحی به نیویورک رفت- ایشان فهمیده بود که تاریخ دارد ورق میخورد- ژست صلح طلبی گرفت درنیویورک خانم های ایشان ودختران ایشان مداوم به بیمارستان زنگ میزدند- که احوال یشان بپرسند یکی از دکتر گفت یکخانم شما اینجا باشد تا اطمینان قلب پیدا کند- ایشان فرمودند ازترس خبرنگاران انها به اینجا نمیایند جناب دکتر فرمودند ماترتیبی میدهیم که خبرنگارن متوجه نشود ومزاحم نشوند ومدتی یکی از خانم بادختراش انجا بود صدام گفته بودتبلیغات ایران راخفه کنید سوکت کردند وخوداش دروغ های مداوم بیان میکردندکه مثلا کعبهرابهقم ببرند مردحسابی یککعبه درقم میسازند قبر امامحسین علیه السلام رابهایران میبررند وقبر هارون الرشید خراب کردند اتفاقا نتجه عکس داد-حال ااقی محمدبن سلمان موردتائید غرب است ولی شاهزادگان جرئیت نمیکنند که برونند کشتی خریدند که درساحل باشند- این وضعی است که بن سلمان درست کرده است مداوم دم از صلح میزند چندساعت بعد جنگ مخوفی راشروع میکند واین پیامان شکنی حتی درنزد عرب جاهلی بسیار مضموم وزشت بود ودردنیا امروز چنین است یکصد یک ملیون دلار امروز فاش شد که جریمه اختلاس اقایان است اینبرای زشت کردن سیما ی وشخصیت افراد است وایشان به بهانه اینکه پول نیازدارد نیست ودرغرب مردم میگویند   شخصیت انها زشت نکنید درست مانند محمدرضا شاه وصدام کهافرادزیردست خود را زشت کرد—ادامه دارد


است-شبه استدلالی هم داشتند- بهراحتی موج ایجاد میکردند ویابرموج سوار میشدند متاسفانه بعداز صفویان درایران حکومت های شیعی- فسادانها بیش از سازندگی انهابود وبتدریج به سمت افول حرکت کردندگرچه یک جریان از پایئن به بالا ممتاز شروع شد-اینجا استحضرت عظمت ایت الله العظمی زعیم شیعه درایران حضرت حسین بروجردی رحمت الله علیه فرمودندمن دل وجرئت حضرت معمار انقلاب ایران ان عظمت رحمته الله علیه را ندارم- ولی امروزه تعدادتحصیل کرده های ازاد چندین برابر کارمندان دولت است که بهانها افکار عمومی گفته میشود ودیگر بهراحتی نمیتوانشترسواری کرد یادرروی شتر ودولاشد که دیده نشود-هرچقدر رسانه های بخرند ویا دورغ پراکنی کنند عد ه ای متوجه میشوند وازادی انسانی را که درجهت مثبت است دیگرنمیتوان بهاین راحتی سرکوب کرد وجناچه مایل باشندهزینه گزافی پرداخت میکنند وسرانجام چیزی عایدانها نمیشود- یک فیلم امریکا پخش کرد که من وسط ان فیلم رسیدم-قصه این است دانشجویان یک شهر یک رستوران درسطح امریکا کوچک محسوب میشود خریده بودند ویک کلوب درست کرده بودند- که دانشجویان ان دانشگاه ودیگردانشگاه بخصوص دانشجویان خارجی درانجا حمع شوند شام ورقص بحث هایخاص بصورد گردهمائی وبعد نطریان گرو هارابگیرند وبه بهترین جایزه بدهند ودرهمه چیز این کلوب نظربدهد مثلا غذا طریقه خدمت رسانی وغیره حتی تزیننات وغیره مداوم از افراددراین باره سوائل میکردند وهرکس هممیتوانست با اعلام قبلی یک مهمان بیاورد بشرطی که جا باشد درهیت ریسه یک دانشجو عربستان سعودی – بودوایشان یک شاهزاده رادعوت کرد زیرا بنظراو بسیارروشنفکر است اتفاقاان روز -روزتولد ایشان بود یک کیک کوچک برای ایشان درنظر گرفتند یک ترانه عربی که مسائل اجتماعی راهم مطرح میکرد اجراشد-کیک از دانشجویان هیت ریسه درمسافرت بود وامد یک دختردانشجوکه جز هیت ریسه بوده است وان روز مسئول اجرابوده است ایشان رابه حیاط برد وگفت اینمرد راعرب راچراوردی ؟؟ ایاشن گفت اولا بهانتخاب فلان دانشجوی عربوده است ودرثانی شاهزاه است وروشنفکر است وقول کمک مالی هم داده است وبسیارفردساکت خندانی است  ان جوان – بهان دختر خانم گفت خبرنگاران را چکار میکنی؟ ایاشن جواب داد خبرنگاران دوست خودمان را دعوت کردیم ودرضمن جریانرا گفتیم- ان زمان تعدا دزیادی از شاهزادگان درباری سعودی وثروتمندان درامریکا لندن هلند وپاریس وایتالیا منزل داشتندبخصوصدرتابستان درغرب سپری میکردند- وکم کم مسائلی شروع شد خیلفه قبلی عربستان عبدالله برای جراحی به نیویورک رفت- ایشان فهمیده بود که تاریخ دارد ورق میخورد- ژست صلح طلبی گرفت درنیویورک خانم های ایشان ودختران ایشان مداوم به بیمارستان زنگ میزدند- که احوال یشان بپرسند یکی از دکتر گفت یکخانم شما اینجا باشد تا اطمینان قلب پیدا کند- ایشان فرمودند ازترس خبرنگاران انها به اینجا نمیایند جناب دکتر فرمودند ماترتیبی میدهیم که خبرنگارن متوجه نشود ومزاحم نشوند ومدتی یکی از خانم بادختراش انجا بود صدام گفته بودتبلیغات ایران راخفه کنید سوکت کردند وخوداش دروغ های مداوم بیان میکردندکه مثلا کعبهرابهقم ببرند مردحسابی یککعبه درقم میسازند قبر امامحسین علیه السلام رابهایران میبررند وقبر هارون الرشید خراب کردند اتفاقا نتجه عکس داد-حال ااقی محمدبن سلمان موردتائید غرب است ولی شاهزادگان جرئیت نمیکنند که برونند کشتی خریدند که درساحل باشند- این وضعی است که بن سلمان درست کرده است مداوم دم از صلح میزند چندساعت بعد جنگ مخوفی راشروع میکند واین پیامان شکنی حتی درنزد عرب جاهلی بسیار مضموم وزشت بود ودردنیا امروز چنین است یکصد یک ملیون دلار امروز فاش شد که جریمه اختلاس اقایان است اینبرای زشت کردن سیما ی وشخصیت افراد است وایشان به بهانه اینکه پول نیازدارد نیست ودرغرب مردم میگویند   شخصیت انها زشت نکنید درست مانند محمدرضا شاه وصدام کهافرادزیردست خود را زشت کرد—ادامه دارد


 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- درزمان قدیم بخصوص درغرب ودراروپا تحصیل کرده وباتجرب ها غالبا کارمند دولت بودن- وتوده مردم بیسواد ویاکم سوادبودند به راحتی حکومت میتواستند سواربرگرده انها شوند وانهارافریب دهند که قران نام انرافتنه گذاشته است-شبه استدلالی هم داشتند- بهراحتی موج ایجاد میکردند ویابرموج سوار میشدند متاسفانه بعداز صفویان درایران حکومت های شیعی- فسادانها بیش از سازندگی انهابود وبتدریج به سمت افول حرکت کردندگرچه یک جریان از پایئن به بالا ممتاز شروع شد-اینجا استحضرت عظمت ایت الله العظمی زعیم شیعه درایران حضرت حسین بروجردی رحمت الله علیه فرمودندمن دل وجرئت حضرت معمار انقلاب ایران ان عظمت رحمته الله علیه را ندارم- ولی امروزه تعدادتحصیل کرده های ازاد چندین برابر کارمندان دولت است که بهانها افکار عمومی گفته میشود ودیگر بهراحتی