سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-  نکته دوم درباره ایمان حضرت باعظمت جناب ابوطالب رحمت الله علیه والسلم پادشاه مقتدر ومعظم دردنیا واخرت عرب وتوحید بهائیت- انسانها همانطور که گروه خونی انها فرق دارد گروه ژن روحی انها هم فرق دارد وافرادی که همسنخ باشند بهتر میتواند باهم تعامل وهمکاری دستجمعی داشته باشند این مطلب اسلام به نحو زیبائی بیان میکندکه این سنخیت متعلق به عالم ذر ویاذره است ودانشگاه ها یکی از وظائف انها این است که این ظرفیت رازیادتر کند ومدیریت فردی ودستجمعی افرادرا بهبودببخشد مسلم است درهر موضوعیت استعدادذاتی نقش بسیاربزرگی راباز ی میکند ولی میتوان فرومول انرا کشف کرد و.توسعه داد وتاکتیک ها وتکنیک هاجدیدی کشف کرد که این مهم اولبرای سیاست مداران وهنرمندان وغیره حائز اهمیت است- ومثالی میاورنند کهم موج   سوار سعی میکند که درضمن انکهموج سواری میکند به ساحل ویاهدفی نزدیک شود ولی گاهی مجب.ر است یک نیمچرخ بر خلاف جهت بزند وفرد نمیتواند همیشه سلیقه خوداش رابر دیگران تحمیل کند مگر مجهز به سیاست ها وتکنیک های خاصی باشد ولی گروه خونی همبشریت باگروه خونی خداوندمنان وانبیا واولیا رحمت اللهعلیهم اجمعین بخوبی میخواند وتجربه نشان داده است که مذهب دراین موردموفق تر ازگروه های دیگر است مگر انکه": فی قلوبهم مرض ": یعنی دارای یک سری شهوات واندیشه های باطل مضر هستند که نمیگذارد اب حیات بخش رابنوشند ودستشان برای ابخوردن به زیر ضخره ای که بالای ان سراب است گرفته اند- قران اشاره دارد که تاریخ نشان داده است ملا- دنیا پرستان اشراف دنیا وقدرت پرستان وطاغوت علاوه برانها خودپرست برخلاف رودخانه حرکت میکند وحرکت طغیانیدارند خارج ازاعتدال وطرفیت وجودی حقیق خود هستند- حضرت علی علیه السلام یک سری احادیث دارند که بقل استاد نام انها حدیث های قدرتی گفته اند قدرت علمی خودشان را اشکار کردند که درمکاسب هست ومسلمام درزمان ایان انهارا ازمایش کردند وسپس انهارا دست کاری کردند که امروزه درتجربه دقیق بدست نمیاید که توحید از انها نتجه میشود حضرت عبدالمطلب رحمت الله علیه واله والسلام- بسیاری معتقد هستندنبی بوده است چگونه فرزندان اومیتوانستند بت پرست باشند؟؟ حتی ابولهب جرئت اینکار نداشته است وسپس حضرت عبداللهعلیه السلام واله والسلم نبی بوده است انتخاب حضرت عبدالمطلب رحمت الله علیه واله والسلم جناب ابوطالب رحمت الله که دارای اطلاعات بسیاری زیادی درباره حضرت محمد صلواته الله علیه اله والسلم داشته است که اطلاعات ایشان برابر اطلاعات حناب راهب بحیریرحمت الله علیه که اعتقادبر این است کهاخرین نبی دین مسیحیت بوده است وجناب نوفل واعراب مسیحی شده مکه شاگردان ایشان بودند وهم مسیحیت وهم یهود هرددمعتقدبه پیامبری حضرت محمد صلواته الهعیه واله والسلمدر زمان تولدایشان بودند ومکه منتظربود که ایشان مبعوث شود برای سرپرستی حضرت محمد صلواته الله علیه واله والسلم ایاشن بدون وچون چرا به ریاست مکه رساند وغولی بود وهر رای که ایشان میداد همه تحسین میکردند زمانی که ایشان از شعب ازاد شد ابوجهل پیش ایشان امد وگفت شما همیشه بامهارت مارا گول زدی ومانمیفهمدیم چرا این کاررا کردی اشان فرمودند شمامیخواستید خداوند رافریب دهید وخداوند شمارافریب داد-ابوجهل گفت شمابر خلاف سنت عرب عمل کردید ایاشن گفت هرگز این شمابودید کهبرخلاف سنت عرب عمل کردید نه ما- زیراعرب درمکه تنهاحسنش ازادی وازادی منش بود انهابه ایرادهای یهودیت ومسیحیت پاسخی نمیدادند وهمچنین ایرادهای انهابه یهودیت ومسیحیت پاسخی دریافت نمیشد شما امدید وگفتید که موریانه قرارخورده است وقراردادی نیست وبعد شما گفتید اصلا قراردادی نبود ومرکز قراداده ها به خانه ابوسفیان بردند- چگونه ممکن است که حضرت ابوطالبعلیه السلام بت پرست باشد وفرزندان خودرا وهمسر خودرا موحد باراورد؟؟ ایشان نگفته است من مشرک هستم این راجعل کردم ان نبوغ به راحتی میتواند اهداف خودرا پیاده کند ایشان فرمودند که حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم امین وراستگو است- احتمال دارد یک فرشتهای معمولی نه حضرت جبرائیلعلیه السلام به نزدایشان اماده باشد ومقدار ای اطلاعات وکرامت به ایشان بخشیده باشد وهیچ کس نمیتواندمطلب کند جز خودایشان وبایدفرصت داد- وحضرت سیدالشهدا حمزه علیه السلام ایشان یک تاکتیک مشابه است که بعدا درباره ایشان راهم بحث خواهم کرد واگر این سیاست نبود سران قریش بعضی بدنبال جنگ افروزی بودن ونتجه وخیمی بدنبال داشت- انتخاب حضرت خدیجه علیها السلام بامشورت ایشان بوده است وخطبه حجضرت محمد صلواته الله علیه واله والسلام خطبه عقد یک خطبه غرائی است که بامشورت حضرتابوطالب تهیه شد- عبدالله بن مسعود میگوید مادرشعب بودیم ویک دوره ایات الهی که امده بودحضرت رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم تدریس کرد ومیزانی ازکتب اهل کتاب بحثائی درگرفت کهمیبایست مهمترین انهاتوحید باشد حضرت ابوطالب علیه السلام درروی یکی صندلی نشسته بود وگوشش میکرد درحالیکه درتفکر بودسرخودرابعنوان تائید تکان میداد- حضرت رسول اکرم صلواته الهعلیه واله والسلام بنابر بیانات حضرت عظیمالشان ایتالله مرحوم ملک الحسینی رحمت الله بیان میکردند که زمانی که پیامبر اکرم به مکه رسید بلافاصله برسرقبر حضرت خدیجه صلواتهالله علیها وحضرت ابوطالب علیه السلام رفت وبه مردم فرمود ازمن فاصله بسیاردوری داشته باشید- ودیدن حضرت مطالبی میگوید وبیتابی میکند ایشان فرمودند مردم ظرفیت درک مطالب رانداشتند بعد دیدند حضرت بلند شد وجستجو کرد ویک تیکه گچ پیدا کرد وبعد فهمیدند بر دوقبر یک نمادستاره کشیده است که شخص من درجوانی اینمطلب یادگرفته بودم برای علما میکشیدم ولی ریشه اش رانمیدانستم-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-شناخت وعرفان چهارده معصوم مقوله ای بی انتهااست ودرهرعصر ودوره ای دانشمندان توانسته بهمیزان درک علمی خود نکاتی رادرک کنند-زمان هرچه میگذرد عظمت انان بیشتر روشن میشود- گویا تاریخ برای ان است که حقایق سترک انان را افشاکند-به مناسبت سالروزشهادت حضرت زهرا سلام الله علیها-بالهام ازنظر شلعرمعروف امریکائ – اقای ": ویت من:" برسر این اقیانوس شربت الهی مینشینم واز این کهشکشان نور فیض میگریم-برای زنان ومردان یک الگوی ا زجناب بانوان بیشتر نیست وان حضرت زهرارا علیها لسلام است-که نماینده وخلیفه الهی است- وکه درتمام ابعاد یک زن اتم واکمل است وچگونه زنان صنف خود وصنف مردان را باید هدایت کنند دراوجی رویائی والهامی ملکوتی هدایت وراهنمائی میکند- که این هدایت درعصری بقول اقای" ویت من": نمی میرد- ونیاز به احیای روحبخش وحیات بخش جدیدی ندارد وتلقی دقیقی اززن وهم چنین ازمرد بخوبی روشن