سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسمالله الرحمن الرحیم- سفرنامه به غرب- یک بار دیگر خداوند منان به امریکا هشدار داد- هنوز جواهرات داخل خانه  صحیح وسالم هستند- وامریکا را در موقعیتی تازه ازمایش کند- امریکائی که عاشق اپوریسیون ها هستند  انهم اپوزیسیون های بسیارقوی هستند که قران مجید تکلیف انها را مشخص کرده است ":ان شائنک هو الا بتر": گویا از از کاریزمای دیگران هم خوششان نمیاید به همین دلیل است حجاب را را دوست ندارند وبرهنگی را ترجیح میدهندکسی که به جای اب سراب نشان مردمان داده است که اگر سرخورده میشود ونا امید میگردد ببیند کجا سجاده اب میکشیده است- دنیا باید دنیای صراحت وشفاف باشد- چناچه شما معتقد هستید حقوق شما توسط جهان پرداخت نمیشود وعلاوه بر حقوق درامد بقول عوام مداخل شما به داده نمیشود که کیسه شما بقول حضرت مدرس رحمت الله علیه ته نداد رفتارها را به سیاست های منفی و ضعف فکری- سستی اراده- فاقد نیروی اثر گذار- برخلاف امیدهای لیبرالی- انسانی!ً – پردپوشی کردن درفلسفه های الهی- لیبرالی تریلی وار-پوشاندند توجیح نکنید دقیق خودتان را نگاه کنید – تمامی  حقوقی برای بشریت تعریف میکنید مرده است- تمام دروس دانشگاهی شما هم دراین باره مرده است وهنوز اثار حیات را درک نمیکنید وبقول عرفا درمقام سنگ هستید پژمرده شدن شما از بحثهای زنده اسلامی بهترین نشان ان است- هنر شما ساختن فردی منند جرج سورس است- که زرنگی بچه گانه  حیات عیسوی تفسیر میکند که به هرکس که میدمد درجا خشک میشود- تنش بین یک ایده زنده ومردن نشان زنده بودن ایده واحتمال انتقال اثارحیات به ایده مرده است- مرده ای که تبدیل  به یک کوه اتشفشانی شده است- من جمله یک شاعر امریکائی کمی با تغیر بیان میکنم- این امریکائی نیست که من میخواهم این روزهار ا من نمیخواهم هرشب به امید انروز ی هستم که خورشیدطلوع میکند ان روزئی باشد که من میخواهم – وکاری جز انتظار هم نمیتوانم داشته باشم 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- - با تشکر از زحمات سازمان اطلاعات-نظریات شخصی است- پیدا کردن جاسوس کهنه کار در ایران کاری بسیار مشکل است- تقریبا محال است- غالبا دوتیپ بیشتر نیستند- یک تیپ جنوب شهری ودوم تیپ اروپائی- هردو محکوم به شکست است- بهترین تیب جنوب شهری است- جاسوس اخیر نشان داد که غرب شخصیت  ایده ال  ندارد- بهترین روش همان روش جاسوسی زمان رژیم منحوس بود تنها سازمانی که به روز بود ومهمترین علت پیروزی کار گذاشتن فراوان میکرون های مخفی بود- که از  افراد ساده لوح سیاسی که توسط میکرفون بدام میافتادند با تعلیمات چند ساعت کار گذاری میکروفن تعلیم میدادند در کنارتلفن ومتکا وجاهای مختلف زمانی که انه به مسافرت رفته بودندویادرحدود چند ساعت بیرون بودند کار میگذاشتند که افرادمتخصص بودند ودرحدود دوازه نفر کار میکردند .اطلاعات به اصطلاح از درون داشتند- میابیست معاملات ملکی وسوپر مارکت ها وافرادی در اپارتمانها ویا محلات مواظب باشند اینان غالباپس ازمدتی عبوس وگرفته هستند وترسناک هستند وبداخلاق میشوند شکستها برای انها تاثیرات منفی دارد- تاکتین ساواک وارتش این بود که شایعه میکرداشرف موادمخدر پخش میکن- وهرکس چنین میگفت تشو یق میکرزد ونمیدانست ان فرد ساواکی ویا اطلاعاتی است ولی اگر میگفت من از من موثق میدانم که اشرف مواد مخدر پخش میکند اورا دستگیر