نمیتوانشترسواری کرد یادرروی شتر ودولاشد که دیده نشود-هرچقدر رسانه های بخرند ویا دورغ پراکنی کنند عد ه ای متوجه میشوند وازادی انسانی را که درجهت مثبت است دیگرنمیتوان بهاین راحتی سرکوب کرد وجناچه مایل باشندهزینه گزافی پرداخت میکنند وسرانجام چیزی عایدانها نمیشود- یک فیلم امریکا پخش کرد که من وسط ان فیلم رسیدم-قصه این است دانشجویان یک شهر یک رستوران درسطح امریکا کوچک محسوب میشود خریده بودند ویک کلوب درست کرده بودند- که دانشجویان ان دانشگاه ودیگردانشگاه بخصوص دانشجویان خارجی درانجا حمع شوند شام ورقص بحث هایخاص بصورد گردهمائی وبعد نطریان گرو هارابگیرند وبه بهترین جایزه بدهند ودرهمه چیز این کلوب نظربدهد مثلا غذا طریقه خدمت رسانی وغیره حتی تزیننات وغیره مداوم از افراددراین باره سوائل میکردند وهرکس هممیتوانست با اعلام قبلی یک مهمان بیاورد بشرطی که جا باشد درهیت ریسه یک دانشجو عربستان سعودی – بودوایشان یک شاهزاده رادعوت کرد زیرا بنظراو بسیارروشنفکر است اتفاقاان روز -روزتولد ایشان بود یک کیک کوچک برای ایشان درنظر گرفتند یک ترانه عربی که مسائل اجتماعی راهم مطرح میکرد اجراشد-کیک از دانشجویان هیت ریسه درمسافرت بود وامد یک دختردانشجوکه جز هیت ریسه بوده است وان روز مسئول اجرابوده است ایشان رابه حیاط برد وگفت اینمرد راعرب راچراوردی ؟؟ ایاشن گفت اولا بهانتخاب فلان دانشجوی عربوده است ودرثانی شاهزاه است وروشنفکر است وقول کمک مالی هم داده است وبسیارفردساکت خندانی است  ان جوان – بهان دختر خانم گفت خبرنگاران را چکار میکنی؟ ایاشن جواب داد خبرنگاران دوست خودمان را دعوت کردیم ودرضمن جریانرا گفتیم- ان زمان تعدا دزیادی از شاهزادگان درباری سعودی وثروتمندان درامریکا لندن هلند وپاریس وایتالیا منزل داشتندبخصوصدرتابستان درغرب سپری میکردند- وکم کم مسائلی شروع شد خیلفه قبلی عربستان عبدالله برای جراحی به نیویورک رفت- ایشان فهمیده بود که تاریخ دارد ورق میخورد- ژست صلح طلبی گرفت درنیویورک خانم های ایشان ودختران ایشان مداوم به بیمارستان زنگ میزدند- که احوال یشان بپرسند یکی از دکتر گفت یکخانم شما اینجا باشد تا اطمینان قلب پیدا کند- ایشان فرمودند ازترس خبرنگاران انها به اینجا نمیایند جناب دکتر فرمودند ماترتیبی میدهیم که خبرنگارن متوجه نشود ومزاحم نشوند ومدتی یکی از خانم بادختراش انجا بود صدام گفته بودتبلیغات ایران راخفه کنید سوکت کردند وخوداش دروغ های مداوم بیان میکردندکه مثلا کعبهرابهقم ببرند مردحسابی یککعبه درقم میسازند قبر امامحسین علیه السلام رابهایران میبررند وقبر هارون الرشید خراب کردند اتفاقا نتجه عکس داد-حال ااقی محمدبن سلمان موردتائید غرب است ولی شاهزادگان جرئیت نمیکنند که برونند کشتی خریدند که درساحل باشند- این وضعی است که بن سلمان درست کرده است مداوم دم از صلح میزند چندساعت بعد جنگ مخوفی راشروع میکند واین پیامان شکنی حتی درنزد عرب جاهلی بسیار مضموم وزشت بود ودردنیا امروز چنین است یکصد یک ملیون دلار امروز فاش شد که جریمه اختلاس اقایان است اینبرای زشت کردن سیما ی وشخصیت افراد است وایشان به بهانه اینکه پول نیازدارد نیست ودرغرب مردم میگویند   شخصیت انها زشت نکنید درست مانند محمدرضا شاه وصدام کهافرادزیردست خود را زشت کرد—ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

  بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- چکید هائی از مجله منجی ارگان بنیاد وموسسه فرهنگی حضرت مهدی موعود سالام الله علیه کثیرا انشا االله- شماره -44- بیانه از گام دوم – رهبری عزت تمام- وکمالی عظیم رحمت الهی برایشان مستدام انشاالله-برای همهچیز میتوان طول عمر مفید وتاریخ مصرف فرض کرد- اما شعارها ی جهانی این انقلاب دینی از این قاعده مستثنی است—ان ها هرگز بی مصرف وبی فایده نخواهند شد—زیرا فطرت بشر درهمه ی عصر ها با ان سرشته شده است- ازادی –اخلاق- معنویت عدالت استقلال عزت- عقلانیت- برادری- هیچ یک به یک نسل ویک جامعه مربوط نیست- تا دوره ای بدرخشد ودر دوره ای دیگر افول کند –هرگز نمیتوان مردمی را تصور کرد که از اینچشم انداز های مبارک دل زده شوند- هرگاه دل زدگی پیش امده- از رویگردانی مسئولان از این ارزشهای دینی بوده است –نه- از-پایبندی به ان ها وکوشش برای تحقق انها – متاسفانه انسان تحت تاثیر وضع موجود که هیگاه به کمال مطلق نمیرسد ومدوام باضعف دست وپنجه نرم میکند وپیشرفت هارا بسیار بها میدهد تصور میکند که درهمه چیز ودرهمه ابعاد ضعف هاای موجود است وبقول دعا وقران تاریکی ها است فلق هایی بدنبال ان باید باشد وهچگاه به نورانیت مطلق نمیرسد ولذا بامذهب هم چنین برخورد میکند درخالیکه خداوندمنان ختم کلام رابین کرده است- واین انسان بیکاره نمیشود درابعاد دیگری مشغول میشود ونمیداند که چجقدر این کار کردن مشکل ورنج اور است ومداوم فریب میخورد سخن سر دبیر- با اینجمله شروع شده است- السلام علیک یا ربیع النام ونضرت الایام- ای بهار عالمیان وشادی بخش روزگاران درتقسیر امده است اعراب جاهلی بهار بخاطر باران ان که درحوضچه ها ذخیره میشد برای طول سال و هوای لطیف و پرورش گیاهان وغیره باعث شادی بسیارانها میشد وعجیب درتمام دعا ها وزیارت نامه ها برای امام عصر علیه السلام همهانها ب السلام شروع میشود تمام کار رامام علیه السلام با السلام شروع میشود حتی زمانی که شمشیر میزند- سلامب صاحب شمشیر کشیده شده- واین خصلت جوانمردان است حتی عمروبن عبدود گفت من افتخار میکنم که بدست یک جوانمرد کشته شدم همین موضوع برای امام الزمان علیه السلام تکرار خواهد شد-ر حالیکه خنده وکمک مستکبرین شوم وشر-به همراه خواهد داشت-در زیارا ابن طاوس میفرماید سلام برمهدی امتها وجامع کلمات وحی الهی- دیگر جائی برای ادیان دیگر ومذاهب دیگر باقی نمیماد- این مقام حضرت عیسی علیه السلام ندارند- لذا گفته شده است اکثر دعای شما بتعجیل الفرج امام الزمان باشد که خوداش فرج است- زمانی که کسی به کیسه خون نیاز دارد وزمانی این خون به او ئصل میشود هر قطرهای که وارد میشود بهاندازهخوداش شفاهمراه دارد نماز علما میفرمایند خوداش دعا است چرا زمانی که انسان دعا میککند وخواسته دارد انزمان بالاترین علاقه وعشق ومحبت ونیاز به او دارد- بالتراز نذر وغیره است امام علیه السلام از صفت الهی برحمتک التی وسعت کل شی است هدف خلقت هم همین است-امام علیه السلام اسوه اس تمام عیار رحمت الهی است- هنگامی که حضرت موس علیه السلم به خدا عرض کرد—پروردگارا!!