کردهاندکه هنوز تمدن غرب نتوانسته استانرا کشف کند وخود را وزنان را به بازیچه گرفته است-درجائی به زمان پانزده برابرمردان دستمزد میدهد ودرعلوم پزشکی زنان نصف مردان میگرفتند اخلاق زنانه رابرای مردان خوش اخلاقی میدانستند واخلاق زنان چون مردان نشانه برابری میدانستند عطوفت وبخشش ونرم خوئ زنان درجائی حماقت وکودنی میدانند- جناب ویت من بخوبی درک کرده است زمانی بشر ادم شده است که اخلاق حقوق شود نهانکه اخلاق را به بازی بگیر نند ودراین انبیا ومعصومین سلام الله علیه واله والسلم است زمانی درخدمت حضرت ایتالله عظیم الشانمرحوم کرامت الله ملک الحسینی رحمت الله بودم وشخصیتی دلسوخته دین واهلبیت مرحوم حاج ولدان رحمت الله علیه جائی بر ایتبشیر دینی اختصاص داده بود شهربانی دستورتوقف داده بود وایشضان باشهربانی وارد مذاکره شده بود که دشمابر ای دین کاری نمیکنید وجوانان درحال ازدست رفتن هستند- وباشهربانی وارد مذاکره میشود که یک حداقلی راطرفین بپذیرنند ولی مداوم ساواکگ دربیرویقه جوانان میگرفت وتهدید میکرد که اگر دراین جلسات بروید فاتحه کنکور وکاردولتی وبه خارج رافتن به گور خواهیدبردمگر انکه دجبران مافات کنید وجوانان را ازرفتن به این جلسه بترسانید ایشان به مرکز پلیس میرود کهجان من به حلقم رسیده است ویک دفعه باپیرهن دراور ده باساطوربه شماحمله میکنم شهربانی علت انر ادستئرساواک بوده است وشهربانی دخالتی نداشته است ولی ما ساواک هم توجیه میکنم وگاهی ساواک مسئله میساخت حضرتایت الله رحمت اللهعلیه دریک قدم زدن درخیابان فرمودند این کارشاه نمونه اتم سد راه الهی است وخداوندمنان وعده عذاب داده است وتریخ دقیقا گویای این عذاب هست ومن خداوند منان خواستمکه عمر من رابقدری زیاد کند که عاقبت شاه راببینم- بحث برسرعثمان رسید- ایشان فرمودند حضرت رسول اکر م صلواته الله علیه واله السلم دختر حضرت خدیجه سلامالله علیها به عثمان دادنه بعلتی اقایان میگویند زیبا بوده است وثروتمندبوده است وخوشخوئی بودهست؟؟ بخاطرصله رحم- صله رحم برای افرادمعمولی از عنوان مشخص است فرزندان یک مادر ودیگران از فامیل درجاتی پایئنتردارند ولی بای پیامبر اکرم صلواته اللهعلی واله والسلم صله رحم بسیاروسیعتر است- مداوم این دختر کتک میزد وان دخترخانم قهر میکرد وبه خانه رسول الله صلواته الله علیه واله والسلم بر میگشت وحضرت دلجوئی میکرد .ودوباره اندختر خانم به نزدعثمان ابز میگشت چند باراین موضوع تکرار شد وزمانی که ان دخترخانم رحلت کرد پیلمبر اکرم صلواته الهعلیه واله والسلم خداوند منانم شکرذ گذاری کرد که این دختر قبلاز رحلت ایشان فوت کرد وگرنه پناگاهی نداشت ودختردوم راهم داد بر همان ااساس وگرنه برای مومن بهیچ وجه عقلانی نیست که دختر دوم -رابه ایشان بدهد- جناب عثمان هم دانشمندان گذشتهدرحدود زمان شخصیت عظیم فیض کاشانیرحمت اللهعلیه وبعد و.حتی امروزه- معتقدهستند که عثمان بدستور ابوسفیان مسلمان شد که از اسراردرون حضرت رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم اطلاعات بدستاورد تا به موقع مچ بگیرد وخیلی تعجب میکردکه رسول اکرم صلوالته اللهعلیه واله السلم هیچونه بهانهای بدست اونمی دهد ومیگفت کهان عظمت صلواته اللهعلیه واله والسلم کجا این تکنیک هارا یاد گرفته است- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-قران مجیددرچندموردافرادی را سفیه