میکردند که منبع را لو دهد وتهدیدبه مرگ میکردند وجزو سرسپرده میشد ومیکرفت پخش میکرد وافرادی دیگری پخش میکردند که مافیای امریکا بعضی موارد دولت امریکا هم  همکاری میکندومافیای شوروی هروئین پخش میکنند- امیداوم مانند همیشه پیروز باشید انشالله 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-تراژدی سوریه – بخش سوم- جناب اقای دایر نوشته اند که اقلیت ها در سوریه کاملا پشتبانی مستحکمی از اقای بشار اسد انجام میدهند وهیچ توجه واعتراضی به انکه نیروی ها ی ایشان چه نوع رفتاری با برادران اهل سنت میکند ندارد؟؟!! این یک سیاست معمول غرب است البته بقدری هم تبلیغات منفی وحساب شده انجام میدهند که افراد ی مانند ایشان هم ممکن است گول بخورد وبیادافراد مدتها درمحلی که ازانجا اخبار نشرمیدهدویا تحلیل میکند باشد وابته که سیاست هم تاثیرات خاص خودر ا روی افراد میگذارد وکمتر کسی هست که از تاثیرات ان بری باشد!- جا ی جای مطالبی که ایشان گفته است بعد خلاف ان واقعیت مسئله روشن شده است که به ان اشاره میشود قران مجید نکته زیبائی دارد که دشمن اسلام منافق است وما گوشه هائی از کینه ها ونقشه های انان فاش میکنیم که گول نخورید وبدانید درائی درپشت سر ان است- حقیر معتقد است که ساده لوحی است که امریکا نداندکه طرح اش در سوریه باشکست روبرو میشود ولی بهترین گزینه ان دانست که اقداماتی بکند ودرظرف چند مرحله اگر تنوانست به نتجه بر سد ویا سر مردم کلاه بگذارد که بعلت تغیراتی که دلخواه او است دست از اقدامات کشیده است وشکستی که دارد کم کم کشتی امریکا را غرق میکند از ان نجات پیدا کند- واقعیت تاریخی نشان میدهد درکل اسلام با تمام جنایتهای سنگینی که بین خودمسلمان رخ داده است هنوز بهترین ایدلوزی است ونسبت به دیگر ایدولوژی ها بهتر عمل کرده است- وظلم ها بیشتر متعلق به حکومتهائی بودند که ایمان واقعی به اسلام نداشتندویا هنوز مسلمان واقعی نشدند واحکام الهی رابه نفعخودشان مصادر وتحریف وحتی جعل کردند وحساب انان از اسلام واقعی جدا است- امریکا درجنگ جهانی دوم تا وضع نفت درخاور میانه روشن نشد وارد جنگ نشد وقیمت کشته شدن هر سرباز خودرا مشخص کرد خوب بود ایشان چند نمونه در هر موردی که به مسلمانان میگیرد نشان دهد که مطالب ایشان از شعاری خارج وحداقل کمی علمی شود ومیبایست در فر هنگ وتمدن اسلامی هم مطالعاتیث داشت گرچه ایشان تا حدودی دارد!! اتفاقا این مشکلات ها بیشاز هزاران کتاب مسلمانان ومردم دنیا را بیدار میکند- ایشان ادامه میدهد سر سپرتن انان نزدیک به به تمام نیرویکه قدرت اهنین سنگینی این قدرت منحصر در دست رژیم باشد میدهد که سر منشا ایمانی دارد که بر ضد شورش گران داخلی ویا مداخلات خارجی بر ا یک مدت طولانی کافی است وبه همین دلیل است که بیگانگان در طول تاریخ مداخله ای در سوریه نداشتند-جالب انکه در ادامه مقاله به تضادهای مهمی برخورد میکند من الجمله با وجودانکه اقای بشار اسد علوی( شیعه ) است ولی درحکومت خود تا امروز سکولار عمل کرده است!!—اما در سوریه اوضاع رو به بدتر شدن است- نواحی دمشق درحال سقوط ودر دست شورشیان افتاده با تمام نا امیدی هائی که موجود است- اتحادیه اعراب وظیفه خودرا موقتا تعطیل کرد وخطاب به اقای بشار اسد فر مودند قدرت خودر ا به معاون خود منتقل کن؟؟!! که میبایست ظرف دوهفته اجرا شود !! ومعاون ایشان مجبور است که یک حکومت وحدت که مخالفین هم دران شرکت داشته باشد که میابیست ظرف دوماه انجام شود واین طرح به این معنا است که پایان حکوکت فعلی است؟؟!! ایشان جان مطلب را گفتند – سئوال این است که این اجازه وقدرت نمائی را سازمان ملل متحد وغرب واسرائیل واتحادیه؟ شخصی پیش یک روحانی امد وفرمودشما فتوائی جدید دادید ان کدام است جناب روحانی فرمودند که دشما حق ندارید الت خود را در دست بگیرید ودور خود یک دایره بزنید ایشان سئوال کر جنابعالی چطور فرمودند خداوند از امروز اختیار تمام به ما دادهد است که هرنوع خواستیم عمل کنیم-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-تراژدی سوریه – بخش سوم- جناب اقای دایر نوشته اند که اقلیت ها در سوریه کاملا پشتبانی مستحکمی از اقای  بشار اسد انجام میدهند وهیچ توجه واعتراضی به انکه نیروی ها ی ایشان چه نوع رفتاری با برادران اهل سنت میکند ندارد؟؟!! این یک سیاست معمول غرب است البته بقدری هم تبلیغات منفی وحساب شده انجام میدهند که افراد ی مانند ایشان هم ممکن است گول بخورد وبیادافراد مدتها درمحلی که ازانجا اخبار نشرمیدهدویا تحلیل میکند باشد وابته که سیاست هم تاثیرات خاص خودر ا روی افراد میگذارد وکمتر کسی هست که از تاثیرات ان بری باشد!- جا ی جای مطالبی که ایشان گفته است بعد خلاف ان واقعیت مسئله روشن شده است که به ان اشاره میشود قران مجید نکته زیبائی دارد که دشمن اسلام منافق است وما گوشه هائی از کینه ها ونقشه های انان فاش میکنیم که گول نخورید وبدانید درائی درپشت سر ان است- حقیر معتقد است که ساده لوحی است که امریکا نداندکه طرح اش در سوریه باشکست روبرو میشود ولی بهترین گزینه ان دانست که اقداماتی بکند ودرظرف چند مرحله اگر تنوانست به نتجه بر سد ویا سر مردم کلاه بگذارد که بعلت تغیراتی که دلخواه او است دست از اقدامات کشیده است وشکستی که دارد کم کم کشتی امریکا را غرق میکند از ان نجات پیدا کند- واقعیت تاریخی نشان میدهد درکل اسلام با تمام جنایتهای سنگینی که بین خودمسلمان رخ داده است هنوز بهترین ایدلوزی است ونسبت به دیگر ایدولوژی ها بهتر عمل کرده است- وظلم ها بیشتر متعلق به حکومتهائی بودند که ایمان واقعی به اسلام نداشتندویا هنوز مسلمان واقعی نشدند واحکام الهی رابه نفعخودشان مصادر وتحریف وحتی جعل کردند وحساب انان از اسلام واقعی جدا است- امریکا درجنگ جهانی دوم تا وضع نفت درخاور میانه روشن نشد وارد جنگ نشد وقیمت کشته شدن هر سرباز خودرا مشخص کرد خوب بود ایشان چند نمونه در هر موردی که به مسلمانان میگیرد نشان دهد که مطالب ایشان از شعاری خارج وحداقل کمی علمی شود ومیبایست در فر هنگ وتمدن اسلامی هم مطالعاتیث داشت گرچه ایشان تا حدودی دارد!! اتفاقا این مشکلات ها بیشاز هزاران کتاب مسلمانان ومردم دنیا را بیدار میکند- ایشان ادامه میدهد سر سپرتن  انان نزدیک به به تمام نیرویکه قدرت اهنین سنگینی این قدرت منحصر در دست رژیم  باشد میدهد که سر منشا ایمانی دارد که بر ضد شورش گران داخلی  ویا مداخلات خارجی بر ا یک مدت طولانی کافی است وبه همین دلیل است که بیگانگان  در طول تاریخ مداخله ای در سوریه نداشتند-جالب انکه در ادامه مقاله به تضادهای مهمی برخورد میکند من الجمله با وجودانکه اقای بشار اسد علوی( شیعه ) است ولی درحکومت خود تا امروز سکولار عمل کرده است!!