- چرا این قدر به فرعون فرصت دادی-؟؟- فرعونی که این همه جنایت و- ادم کشی میکند- خطاب شد::موسی:! فرعون وظیفهی بندگی را رموش کرده- من که خدای فرعونم- وظیفه دایی را فرموش نمی کنم- این رحمت خد است ودرقالب بشریت ودر حدواندازههای مخلوقیت اسوهای تمام عیار الهی است-امامالزمان والرحمته واسعه- بنظر میرسد اگرفرعون ین الهی را کیذیرفت گناهان سابق قلم عقو بران کشیده میشد- ان یک دل ای –صد دل ای- دل یک دله کن—یک ان به اخلاص برو بر در دوست- مهر دگران را ردل خود یله کن – گر کارتو برنیاد انگه گله کن- ادامه داردارسال شده در توسط علی

  بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- چکید هائی از مجله منجی ارگان بنیاد وموسسه فرهنگی حضرت مهدی موعود سالام الله علیه کثیرا انشا االله- شماره -44- بیانه از گام دوم – رهبری عزت تمام- وکمالی عظیم رحمت الهی برایشان مستدام انشاالله-برای همهچیز میتوان طول عمر مفید وتاریخ مصرف فرض کرد- اما شعارها ی جهانی این انقلاب دینی از این قاعده مستثنی است—ان ها هرگز بی مصرف وبی فایده نخواهند شد—زیرا فطرت بشر درهمه ی عصر ها با ان سرشته شده است- ازادی –اخلاق- معنویت عدالت استقلال عزت- عقلانیت- برادری- هیچ یک به یک نسل ویک جامعه مربوط نیست- تا دوره ای بدرخشد ودر دوره ای دیگر افول کند –هرگز نمیتوان مردمی را تصور کرد که از اینچشم انداز های مبارک دل زده شوند- هرگاه دل زدگی پیش امده- از رویگردانی مسئولان از این ارزشهای دینی بوده است –نه- از پایبندی به ان ها وکوشش برای تحقق انها – متاسفانه انسان تحت تاثیر وضع موجود که هیگاه به کمال مطلق نمیرسد ومدوام باضعف دست وپنجه نرم میکند وپیشرفت هارا بسیار بها میدهد تصور میکند که درهمه چیز ودرهمه ابعاد ضعف هاای موجود است وبقول دعا وقران تاریکی ها است فلق هایی بدنبال ان باید باشد وهچگاه به نورانیت مطلق نمیرسد ولذا بامذهب هم چنین برخورد میکند درخالیکه خداوندمنان ختم کلام رابین کرده است- واین انسان بیکاره نمیشود درابعاد دیگری مشغول میشود ونمیداند که چجقدر این کار کردن مشکل ورنج اور است ومداوم فریب میخورد سخن سر دبیر- با اینجمله شروع شده است- السلام علیک یا ربیع النام ونضرت الایام- ای بهار عالمیان وشادی بخش روزگاران درتقسیر امده است اعراب جاهلی بهار بخاطر باران ان که درحوضچه ها ذخیره میشد برای طول سال و هوای لطیف و پرورش گیاهان وغیره باعث شادی بسیارانها میشد وعجیب درتمام دعا ها وزیارت نامه ها برای امام عصر علیه السلام همهانها ب السلام شروع میشود تمام کار رامام علیه السلام با السلام شروع میشود حتی زمانی که شمشیر میزند- سلامب صاحب شمشیر کشیده شده- واین خصلت جوانمردان است حتی عمروبن عبدود گفت من افتخار میکنم که بدست یک جوانمرد کشته شدم همین موضوع برای امام الزمان علیه السلام تکرار خواهد شد-ر حالیکه خنده وکمک مستکبرین شوم