واحمق نام میبرد وبر تمام کسانی عذاب وارد میشود اول سفیه هستند مانند قارون علیه العنت وسپس ظالم هستند- همیشه بشر از انسان سفیه واحمق پس ظالم بداش می امد است- ودشمنان خوداش راسعی میکند این نسبت ها به اوبدهد بعضی سفیهان شاختن انان ساده است ولی بعضی پیچیده است گاهی یک نابغه درشناخت اول سفیه دانسته شود ولی بعدا به نبوغ ایشان پی برده شود- فرض کنیم به کسی بگویند که فرد لیبرال درحقیقت هیچ خط قرمزی ندارد- ویا هرک درزمان قدیم بااستعمار یونان وروم میجنگیده است او وحشی وبر ر بوده است بربر ماندکلمه عجم بر ای یونانیان است که بیشتربله قبائل شاخ افریقا گفته میشد که مشهورتریبن انهامال کشور الجزائر است تمدن انها کارشناسان درحد متوسط میدانستند- وحشی بقول حضرت استادمعزز شهید ایت الله دکترمرتضی مطهری رحمت الله به کسی گفته میضود که استدلال ومنطق ندارد-درمقابل مسلمانان که به افریقا رفته بودنددر اوائل مقاومت جانانه کردند وانها مجبورشدند از قبیله اباضیه که از قابل بزرگ وجنکجوی خوارج بودبرای کمک دعوت کردند ومیزانی ازانها کوچک کردند این قبائل بربر زبان عربی رایادگرفتند وکم کم اسلام رافهمیدند گرچه کاروانهای مسلمانان ماننداب خوردن میزدند ودرامد زیادی داشتندیک روز شیوخ انها درحالیکه دربرتری مطلق بودند گفتند ما مطالعه کردیم بهترین دین اسلام است ومازافردا جنگ رابامسلمانان تعطیل میکنیم ومسلمان شدند وغربی هاز اینکه انهامسلمان شدند ومسیحی نشدند مانور سنگینی روی انها انجام میدهند وامروزه هم نشانه یک انسان میزان تحقیقات دقیق ان فرد است گرچه نسبت گذشته اسرعت پیش میرود ولی عوامل خاصی که فقط بدنبال منافع دنیائی هستندهنوز حاکم برجهان هستند- امویان-درمقابل پیامبر اکرم  صلواته اله علیه واله والسلم ظاهرا شکست پذیرفتند ولی درمقابل حضرت علی علیه السلام قد برافرشتند وبرتری ایشان رانپذیرفتند-درمکه هیچگاه بدلائل فراواننگذاشتند که صاحب مکتب های دینی وعقلانی درتمام رشته شود- ولی مرکز بحث های علمی گسترده بودتا وهبایان بر انجا مسلط شد که بساط به نحو ممشزکننده ای برهم زدکه کار اینگلیسی هاست- وبه این نتجه رسیدند از طریق جنگ حدیث وارد شوندبطوریکه شواهد تاریخی هم کمک کند ویا انرا جعل کنند وتا حدودی احادیثی مورد اجماع مسلمین است بعنوازیربنا بپذیرنند ودرمراحل نتجهگیری باجعل حدیث ویامردوددانستن حدیثی جریانرا بهنفع خود خاتمه دهندوقدرت مالی-نظامی- سیاسی- اقتصادی وفرهنگی وچاپ کتب فراوان تواستندشستشوی مغزی کنند- شجاعت دراعراب حرف اول میزد لذا خون خوردن برای تقویت شجاعت بود- هرفردی را که میکشتند خون رانرا میخوردند که روح قوی اورا بخود واردکنند- حال تصور میکند درکتاب صحیح مسلم است که پیامبر اکرمصلواته الله علیه واله السلام وقتیکه به خانه باز گشت قران میفمراید بیدارشد درحالیکه میلرزید گلیمی بخود پیچید حضرت خدیجه علیها السلام از اوپرسیدچرا میلرزید ایشضان گفت فکرمیکنم خیال کردم که فرشتهر ا دیدم نمیدانم درست دیدم ویاندیدم واز پیامبری میترسم ومن مرد این کارنیستم وحضرت خدیجه علیها السلام دلداری داد وگفت تومسلما پیامبر هستی وپسرعموی من هم حضرت نوفل دقیق گفته است که شماپیامبری هستی کهباقتدارپیامبری خواهی کرد نترس خداوندمنان وماتورکمک خواهیم کرد ولی اگر این جریان برای ابوسفیان ومعاویه وخلیفه دوم وخلیهسوم پیش میامدباکمال شجاعت رهبری با افتخاربعهده میگرفتند وکوچکترین ترسی نداشتند- خلیفه دوم مداوم به خلیفه اول نهیب میزد نترس وفتوابده- هیچ نباید استان حضرت ادم وحضرت یونس وداود دیگران را ملاحظه کرد صلواته الله علیهم اجمعین- ادامه دار