—اما در سوریه اوضاع رو به بدتر شدن است- نواحی دمشق درحال سقوط ودر دست شورشیان افتاده  با تمام نا امیدی هائی که موجود است- اتحادیه اعراب وظیفه خودرا موقتا تعطیل کرد وخطاب به اقای بشار اسد فر مودند قدرت خودر ا به معاون خود منتقل کن؟؟!! که میبایست ظرف دوهفته اجرا شود !! ومعاون ایشان مجبور است که یک حکومت وحدت که مخالفین هم دران شرکت داشته باشد که میابیست ظرف دوماه انجام شود واین طرح به این معنا است که پایان حکوکت فعلی است؟؟!! ایشان جان مطلب را گفتند – سئوال این است که این اجازه وقدرت نمائی را سازمان ملل متحد وغرب واسرائیل واتحادیه؟ شخصی پیش  یک روحانی امد وفرمودشما فتوائی جدید دادید ان کدام  است جناب روحانی فرمودند که دشما حق ندارید الت خود را در دست بگیرید ودور خود یک دایره بزنید ایشان سئوال کر جنابعالی چطور فرمودند خداوند از امروز اختیار تمام به ما دادهد است که هرنوع خواستیم عمل کنیم-ادامه دارد 


ارسال شده در توسط علی

  بسم الله الحمن الرحیم-تراژدی سوریه- بخش دوم- شورشیان از مرکز دمشق تا پنچ کیلومتر ی دمشق که بیشتر درخارج از دمشق مستقر شدند که البته این خود بر اساس تاکتیک های نظامی است ومیبایست سوریه مراکز واحدها رپراکنده کند که نتواند با تلفن وضع را بخوبی ر ای گروهای درگیری در نواحی دمشق توجیه کن وتاکتیک های حیله رابزند که گمراه شوند در نظامی میبایست دشمن اطلاعات دقیق را نتواند بدست اورد واگر بتواند بسختی انرا پیدا کند ومیبایست دشمن را مداوم گول وفریب داد- وشورشیان در اوائل از اسلحه های نیم سنگین استفاده میکردند ودر نتجه اراتش سوریه هم از اسلحله سنگین استفاده کردند ظرف هفته  های اول درحدود 4500 نفر کشته شدند وکم کم مردم از اطراف انها پراکنده شدند وشهرک ها خالی شد گرچه مدتی نرخ کشتار کم نبود ولی طرح های تاکتیکی شورشیان را بهم زد وانسجام انها را تا حدودی بهم زد سرح دمشق از لحاظ نظامی یک اشتباه بزرگ است وباید در اواخر پیروزی به ان مبادرت کرد ولی چون از لحاظ تبلیغات بیسار حائز اهمیت است وبریا جلب افکار عمومی وجهان  به این طرح دست زده بودند- سیاست وارتش مداوم دورغ هائی میگویند که دشمنان فریب بخورند وفقط متخصصین انهائی که اطلاعات دقیق ا از سازمانهای سطح متوسط وپائین دارنند میتوانند یک سری حدس هایی بزنند سطح بالای رهبری چگونه فکر میکرده است وانجا که اقای کامرون عصبانی میشود درست مسئله بر عکس است ودارد به ریش همه میخندند که دشمنانش پی به حقایق نبرنند بعنوان مثال درتاریخ ایران محمد شاه پدر ناصر الدین شاه یک فرد شجاع نامیده شده است درحالیکه بسیارهم ترسو است قائم  مقام فراهانی که انزمان عباس میرزا پدر بها الله با اوهمکاری میکرد این مطلب رافهمیده بود وبه اوگفته بود مواظب انگلیس باش که هرات را از ایران جدا نکنند ودارند نقشه میکشند وایان بایدلبخندی زده باشد که شما من راهنوز نشاختید وانگلیس ها مقدمتات راتهیه کردند- وهراتی گفتند میزان مالیات راتخفیف دهید ونصف انرا در هرات خرج کنید مسئله حل میشود ایشان بر عکس بدستور انگلستان کرد وبهانه را برای مردم هراتدرست کرد وهمه چیز دیگر خیمه شب بازی است ومردم که اول حرف محمد شاه راقبول میکردند خیلی تعجب کرد ند وفهمیدند قائم مقام درست میفهمید لذا ایشان به انگلستان گفت این چه کاری بود که کردید؟ گفتند مهم نیت قائم مقام رابکش اب ازاب تکان نمیخورد وکشت عباس میرزا ازترس به سفارت روسیه پناه برد- یا اغامحمدخان قاجار ادم بیسواد بدون درک نظامی البته به ایشان گفتند که باگرگین خان راه بیا وایشان فکر میبکرد خیلی مسائل نظامی میداند رفت کنار قلعه که کاری اشتباه بود حال تاکیتک این است  که بیاد نردبان انسانی درست کنید ولوهمه بمیرند وارد شهر شوید ونیم ساعت من وارد شهر باید شوم وقتیکه دید همه کشته میشوند وراهی نیست در چادر خودرا مخفی کرد ودستور باز گشت نداد- ادامه دارد

 