وشر-به همراه خواهد داشت-در زیارا ابن طاوس میفرماید سلام برمهدی امتها وجامع کلمات وحی الهی- دیگر جائی برای ادیان دیگر ومذاهب دیگر باقی نمیماد- این مقام حضرت عیسی علیه السلام ندارند- لذا گفته شده است اکثر دعای شما بتعجیل الفرج امام الزمان باشد که خوداش فرج است- زمانی که کسی به کیسه خون نیاز دارد وزمانی این خون به او ئصل میشود هر قطرهای که وارد میشود بهاندازهخوداش شفاهمراه دارد نماز علما میفرمایند خوداش دعا است چرا زمانی که انسان دعا میککند وخواسته دارد انزمان بالاترین علاقه وعشق ومحبت ونیاز به او دارد- بالتراز نذر وغیره است امام علیه السلام از صفت الهی برحمتک التی وسعت کل شی است هدف خلقت هم همین است-امام علیه السلام اسوه اس تمام عیار رحمت الهی است- هنگامی که حضرت موس علیه السلم به خدا عرض کرد—پروردگارا!!- چرا این قدر به فرعون فرصت دادی-؟؟- فرعونی که این همه جنایت و- ادم کشی میکند- خطاب شد::موسی:! فرعون وظیفهی بندگی را رموش کرده- من که خدای فرعونم- وظیفه دایی را فرموش نمی کنم- این رحمت خد است ودرقالب بشریت ودر حدواندازههای مخلوقیت اسوهای تمام عیار الهی است-امامالزمان والرحمته واسعه- بنظر میرسد اگرفرعون ین الهی را کیذیرفت گناهان سابق قلم عقو بران کشیده میشد- ان یک دل ای –صد دل ای- دل یک دله کن—یک ان به اخلاص برو بر در دوست- مهر دگران را ردل خود یله کن – گر کارتو برنیاد انگه گله کن- ادامه داردارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- ذهن انسان یکی از شاهکار های خلقت است- نقش واسطه وپل را ایفامیکند- از طرفی به محدوده دیدن رابطه دارد واز طرفی به کل روح ارتباط دارد درحالکیه میبیند وارد تفکر هم میشود که دراصل غیرمادی است- تفکر با دیدن هن که ریشه مادی دارد بار وسوار میشود پس ذهن مادی نیست وگرنه تفکر بران سوار نمیشد-توجه کردن غیرمادی است مثلا شما درباغ هستید وروی درخت سیب تمرکز کردید حال توجه شما روی درخت سیب است موبایل زنگ میزند درحالی که به درخت سیب نگاه میکیند بدنبال درک معنای پیام هستید وذهن شما از درخت سیب به پیام جدیدمیرورد ومدتی از توجه به درخت سیب انقطاع حاصل میشودیعنی قطع میشود ویک توجه جدیدی بوجود میاید-حال درخت سیب افت زده است- تازمانی که درخت سیب درنظر میاید رابطه به جسم وجود دارد وباماده وجود دارد زمانی که ای رابطه قطعمیشود وفد واردتفکر ودران زمان درحالت معنا است هم مسلمانان وهم غرب میگویند پرده سیاه علامت ان است ولی بعضی عرفا یک نورانیت خاصی دراین حالت میبینند که ریشه مادی ندارد- زمان که انسان در پرده سیاه است دوحالت دارد خیال ودرک عقلانی – فرض نید فرد تفکر کند خالقی سیب کی است ویا دوتا خداوندمیتواند باشد یانباشد یانکه یک فیلم میخواهدبسازد که سیب از لسمان در حالت نورانی خاصی چرخان به سمت اومیایدمیتواند دراین موقعیت هم قوانین وادی رارعایت کند وهم نکند وخیال همخصویات ذهنی دارد وبخشیی از ذهن است مثلا فرشته ای تبدیل به سیب شد درتفکر مجرداز ماده دوراز ماده درباطن انسان دربخش غیرمادی روح که ارتباط با مادهندارد تشکیل شمیود ولی میتواند