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-بخش چهارم- وصف پیامبر اکرم صلواه الله علیه واله والسلم- درزمانی کهدرایران بودم وهنوز به خارج نرفته بودم-شنیدم پدر مرحوم دکترعلی شریعتی استادمعزز والیت الامی جناب اقای محمدتقی شریعتی رحمت الله علیه شبی ازخواب بیدارمیشودکه علت ان گریه شدید مرحوم دکترعلی شریعت رحمت الله علیه بوده است وبه طبقه بالامیرود وعلت گریه شدید ایشان راسئوال میکند مرحوم دکتر علی شریعتی رحمت الله علیه میفرماید- که امشب اخرین صفحه کتاب محمد رسول الله به پایان رسید ودیگرمن این ارتباط روحی را ازدست خواهم داد-من خیلی تعجب کردم- قول استادامریکائی میبایست خوشحال باشدزیرادرغرب بیش از دویست نفر الیت رانمی شناسند ویاارتباط ندارند ول پس از نوشتن کتاب الیت های عجیب وغریب وروکلها ش پیدا میشودکه ایشان را مات ومبهوت مکند وایشان درلیست خوداش تجدیدنظر میکند برای تجدیدچاپ های بعدی! تازمانی که به انگلستان رفتم- یک دانشجوی دکتری ایرانی من راصدا کرد اینکتب خارجی که میخوانید نجس نیست؟ گفتم از چه لحاظ جواب از کاغذ تا مطالب جواب دادند مراجع شما میفرمایند چون مشروی میخورده است کتاب پزشکیهم کاغذاش نجش است وهم مطلب اش- یک دختر کمونیست دانشجوی انگلیسی کمونیست ایران تحریک کرده بودند که بامن مناظره کند مندرباره پیامبر اکرم وعلی علیه السلام چیزی نمیگویم ایشان فرمودند حضرت امام حسین علیه السلامبه هردلیل که میخواست قدرت رادست بگیرداعوذ باالله حضرت ابوالفضلعباس علیه السلام چرا اینهمه احمق بود کهایشان منصرف نکرد چطور پیامبری بحث علم میکند مسلمان درچنین وضعی هستند علم درنظرایشان حفظ قران وچند حدیث بده است عقلی درکارنیست دلائلی اورد درایران یک شیر پاک خورده ای فرموده بوده استکه منسالها بودم مدائم تحقیق میکردم به ایدلوژی سخت علاقه مندبودمبه نتجه استادم رسیدم که حتی سکولارهم نباشم وتعدادی دانشجوی دانشگاه شیراز پیر وایشان بودنددقیقا بحثی ریسجمهور محترم ترکمنستان بیان کرده است خنثی بودن- یکیاز انها در دانشگاه لندن جزوهای به من دادکه این ایرادها درباره اسلام راجمع اوری کرده بود ومقداریهم خودمن بدست اورده بودم یک شب تصمیم گرفتم کتابی های درباره حضرت رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلام از ایران اوردم بعضی از انها خوانده بودم بخوانم جواب انهارا پیدا کنم وحائز اهمیت اکه بعضی ازامطالب ریشه اش درکتب معتبرسنی بود- شروع به مطالعه کردم درست سرساعت دونصف شب ناگهان یک انقلاب روحی ناخواستهدرمن رخداد بغض من ترکید ودرحودبیست دقیقه گریه وحشتناکی راسردادم اطاق بلای سرمن یک دانشجوی ژاپونی بود کهدرست همانموقع میخواسته است بخوابد از خواب میپرد وزابر اه میشود ومیخواستههمانموقع بهنزدمن بیاید دعوا راه بی اندازد ولی وقت مناسب راندیده بودصبح امد وجریان گفت کهاقاگریه ات راکنترول کن واگرنمیتوانی به زیر زمین برو ویابه پارک برومزاحم مردم نشو- وانزمان دلیل گریه انشخصیت دوست داشتنیرافهمیدم- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