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-تراژدی سوریه- این مقاله با الهام گرفتن از بعضی نظریات روزنگارمستقل معروف انگلیسی اقای ": گوین – دایر": که حرف اول را درباره خاور میانه میزند- شورای امنیت سازمان ملل متحد که میبایست با دغدغه وهیچان واحساس مسئولیت شدید به حادثه سوریه التفات میکرد بدون هیچگونه شوق وذوقی بقول اقای": ویتالی چروکین":سفیر روسیه در سازمان ملل متحد اخیرا به کشورهائی که دچار بحران شدند وابر قدرتهای غرب توجه ای به انها ندارند به بحرانهای مینگرند وایشان هم اضطرابی نداشت- جناب اقای مرحوم ولدان رحمت الله علیه به حضرت ایت الله العظمی شیخ بهاالدین محلاتی رحمت الله مرجع علیه عالی قدر شیراز گفته بودند حکومت در حال تصفیه حساب با ما است وروز به روز سفت وسخت تر میشود ورانجام به نبرد کشیده خواهد شد- .یک شبه هم نمیشود جهاد رابر پا کرد بیادمقدمات انرا امورزه فراهم کنیم اجازه بدهید اسلحه وارد کنید .نیروها را اموزش بدهیم وتقسیم بندی کنیم وایشان فرموده بودند اشکالی ندارد ویک بخش کوچکی لو رفت وانها را گرفتنذ گرچه تقصیر بگردن خودشان انداختند ولی جناب ولدان رفت وخودرا معرفی کرد وتمام تقصیر رابگردن گرفت وشاه دستور اعدام ایشان صادر کرد استانداری جناب حضرتش را خواست وجریان را گفت واز ایشان راخواست که شیرزا را ارام کند اگر خواستند اقداماتی را نجام دهند ایشان فرموده بود عجب شما با ما تصفیه حساب میکنید وما بایدشهر را ارام کنیم؟ وشما دارید هرروز فشار را زیادتر میکنید وکاری هم از من ساخته نیست ودر ثانی وسایل دفاعی تهیه کردن جرم نیستاین استانداری با خاک یکسان خواهد شد- جنابق مرحوم ولدان را به حبس ابد وسپس به پانزده سال و سپس ازاد کردند وایشان مداوم میگفتند که زمان – زمان تصفیه حساب است لذا اقای چور کین ارامش خوداش را بخوبی حفظ کرد گرچه مشخص بود بر خورد غیر قابل تغیر وتوقف است ومسلم بود بدون نیروی نظامی چگونه غرب میتوانست تغیرات دلخواه خودرا درسوریه اعمال کند؟- نبیادانان را بهخاطره انکه سرانجام دست وپاچه وترس پیدا کردند سرزنش کرد چون سوریه لیبی نیست-سوریه کشوری بزرگ وبا ارتشی نیرومندکه هسته وفاداران به جناب اسد میباشد وتا اخرین لحظه ممکن همچنان وفادارا باقی خواهد ماند وحداق سی درصد جمعیت سوریه هم چنین هستند که عبارتند از علویان ومسیحیان وبعضی کردها ودروزی ها که همه انها از اینکه سنیان متعصب در صندلی رهبری نبشینند واهمه دارند- سوریه ها تجارب لبنان- تونس ومصر را دارند که تعصب اکثریت باعث شد که حقوق اقلیت ها نادیده گرفته شد- جنگ فرقه ای را بشدت شعله ور کردند وبراه انداختن وبه همین علت است که غرب در زیر چتر اکثریتوارد معرکه شد ویک اشوب وکشتار داخلی رابوجود اورد- زیر امیدانست که اقلیت ها درسوریه همیشه باهم متحد میشدند وبر علیه ارتش مداخله گر میجنگیدن وبهد همین دلیل ذبود که ارتش های بیگانه کم در سوریه مداخله کرده بودند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم اله الرحمن الرحیم-عرفات معرفت- با ا لهام ازشخصیت بر جسته  جناب حجت الاسلام اقای علی رهبر درمقاله به همین عنوان در روزنامه وزین 9دی-جناب علامه دهر حضرت ایت الله الاعظمیجناب محمد حسین طباطبائی رحما الله واسعه در اثبات توحید فرموده بودند که به دستمان که نگاه میکنیم میگوئیم  دست من! پس من غیر از دست واگر دست را قطعه قطغه کنیم من قطعه قطعه نمیشود وسرجایش مستحکم وکامل هست وحتی اگر فرد را درقبر بگذاریم میگویم قبر فلانی جوانی فرموده بودند اگر تبری به مغز ایشان بزنیم- ایشان چه میگوید جواب این بود که روح ایشان دربرزخ میفرمودند مغز من با تبر دونصف شد!! نکته دوم ایشان فرموده بودند که فسفر نمیتواند اهن رادرک کند باز جوانی فرموده است اورپائیان به این نظریه راکودکانه میدانند ومسخره میکنند من در دانشگاه لندن این سئوال کردم گفتند این قضیه درستی است ولی الکترون فسفر الکترون اهن رادرک میکند که برفرض ماده شعور داشته باشد ولی فسفر کلیت خصوصیات اهن را درک نمیکند ولی فسفر هم بعدا باترکیبات اهن  ترکیب میشود وان زمان درک میکند- سئوال بعدی این بوده است که داز ایشان داشتند دیاکتیک غلط داریم ودیالکتیک درست داریم وچراشما از دیالکتیک درست استفاده نمیکنید! ایشان فرمودن ما از روش علما قدیم خود تبعیت وپیروی میکنیم بایدکدام مدرن تر هستند- سئوال دیگر ایا کربلا پایان کمالات است ویا اغاز کمالات جدید است ایا ایه – ": به زودی ایات خودمان را در پهنای هستی ودرجانشان می نمائیم تا روشن شود که او حق است- تنها برای دنیا صادق است ویا در برزخ وقیامت هم صادق است امام حسین علیه السلام  در دعای عرفات میفرماید- وقتی ساختارو فطرت وعقل کامل شد واعتدال یافت حجت ( برهان عذر بر انداز) خود را بر من واجب ساختی- بدین شکل که معرفت خویش را بر من الهام نمودی- بقول غربی ها تنها علم ودلیل اکتسابی کافی نیست مگر انکه یک دلیل جدیدی خود از ان دلیل ها ابداع واقامه کنیم وانوقت مطلب رافهمیدیم وامام حسین علیه السلام انرا الهام الهی میداند فعلا بپذیرد حرکت بسوی عرفان اغاز شده است- این همان است که در سوره شمس امده که معادل جمله امام حسین علیه السلام است –": سوگند به نفس( نفس در اینجا جسم وروح است)- وان کس که به برابر ی علمی در جزئیاتش  واعتدال علمی در جزئیاتش رسانید- انگاه فجور ( ضد تقوی) وتقوا را  به انها الاهم نمود- یعنی همان اگاهی فطری وزمینه های عقلانی وقلبی بر ای معرفت استدلالی وشناخت عرفانی- الهامات قابلیت میخواهد همانطور که ایمان قابلیت میخواهد وعرفان هم قابلیت میخواهد قر ان مسیر رابرای راه یافتگان مشخص میکند وبر ا راه گم کنندگان کلی میگوید همانطور که نور در اینه انعکاس دارد ودر سنگ ندارد- باید به این نکته توجه داشت همانطور که ایمان های افراددرجه بندی دارد وبقول معروف تشکیکی است- تقوی هم مینطور است در نتجه عرفان افراد هم به همین نحو است عرفانی که امام دارد مخصوص خود او است ولی امام علیه در بند بعد خود رادرسطح مردم عادی پایئن میاورد ومیفرماید- خدایا ان سان ترسانم قرار ده که گویا تورا میبینم—درجه عرفان درجه حق الیقینی است یعنی خود حقیقت  وعین حقیقت را درک میکند مانند انکه درد وخوشی هر فرد برای اویقینی است برای دیگری علم الیقینی است یعنی از اثاری به درد ان فرد پی میبرد-ادامه دارد 


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0