هروقت خواست بهذهن باز گردد ورابطه مادی را لحاظ کند- انسان بشدت توجه اش به ماده است- لذا رفتن به قبرستان ودرک مشکلات مادی تاحدی اورازاماده جدا میکند دلیلانکه برای بعضی مردن بسیارسخت است حسمیکنند که از ماده دارندجدا میشوند فشاری احساسا میکند کهانهاراز ماده جدا میکند وفرد میتواند درجوانی که هنوز ماده دروح رسوخ ولایه گذاری شدیدنکرده است اسان است ولی بعلت عدم تربیت صحیح ازماده جداشدن سخت است کهاینکارا معنویت میکند ولذت معنویت هم اوراتشویق میکند وذهن مواد لازم رابرایعقل بوجود میاورد ولیتفکر غیرمادی است کهمیتواد برماده سوارشود اگر غیراز این بود خداوندمنان برماده اشرافی نداشت

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- ذهن انسان یکی از شاهکار های خلقت است- نقش واسطه وپل را ایفامیکند- از طرفی به محدوده دیدن رابطه دارد واز طرفی به کل روح ارتباط دارد درحالکیه میبیند وارد تفکر هم میشود که دراصل غیرمادی است- تفکر با دیدن هن که ریشه مادی دارد بار وسوار میشود پس ذهن مادی نیست وگرنه تفکر بران سوار نمیشد-توجه کردن غیرمادی است مثلا شما درباغ هستید وروی درخت سیب تمرکز کردید حال توجه شما روی درخت سیب است موبایل زنگ میزند درحالی که به درخت سیب نگاه میکیند بدنبال درک معنای پیام هستید وذهن شما از درخت سیب به پیام جدیدمیرورد ومدتی از توجه به درخت سیب انقطاع حاصل میشودیعنی قطع میشود ویک توجه جدیدی بوجود میاید-حال درخت سیب افت زده است- تازمانی که درخت سیب درنظر میاید رابطه به جسم وجود دارد وباماده وجود دارد زمانی که ای رابطه قطعمیشود وفد واردتفکر ودران زمان درحالت معنا است هم مسلمانان وهم غرب میگویند پرده سیاه علامت ان است ولی بعضی عرفا یک نورانیت خاصی دراین حالت میبینند که ریشه مادی ندارد- زمان که انسان در پرده سیاه است دوحالت دارد خیال ودرک عقلانی – فرض نید فرد تفکر کند خالقی سیب کی است ویا دوتا خداوندمیتواند باشد یانباشد یانکه یک فیلم میخواهدبسازد که سیب از لسمان در حالت نورانی خاصی چرخان به سمت اومیایدمیتواند دراین موقعیت هم قوانین وادی رارعایت کند وهم نکند وخیال همخصویات ذهنی دارد وبخشیی از ذهن است مثلا فرشته ای تبدیل به سیب شد درتفکر مجرداز ماده دوراز ماده درباطن انسان دربخش غیرمادی روح که ارتباط با مادهندارد تشکیل شمیود ولی میتواند هروقت خواست بهذهن باز گردد ورابطه مادی را لحاظ کند- انسان بشدت توجه اش به ماده است- لذا رفتن به قبرستان ودرک مشکلات مادی تاحدی اورازاماده جدا میکند دلیلانکه برای بعضی مردن بسیارسخت است حسمیکنند که از ماده دارندجدا میشوند فشاری احساسا میکند کهانهاراز ماده جدا میکند وفرد میتواند درجوانی که هنوز ماده دروح رسوخ ولایه گذاری شدیدنکرده است اسان است ولی بعلت عدم تربیت صحیح ازماده جداشدن سخت است کهاینکارا معنویت میکند ولذت معنویت هم اوراتشویق میکند وذهن مواد لازم رابرایعقل بوجود میاورد ولیتفکر غیرمادی است کهمیتواد برماده سوارشود اگر غیراز این بود خداوندمنان برماده اشرافی نداشت


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0