ک خلصهبسم الله الرحمن الرحیم-خاطرات-منطقه دهلران- امریکائی تشخیص داده بودندکه میتواندتمام مراکز نفتی جنوب محاصره کند مدت زیادی نفت دراختیار صدام باشد ویاانکه چاه های نفت را انچنان تخریب کند که سالها طول بکشدتا اماده بکار شود- خیلی درسکوت وتاریکی انجا بافاصله عراق کار میکرد وما مطلع نبودیم یک عکس هوائی کمی مسئله را روشن کرد-یک تمهدیدات سطحی انجام گرفت برای اطمینان خاطر به نظر میرسدیک تیپ از اصفهان که ان زمان درخشان ظاهر شده بود قرار دادوگفتند دستورعقب نشنینی ندارید- ویک نصفه تیپ هم از استان فارس که بخش کمی راپوشش میداد- بیسم عراق پیام د اد جان خوددرابردارید وبروید شصت موشک درلحظه روی شماخواهیم ریخت- وشروع به موشکباران کرد چهاربارقلع وقمع کردبطوریکه بچه ها روزه درروی زمین دراز کش بودند وشب به به یک کناره نیمتری میامدند ومیخوابدیند ونمیدانستیم موضوع چیست- تا دستور عقب نشنینی تاکتکی داده شده اطلاعاتیکه منافقیناز این واحد ها میدادند بی نظیر است دقت عجیبی داشت که بانقشه ای که بعد کشف شد مطابقت میلمتری داشت فارس دستور باز سازی نیروداد وتصفیه دقیق- وچون اصفهان دربسیارجاهای حساس نیرو ی اصلی بوددستور داده شد که فرس نیروبی اصلی منطقه باشد تا هفتاد درصد پوشش بسیار حساس را بعهده بگیرد وافراد حق ندارند سیمتراز جای خود تکان بخورنند وطرح حمله که بعد طرح کلی ایران شد طرح حله شخصیت عظیمالشان ایران جناب دکتر چمبران بود که شهید ظل انوار انرادرخدمت حضرت چمبران رحمت الله علیهدر کردستان یاد گرفته بود نام انرا جنگ سرخپوستی منظمگذاشته بود یا جنگ های چریکی ایرانی-ایشان برای من شرح داد ن یکدوره کوتاه باایشان دوره دیدم که به دستور امام راحل رحمت الله علیه میبایست فوری به کردستان برویم ما سوار هلی کوپتر بودیم هلی کوپتر درچجائی مارا پیاده کرد کهناگهان از کوه های اطراف کردها شروع کردند به ما تیراندازی کردند ومافقط بلدبودیم نظم را رعایت کنیم که کسی روبری کسی دیگری قرار نگیرد وهلی کوپتر هم بتواند درموازات ما تیراندازی کند ودرحالی که به سرعت به سمت هدف میدودیم تیراندازی میکردیم هلی کوپتر کمی از زمین فاصله گرفت وبه موازات ماتیراندازی میکرد وعقب وجل ومیرفت وکم کم اوج گرفت وبرگشت وهمن طورما شهید ومجروح میدادیم وجناب چمران باعده ای خیلی جلو بودند من به یک رودخانه ای چند وجبی رسیدم پشت یک سنگ سنگر گرفتم وشروع به تیراندازی کردم جناب چمران ویاران دراز کش روی دامنه کوه تیراندازی کردند- کرد ها فرار کردند هلی کوپتر امد مجروحین رابرد ومقداری مهمات وغذا برای ما اورد جناب چمران شهداد درصف سهتائی درطول منظم کرد وشروع کرده باانها دردلش صحبت کردودعا خواندند مابالافاصله را دوتائی دوتائی در راس کوه ها گذاشتیم ویک گودال نزدیک کوه من خمپاره سوار کردم وبرای روانه کردن بر سر قلعه ها وکوه های مقابل وپشت کوه زدن شروع به تیراندازی کردم سریع حضرت چمبران به نزدمن امد وفرمودند این گلوله ها از پول ان پیرزنی است ا زمعیشتزده است اسراف نمیکنم به اندازه تیراندازی میکنی- ومن گفتم- چشم من سه گلوله برای هرهدفی بیشتر نمیزنم ایا قوانین جنگ چریکی این است؟- ایشان فرمودند ما چاره ای جز این نداشتیم- واین کار –کار امریکا بود- من از ایشان سئوال کردمکه ارتش دراینموردچگونه عمل میکرد- ایشان گفتند که دوازده گروه میکرد وهرگر وه دوذخیره یکسان داشت واگر گروه دوم ذخیر درحد تخصصی نباشد نصف گروه باید باشد هلی کوپتر بر گشت وتعداد بیشتری بالای کوه برد وحتی بچه های قبلی به ارتفاعات بالاتری برد وشهدا را باخودبرد ومن مداوم دراین فکر بودم که نیم ساعت قبل ماباهم گفتگو میکردیم ومیخندیم وطبق یک نظمی همه با شهدا وداع کردیم وازانها خواستیم با اجازه امام زمان علیه السلام مارا یاری وکمک کننددریک خلسه عجیبی فرورفته بودم-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- هواپیمای بوینگ مالزی-777- اگرخوب دقت کنیم به اخباری که منتشر شده است یک روتین سیستم های معمول غربی است که بامهارت درد اول انسان رابه خلا میبردد درغرب کلا قانون کلی کور اطلاعات دادن(بلایند سیستم) سخت به ان معتقدهستند زیرا اگر سرنخی داده شود ذهندرگیر میشودمسلملا اشتباه میکند بادید خلا قرارداد درانگلستان ازدواج برای تحصیل کرده ها بخصوص سطح بالا یکمعضل است بالاخص فرد یک شکست داشته باشد همه سازمان ها گروهی برای ازدواج درون سازمانی دارند ولی بتکیتک خاصی فرد درباره یک خانم ای که فکر میکنند که مناسب ان فرد استمیگویند شما روی ان خانم تحقیق کنید انفرد فکر میکندکه این خانم برا ی یک کارمهم میخواهنددرنظربگیرنند باتکنیک برجسته چنین چیزی هم القا میشود وسعی خوداش را میکند چناچه نظریات انفرد نزدیک به ان خانمبود جریان رابیان میکنند وگرنه رها میسازند درتمام امور چنین هستند- اطلاعات دادند که هواپیماهیچگونه نقصی گزارش نداده است نمیشودبه ان اطمیان کرد زیرا ویتنام درجریان بوده است- سه نوع نظرداده استکه ایجاد خلا کند یکی گفته استدرساعت فلان درحال حرکت بوده است ومکان راهم داده است وارتباط قطع شده است- دوم متخصصین رادار گفته اند گویا درحال دورزدن وبر گشت بوده است پس مسئله ای ظاهرا ندارد- بعد گفته است گویا میخواسته درجزیره فرود بیاید یعنی مشکل داشته است- مالزی ایجادخلا میکند تمام پاسپورت ها واسناد این هواپیما بلافاصله که امده شده بوده دزدیه شده وبعدا دسازمان یا به چهارنفرمشکوک میشود که درهمان زمان ظاهربه هواپیما گفته شده برگردکه پاسپورت انهاقلابی ومال دیگران بوده استکه انها بچین نرسند- هواپیماتوسط افاردی ناشناس ویاکارویتنامدرجائی درویتنام فرودامدند اساس مراقبت امروز ماهواره هستند ویتنام انرا رد نکرده است120کشتی وقایق وهواپیما وبالگرد دومیداننفتی بزرگ کشف شده است هواپیما بعضی قسمت ان چگالی ش ازچگالی اب کمتر است درنتجه در روی اب قرار میگیر د بعد میگویند اینمیداهای نفتی مال هواپیمانیستیعنی مداوم دارند افراد راتوی خلا میبرنند- راست ویا دروغ بخصوص درجنگ جهانی دوم کشتی ها رادارانگلستان تشخیص داد وبه سمت انها تیراندازی کرد ولی هرچه جستجو کردن چیزی پیدانکردند غیب شده بود درجنگ ایران وعراق یک هواپیما درقسمت شرهانی در روی لشگر عراق ظاهر شد تا ارتفاع دهمتر پائین امد وسرعتی نزدیک هلی کوپتر هرچه موشک بودزدند ولی هواپیما سالم ازرادرغیب شد؟؟ وبعد بچه هامتوجه شدندکه کار ایران نبوده است- بایدماند وتافهمیدمسئله چیست؟؟


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- خانم اشتون کمی لبا سش سد راه ازادی است-کانال من وتوفردا خواهدگفت شما انگلستان درس خواندید- یادهات مشهد؟؟نکند فردا وارد دستشوئی میشوید اول پای راست فراموش نشود-نظم اخوندی-؟؟-اب به اسیاب چه کسانی میریزید!!


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0